Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας μιας μεγάλης ομάδας έμπειρων καθηγητών και ερευνητών του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Όραμα μας είναι η προσφορά σύγχρονων διεπιστημονικών γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου, που αφορούν στην Οικονομική και Διοικητική Επιστήμη, στις Επιστήμες Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, συνδυασμένες με σημαντικά θέματα Φυτικής Παραγωγής. Κύριος στόχος του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι η κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας (εγχώρια και διεθνή), όσον αφορά επιστήμονες/στελέχη γεωργικών επιχειρήσεων, εταιριών παροχής συμβουλών και οργανισμών παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών στην γεωργία, με ουσιαστικές γνώσεις οικονομίας, διοίκησης και της διαδικασίας παραγωγής στον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη νέων επιστημόνων που θα ασχοληθούν ενεργά με τα προαναφερόμενα ερευνητικά αντικείμενα. Το πρόγραμμα σπουδών έχει καταρτισθεί έτσι ώστε να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές αντίστοιχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε διεθνές επίπεδο που αφορούν στο Farm Business Management. Είναι άλλωστε το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην χώρα μας που καλύπτει τα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία.

Προσφατες Ανακοινωσεις

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/04-07-2017, την Υ.Α.5465/6-7-2018/ΦΕΚ 2680/τ.Β’. Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων, σε μεταπτυχιακό επίπεδο που θα προωθούν και θα εφαρμόζουν την γνώση στην οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων - υπηρεσιών ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών (δευτερευόντως και σε επιχειρήσεις - υπηρεσίες φυτικής παραγωγής), καθώς και στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών, όπως και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη». Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), τριάντα (30) ανά εξάμηνο, η οποία επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε θεματικές ενότητες και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν τρεις υποχρεωτικές θεματικές ενότητες κατά το Α΄ εξάμηνο, μία υποχρεωτική και τρεις επιλογής κατά το Β΄ εξάμηνο και τρεις επιλογής κατά το Γ΄ εξάμηνο. Κατά το Γ΄ εξάμηνο θα γίνει επίσης, η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το πρόγραμμα σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. είναι διαμορφωμένο έτσι, ώστε οι φοιτητές, αφού αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου, να διαμορφώσουν μόνοι τους και ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντός τους, το υπόλοιπο πρόγραμμα σπουδών που θα παρακολουθήσουν. Πιο συγκεκριμένα: • Κατά το A’ εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν και τις τρεις προσφερόμενες θεματικές ενότητες, για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που οφείλουν να λάβουν από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα. • Κατά το B’ εξάμηνο, οι φοιτητές παρακολουθούν μία υποχρεωτική θεματική ενότητα και μετά είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν ποιές τρεις (3) από τις έξι (6) προσφερόμενες θεματικές ενότητες θα επιλέξουν. • Ομοίως, κατά το Γ’ εξάμηνο, οι φοιτητές θα αποφασίσουν ποιές τρεις (3) από τις εφτά (7) προσφερόμενες θεματικές ενότητες θα επιλέξουν, ενώ παράλληλα θα εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Συχνες Ερωτησεις

Υποψήφιοι φοιτητές

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Γεωπονικών και λοιπών Θετικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίων του εσωτερικού και ισότιμων τμημάτων των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Ο μέγιστος αριθμός νέων φοιτητών είναι σαράντα (40) ανά έτος.
Η διαδικασία εισαγωγής αρχίζει με τη δημοσιοποίηση προκήρυξης με την οποία προσκαλούνται να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και ολοκληρώνεται με τη συνέντευξη και την επιλογή των υποψηφίων από τη διοίκηση του Προγράμματος.
1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου. 2. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο που, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, θα επιτρέψει στον φοιτητή να ανταποκριθεί με επάρκεια στο σύνολο των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων. 3. Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου και σχετική επαγγελματική εμπειρία. 4. Δύο συστατικές επιστολές. 5. Η προσωπική συνέντευξη. 6. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.
1. Αίτηση 2. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας. 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων του εξωτερικού συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Στις περιπτώσεις εκκρεμοτήτων για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου που υπολείπονται και τυχόν πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται). Ο γενικός βαθμός πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6). 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 7. Δύο συστατικές επιστολές. 8. Αντίγραφο διπλώματος ή πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και τυχόν άλλων ξένων γλωσσών. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας είναι τουλάχιστον «καλή γνώση (Β2)». 9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα διευκόλυνε την Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Σπουδές

