Οδηγός Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

Σύντομη παρουσίαση του ΔΠΜΣ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) λειτουργεί στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η εξειδίκευση επιστημόνων γεωπονικών, οικονομικών, κοινωνικών και θετικών σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

  • στη διοίκηση επιχειρήσεων/υπηρεσιών ζωικής παραγωγής, υδατοκαλλιεργειών και φυτικής παραγωγής
  • στη διοίκηση αγροτουριστικών/οικοτουριστικών επιχειρήσεων
  • στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών
  • στην ανάπτυξη της υπαίθρου

Διαδικασία Εισαγωγής

Η διαδικασία εισαγωγής νέων φοιτητών αρχίζει με τη δημοσιοποίηση προκήρυξης

Περισσότερα

Εγγραφή – Τέλος φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται τμηματικά στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου

Περισσότερα

Υποτροφίες – Παροχές

Το Δ.Π.Μ.Σ. χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια

Περισσότερα

Διδασκαλία-Εξετάσεις

Για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος σπουδών οι φοιτητές οφείλουν

Περισσότερα
Όραμα
Στελέχωση
Εξ' αποστάσεως διδασκαλία
Απόφοιτοι

Όραμα του Δ.Π.Μ.Σ.

Όραμα μας είναι η προσφορά σύγχρονων διεπιστημονικών γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου, που αφορούν στην Οικονομική και Διοικητική Επιστήμη, στις Επιστήμες Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, συνδυασμένες με σημαντικά θέματα Φυτικής Παραγωγής. Κύριος στόχος του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι η κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας (εγχώρια και διεθνή), όσον αφορά επιστήμονες/στελέχη γεωργικών επιχειρήσεων, εταιριών παροχής συμβουλών και οργανισμών παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών στην γεωργία, με ουσιαστικές γνώσεις οικονομίας, διοίκησης και της διαδικασίας παραγωγής στον πρωτογενή τομέα.

 

Στελέχωση

Στους φοιτητές προσφέρεται ένας μεγάλος αριθμός θεματικών ενοτήτων, με ευρύ επιστημονικό περιεχόμενο, που αφορά τόσο στην οικονομική και διοικητική επιστήμη όσο και στις γεωτεχνικές επιστήμες.
Απώτερος σκοπός η αποτελεσματική στελέχωση και διοίκηση των γεωργικών επιχειρήσεων (σχεδιασμός/οργάνωση και διαχείριση), καθώς και η υψηλού επιπέδου παροχή συμβουλών.
Επιπλέον, μέσω του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών αποκτώνται ουσιαστικές γνώσεις για την εγκατάσταση, διοίκηση και λειτουργία αγροτουριστικών – οικοτουριστικών επιχειρήσεων/οργανισμών όπως και για την στελέχωση αναπτυξιακών φορέων και υπηρεσιών (όπως υπουργεία, αρχές διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων, αναπτυξιακές εταιρείες, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, μελετητικά γραφεία).

Εξ' αποστάσεως διδασκαλία

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, με online εβδομαδιαία, αλλά και εντατικά μαθήματα ένα σαββατοκύριακο κάθε μήνα, με σκοπό τη δυνατότητα παρακολούθησης από φοιτητές που εργάζονται ή διαμένουν εκτός Αττικής, περιορίζοντας τις μετακινήσεις για διδασκαλία με φυσική παρουσία στις απολύτως απαραίτητες.

Για τη διευκόλυνση επίσης, των εργαζομένων φοιτητών λειτουργεί παράλληλα και πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Απόφοιτοι

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων, σε μεταπτυχιακό επίπεδο που θα προωθούν και θα εφαρμόζουν την γνώση στην οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων – υπηρεσιών ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών (δευτερευόντως και σε επιχειρήσεις – υπηρεσίες φυτικής παραγωγής), καθώς και στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών, όπως και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Θεματικές Ενότητες

Το πρόγραμμα σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. είναι διαμορφωμένο έτσι, ώστε οι φοιτητές, αφού αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου, να έχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης κατά το β’ και γ’ εξάμηνο, ενός ατομικού προγράμματος σπουδών που να καλύπτει τις ανάγκες τους. Γι’ αυτό το λόγο, οι περισσότερες προσφερόμενες θεματικές ενότητες είναι επιλογής.

Περισσότερα

Α' Εξάμηνο

Κατά το A’ εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν και τις τρεις (3) προσφερόμενες θεματικές ενότητες, για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που οφείλουν να λάβουν από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Περισσότερα

Β' Εξάμηνο

Κατά το B’ εξάμηνο, οι φοιτητές παρακολουθούν μία υποχρεωτική θεματική ενότητα και μετά είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν ποιές τρεις (3) από τις έξι (6) προσφερόμενες θεματικές ενότητες θα επιλέξουν.

Περισσότερα

Γ' Εξάμηνο

Κατά το Γ’ εξάμηνο, οι φοιτητές θα αποφασίσουν ποιές δύο (2) από τις τέσσερις (4) προσφερόμενες θεματικές ενότητες θα επιλέξουν, ενώ παράλληλα θα εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία. 

Περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη». Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), τριάντα (30) ανά εξάμηνο, η οποία επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε θεματικές ενότητες και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), τριάντα (30) ανά εξάμηνο, η οποία επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε θεματικές ενότητες και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

Το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης διαρκεί μέχρι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές επιλέγουν και παρακολουθούν τουλάχιστον δύο Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ανά εξάμηνο. 

Περισσότερα