Σύντομη παρουσίαση του ΔΠΜΣ

Παρουσίαση του ΔΠΜΣ

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη». Όραμα μας  είναι η προσφορά σύγχρονων διεπιστημονικών γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου, που αφορούν στην Οικονομική και Διοικητική Επιστήμη, στις Επιστήμες Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, συνδυασμένες  με σημαντικά θέματα Φυτικής Παραγωγής. Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Σκοπός

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση επιστημόνων/στελεχών σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με την παροχή των απαραίτητων γνώσεων για την κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας, όσον αφορά επιστήμονες/στελέχη γεωργικών επιχειρήσεων, εταιριών παροχής συμβουλών και οργανισμών παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών στη γεωργία, με ουσιαστικές γνώσεις οικονομίας, διοίκησης και της διαδικασίας παραγωγής στον πρωτογενή τομέα.

Στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση και η εφαρμογή των γνώσεων:

  • Στη διοίκηση  επιχειρήσεων / υπηρεσιών ζωικής παραγωγής, υδατοκαλλιεργειών και φυτικής παραγωγής
  • Στη διοίκηση αγροτουριστικών / οικοτουριστικών επιχειρήσεων
  • Στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών
  • Στην ανάπτυξη της υπαίθρου

Το πρόγραμμα σπουδών έχει καταρτισθεί έτσι ώστε να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές αντίστοιχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε διεθνές επίπεδο που αφορούν στο Farm Business Management.   Είναι άλλωστε το μοναδικό  μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη χώρα μας που καλύπτει τα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία.

Στους φοιτητές προσφέρονται Θεματικές Ενότητες με ευρύ επιστημονικό περιεχόμενο, που αφορά τόσο στην οικονομική και διοικητική επιστήμη όσο και στις γεωτεχνικές επιστήμες. Απώτερος σκοπός η αποτελεσματική στελέχωση και διοίκηση των γεωργικών επιχειρήσεων (σχεδιασμός/οργάνωση και διαχείριση), καθώς και η υψηλού επιπέδου παροχή συμβουλών.

Επιπλέον, μέσω του Δ.Π.Μ.Σ., αποκτώνται ουσιαστικές γνώσεις για την εγκατάσταση, διοίκηση και λειτουργία αγροτουριστικών – οικοτουριστικών επιχειρήσεων/οργανισμών, όπως και για τη στελέχωση αναπτυξιακών φορέων και υπηρεσιών (υπουργεία, αρχές διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων, αναπτυξιακές εταιρείες, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, μελετητικά γραφεία).

Το πρόγραμμα σπουδών είναι ευέλικτο, καθώς οι περισσότερες προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες είναι επιλογής, ώστε ο φοιτητής να έχει, σε μεγάλο βαθμό, τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός ατομικού προγράμματος σπουδών.

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), τριάντα (30) ανά εξάμηνο, η οποία επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε Θεματικές Ενότητες και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τόσο με φυσική παρουσία στους χώρους του Γ.Π.Α. (ένα σαββατοκύριακο κάθε μήνα) όσο και με εξ’ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία (online εβδομαδιαία μαθήματα), με σκοπό τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος και από φοιτητές που εργάζονται ή διαμένουν εκτός Αττικής. Για τη διευκόλυνση επίσης, των εργαζομένων φοιτητών λειτουργεί παράλληλα και πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Το Δ.Π.Μ.Σ. χορηγεί κάθε χρόνο, υποτροφίες στους φοιτητές του με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια: οι δύο φοιτητές που εξετάστηκαν με επιτυχία σε όλες τις Θεματικές Ενότητες κάθε εξαμήνου και συγκέντρωσαν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στις Θεματικές Ενότητες, λαμβάνουν υποτροφία. Συνολικά χορηγούνται έξι υποτροφίες στους φοιτητές κάθε ακαδημαϊκού έτους.