Αν πιστεύεις στη δυναμική ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, συμμετέχοντας με υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξής του. Αν σ’ ενδιαφέρει το «αγροτικό επιχειρείν» και ο έλεγχος της επιχείρησής σου από το Business plan μέχρι το marketing των προϊόντων σου. Αν θέλεις να εμπλουτίσεις ή και να αποκτήσεις νέες γνώσεις για τη διαχείριση των παραγωγικών συστημάτων εκτροφής ζώων. Αν πιστεύεις στην καινοτομία και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Αν ψάχνεις για ένα Master με διεπιστημονική προσέγγιση και θέματα αιχμής στο αγροτικό «επιχειρείν». Τότε, το FarmBm είναι τότε το καταλληλότερο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που καλύπτει τις προσδοκίες σου.

Ανακοινωσεις

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/04-07-2017, την Υ.Α.5465/6-7-2018/ΦΕΚ 2680/τ.Β’. Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων, σε μεταπτυχιακό επίπεδο που θα προωθούν και θα εφαρμόζουν την γνώση στην οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων - υπηρεσιών ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών (δευτερευόντως και σε επιχειρήσεις - υπηρεσίες φυτικής παραγωγής), καθώς και στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών, όπως και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη». Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), τριάντα (30) ανά εξάμηνο, η οποία επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε θεματικές ενότητες και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν τρεις υποχρεωτικές θεματικές ενότητες κατά το Α΄ εξάμηνο, μία υποχρεωτική και τρεις επιλογής κατά το Β΄ εξάμηνο και τρεις επιλογής κατά το Γ΄ εξάμηνο. Κατά το Γ΄ εξάμηνο θα γίνει επίσης, η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το πρόγραμμα σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. είναι διαμορφωμένο έτσι, ώστε οι φοιτητές, αφού αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου, να διαμορφώσουν μόνοι τους και ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντός τους, το υπόλοιπο πρόγραμμα σπουδών που θα παρακολουθήσουν. Πιο συγκεκριμένα: • Κατά το A’ εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν και τις τρεις προσφερόμενες θεματικές ενότητες, για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που οφείλουν να λάβουν από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα. • Κατά το B’ εξάμηνο, οι φοιτητές παρακολουθούν μία υποχρεωτική θεματική ενότητα και μετά είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν ποιές τρεις (3) από τις έξι (6) προσφερόμενες θεματικές ενότητες θα επιλέξουν. • Ομοίως, κατά το Γ’ εξάμηνο, οι φοιτητές θα αποφασίσουν ποιές τρεις (3) από τις εφτά (7) προσφερόμενες θεματικές ενότητες θα επιλέξουν, ενώ παράλληλα θα εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Συχνες Ερωτησεις

Υποψήφιοι φοιτητές

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Γεωπονικών και λοιπών Θετικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίων του εσωτερικού και ισότιμων τμημάτων των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Ο μέγιστος αριθμός νέων φοιτητών είναι σαράντα (40) ανά έτος.
Η διαδικασία εισαγωγής αρχίζει με τη δημοσιοποίηση προκήρυξης με την οποία προσκαλούνται να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και ολοκληρώνεται με τη συνέντευξη και την επιλογή των υποψηφίων από τη διοίκηση του Προγράμματος.
1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου. 2. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο που, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, θα επιτρέψει στον φοιτητή να ανταποκριθεί με επάρκεια στο σύνολο των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων. 3. Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου και σχετική επαγγελματική εμπειρία. 4. Δύο συστατικές επιστολές. 5. Η προσωπική συνέντευξη. 6. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.
1. Έντυπη αίτηση 2. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας. 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων του εξωτερικού συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Στις περιπτώσεις εκκρεμοτήτων για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου που υπολείπονται και τυχόν πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται). Ο γενικός βαθμός πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6). 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 7. Δύο συστατικές επιστολές. 8. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και τυχόν άλλων ξένων γλωσσών. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας είναι τουλάχιστον «καλή γνώση (Β2)». 9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα διευκόλυνε την Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Σπουδές