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων, σε μεταπτυχιακό επίπεδο που θα προωθούν και θα εφαρμόζουν την γνώση στην οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων - υπηρεσιών ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών, όπως και σε επιχειρήσεις - υπηρεσίες φυτικής παραγωγής, καθώς και στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών, όπως και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.
Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης, που οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, περιλαμβανομένης και της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος μερικής φοίτησης μπορεί να είναι μέχρι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται και ως μερικής φοίτησης με διάρκεια μέχρι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης ισχύουν και εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις που αναφέρονται για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης.
Ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, την επιτυχή εξέταση της διπλωματικής εργασίας, καθώς και την ολοκλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων των φοιτητών, απονέμεται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».
Η διαδικασία παρακολούθησης έχει διαμορφωθεί έτσι, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ φοιτητές που εργάζονται ή διαμένουν και εκτός Αττικής: η φυσική διδασκαλία πραγματοποιείται ένα σαββατοκύριακο κάθε μήνα με εντατικά μαθήματα, αλλά και με online εβδομαδιαία, μαθήματα.
Το ύψος των διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ανέρχεται στο ποσό των 3.800 ευρώ.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται τις παροχές που προσφέρονται και σε προπτυχιακό επίπεδο, δηλαδή ακαδημαϊκή ταυτότητα - δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο), κάρτα σίτισης και πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Γ.Π.Α., πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Δανειστική βιβλιοθήκη λειτουργεί και στο χώρο της γραμματείας του Προγράμματος με βιβλία διαθέσιμα μόνο στους φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ.
Το Δ.Π.Μ.Σ. χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες στους φοιτητές του με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια: οι δύο φοιτητές που εξετάστηκαν με επιτυχία σε όλες τις Θεματικές Ενότητες κάθε εξαμήνου και συγκέντρωσαν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας, λαμβάνουν υποτροφία. Συνολικά χορηγούνται έξι υποτροφίες στους φοιτητές κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το ύψος των υποτροφιών ορίζεται κάθε χρόνο από την Ε.Δ.Ε.
Η ανάπτυξη του επενδυτικού και του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στον πρωτογενή τομέα δημιουργεί σημαντικές ανάγκες απασχόλησης επιστημόνων που γνωρίζουν αφενός τις τεχνικές της παραγωγής (γεωτεχνικές επιστήμες) και αφετέρου διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις οικονομικών επιστημών, διοίκησης επιχειρήσεων και marketing. Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις (τεχνικές και οικονομικές), ώστε οι απόφοιτοί του να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιστήμονες με αντίστοιχο προφίλ είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι ως στελέχη του τραπεζικού τομέα (ο οποίος την πρόσφατη περίοδο δραστηριοποιείται έντονα στον αγροτικό τομέα), των γραφείων μελετών και παροχής συμβουλών (π.χ. σύνταξη business plans και επενδυτικών φακέλων, ένταξη στο μέτρο γεωργικών συμβουλών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης), των εταιρειών παροχής υπηρεσιών στην γεωργική παραγωγή (π.χ. προμηθευτές γεωργικών εφοδίων) ή και σε οργανισμούς τοπικής ανάπτυξης (αναπτυξιακές εταιρίες). των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τομέα, κυρίως στη ζωική παραγωγή (προβατοτροφία, πτηνοτροφία, χοιροτροφία κλπ), στις υδατοκαλλιέργειες, στη φυτική παραγωγή (θερμοκήπια, δενδροκαλλιέργεια, παραγωγή φαρμακευτικών/αρωματικών φυτών), όπως και σε αγροτουριστικές ή οικοτουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς

Επικοινωνια

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του Προγράμματος καθημερινά στην ηλεκτρονική διεύθυνση farmbm@aua.gr

Τηλέφωνο

210 52 94 770

Fax

210 52 94 779

Διεύθυνση

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα (Κτίριο Διοίκησης)