Μαρία Α. Τζιφή – «Ανάπτυξη αγροδιατροφικού κέντρου στο νέο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μελέτη περίπτωσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Δημιου

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή
«Ανάπτυξη αγροδιατροφικού κέντρου στο νέο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μελέτη περίπτωσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Δημιουργία νέου αγροδιατροφικού κόμβου Ευβοίας»
“Development of an agri-food center in the new changing business environment. Case study Region of Central Greece-Creation of a new agri-food hub of Evia”

Χριστίνα Π. Παντελή

Εξεταστική Επιτροπή
Γιώργος Μαλινδρέτος, Αναπλ. Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (επιβλέπων)
Σταύρος Ζωγραφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ
Χρήστος Παπαδάς, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ 2021

ΠEΡΙΛΗΨΗ

Το παγκόσμιο σύστημα τροφίμων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις κάθετα ολοκληρωμένες αλυσίδες εφοδιασμού. Κατά τη σάρωση της πανδημίας οι μακρές αλυσίδες εφοδιασμού τραυματίστηκαν σε όλο το φάσμα λειτουργίας τους καθιστώντας τες αδύναμες να διασφαλίσουν την επάρκεια και διασφάλιση των προμηθειών σε τρόφιμα. Οι περιορισμοί που ίσχυσανανά χώρα δημιούργησαν υψηλά μεταφορικά κόστη και έλλειψη προγραμματισμού στον χρόνο παράδοσης μέσα από τα κλασικά κανάλια διανομής.Σε αντίθεση με το επικρατούμενο βιομηχανοποιημένο σύστημα αγροδιατροφικών προϊόντων άρχισαν να αναδεικνύεται ο ρόλος για την εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας μέσα από εναλλακτικά δίκτυα βραχέων αλυσίδων προμήθειας τροφίμων.Τα αγροδιατροφικά κέντρα αγροτικών προϊόντων αποτελούν έναν από αυτά τα δίκτυα προωθώντας την απευθείας σύνδεση μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών δίνοντας την δυνατότητα για άμεση πρόσβαση σε τοπικά ποιοτικά προϊόντα σε χαμηλές τιμές για τον καταναλωτή και δικαιότερες τιμές για τους παραγωγούς.Η παρούσα εργασία αναπτύσσει τον στρατηγικό σχεδιασμό ενός αγροδιατροφικού κέντρου συνάθροισης, εφοδιασμού και εμπορίας στην Κύμη Ευβοίας με καρδιά της λειτουργίας του την ηλεκτρονική δημοπρασία με σκοπό να αναδειχθούν τα τοπικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα και τα οικονομικοκοινωνικά οφέλη για την τοπική κοινότητα και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Επιστημονική περιοχή: Εφοδιαστική αλυσίδααγροδιατροφικού κόμβου

Λέξειςκλειδιά:αγροδιατροφικό κέντρο, βραχείς αλυσίδες εφοδιασμού, αγροτικά προϊόντα, ηλεκτρονική δημοπρασία, μεταφορικά κόστη,στρατηγικός σχεδιασμός, Στερεά Ελλάδα.

ABSTRACT

The global food system relies heavily on vertically integrated supply chains.During the pandemic scan, long supply chains were injured across their entire operating range, making them unable to ensure adequacy and safeguard food supplies.Restrictions imposed by country created high transport costs and a lack of scheduling in delivery time through the classic distribution channels.In contrast to the prevailing industrialized agri-food system, the role of ensuring food security through alternative short-chain food supply networks has begun to emerge.The agri-food centers of agricultural products are one of these networks, promoting the direct connection between producers and consumers, enabling direct access to local quality products at low prices for the consumer and fairer prices for the producers.The present work develops the strategic planning of an agri-food gathering, supply and marketing center in Kymi, Evia, with the heart of its operation being the electronic auction in order to highlight the local Greek agricultural products and the economic and social benefits for the local community and the Region of Central Greece.

Scientific area: Supply chain of Agri-food Ηub

Keywords: agri-food center, short supply chains, agricultural products, electronic auction, transport costs, strategic planning, Central Greece