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων, σε μεταπτυχιακό επίπεδο που θα προωθούν και θα εφαρμόζουν την γνώση στην οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων - υπηρεσιών ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών, όπως και σε επιχειρήσεις - υπηρεσίες φυτικής παραγωγής, καθώς και στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών, όπως και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.
Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης, που οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, περιλαμβανομένης και της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος μερικής φοίτησης μπορεί να είναι μέχρι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται και ως μερικής φοίτησης και η ανακατανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα του Προγράμματος γίνεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.
Ύστερα από την ολοκλήρωση των σπουδών, την επιτυχή εξέταση, καθώς και την ολοκλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων των φοιτητών, απονέμεται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».
Το ύψος των διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ανέρχεται στο ποσό των 3.800 ευρώ.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται τις παροχές που προσφέρονται και σε προπτυχιακό επίπεδο, δηλαδή ακαδημαϊκή ταυτότητα - δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο), κάρτα σίτισης και πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Γ.Π.Α., πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Δανειστική βιβλιοθήκη λειτουργεί και στο χώρο της γραμματείας του Προγράμματος με βιβλία διαθέσιμα μόνο στους φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ.
Το Δ.Π.Μ.Σ. χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες στους φοιτητές του με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια: οι δύο φοιτητές που εξετάστηκαν με επιτυχία σε όλες τις Θεματικές Ενότητες κάθε εξαμήνου και συγκέντρωσαν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στις Θεματικές Ενότητες, λαμβάνουν υποτροφία. Συνολικά χορηγούνται έξι υποτροφίες στους φοιτητές κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το ύψος των υποτροφιών ορίζεται κάθε χρόνο από την Ε.Δ.Ε.
Για την επίτευξη κερδοφόρας λειτουργίας, οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη εξειδικευμένων επιστημόνων που θα διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις παραγωγής και οικονομίας, ώστε ως σύμβουλοι ή στελέχη των μονάδων παραγωγής, θα παρέχουν αποτελεσματικέςυπηρεσίες στην λειτουργία και τη διοίκησή τους. Ιδιωτικές ή και δημόσιες δομές που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτές τις επιχειρήσεις, έχουν ανάγκη αντίστοιχων στελεχών (πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις προμήθειας γεωργικών εφοδίων, μελετητικά γραφεία κλπ.). Για την ανάπτυξη της υπαίθρου υπάρχει ανάγκη εξειδικευμένων στελεχών (σε Αναπτυξιακές εταιρείες, γραφεία μελετών, Περιφέρειες κλπ.), που θα διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης τοπικών/περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης. Επιπλέον, οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες τεχνικοοικονομικές γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν με επιτυχία δικές τους επιχειρήσεις στους παραπάνω τομείς.

Ανθρωπινο Δυναμικο

Διοίκηση Δ.Π.Μ.Σ.

image002

Τσιμπούκας Κων/νος

Kαθηγητης -ΜΈΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.Π.Μ.Σ.
zografakis

Ζωγραφάκης Σταύρος

Αναπληρωτης Καθηγητης- Μέλος Συντονιστικης Επιτροπης Δ.Π.Μ.Σ.
Παύλος Καρανικόλας

Καρανικόλας Παύλος

Επικουρος Καθηγητης - Μελος Συντονιστικης Επιτροπης Δ.Π.Μ.Σ.
download

Χαδιώ-Μάντζαρη Στυλιανή

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Π.Μ.Σ.
download

Μήλιου-Μπαρσάκη Ελένη

Αναπληρωτρια Καθηγητρια - Μελος Συντονιστικης Επιτροπης Δ.Π.Μ.Σ.
Foto

Ζέρβας Γεώργιος

Καθηγητης - Μελος Συντονιστικής Επιτροπης Δ.Π.Μ.Σ.

Εκδηλωση Ενδιαφεροντος

Αίτηση προς Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

/ / ( mm / dd / yyyy )

Επικοινωνια

Τηλέφωνο

210 52 94 770

Fax

210 52 94 779

Διεύθυνση

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα (Κτίριο Διοίκησης)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