Συχνές Ερωτήσεις

FAQs

Υποψήφιοι φοιτητές

Σπουδές

Ποιοι γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ.;

 • Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Γεωπονικών και λοιπών Θετικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίων του εσωτερικού και ισότιμων τμημάτων των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός εισακτέων;

 • Ο μέγιστος αριθμός νέων φοιτητών είναι σαράντα (40) ανά έτος.

Ποια είναι η διαδικασία εισαγωγής – επιλογής των υποψήφιων φοιτητών;

 • Η διαδικασία εισαγωγής αρχίζει με τη δημοσιοποίηση προκήρυξης με την οποία προσκαλούνται να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και ολοκληρώνεται με τη συνέντευξη και την επιλογή των υποψηφίων από τη διοίκηση του Προγράμματος.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;

 • 1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου. 2. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο που, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, θα επιτρέψει στον φοιτητή να ανταποκριθεί με επάρκεια στο σύνολο των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων. 3. Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου και σχετική επαγγελματική εμπειρία. 4. Δύο συστατικές επιστολές. 5. Η προσωπική συνέντευξη. 6. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζεται να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι για το Δ.Π.Μ.Σ.;

 • 1. Αίτηση 2. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας. 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων του εξωτερικού συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Στις περιπτώσεις εκκρεμοτήτων για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου που υπολείπονται και τυχόν πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται). Ο γενικός βαθμός πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6). 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 7. Δύο συστατικές επιστολές. 8. Αντίγραφο διπλώματος ή πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και τυχόν άλλων ξένων γλωσσών. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας είναι τουλάχιστον «καλή γνώση (Β2)». 9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα διευκόλυνε την Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Ποιος είναι ο βασικός σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.;

 • Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων, σε μεταπτυχιακό επίπεδο που θα προωθούν και θα εφαρμόζουν την γνώση στην οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων - υπηρεσιών ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών, όπως και σε επιχειρήσεις - υπηρεσίες φυτικής παραγωγής, καθώς και στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών, όπως και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα σπουδών;

 • Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης, που οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, περιλαμβανομένης και της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος μερικής φοίτησης μπορεί να είναι μέχρι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης;

 • Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται και ως μερικής φοίτησης με διάρκεια μέχρι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης ισχύουν και εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις που αναφέρονται για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης.

Ποιος τίτλος απονέμεται με την ολοκλήρωση των σπουδών;

 • Ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, την επιτυχή εξέταση της διπλωματικής εργασίας, καθώς και την ολοκλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων των φοιτητών, απονέμεται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Ποια η διαδικασία παρακολούθησης του Δ.Π.Μ.Σ.;

 • Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, με online εβδομαδιαία, αλλά και εντατικά μαθήματα ένα σαββατοκύριακο κάθε μήνα, με σκοπό τη δυνατότητα παρακολούθησης από φοιτητές που εργάζονται ή διαμένουν εκτός Αττικής, περιορίζοντας τις μετακινήσεις για διδασκαλία με φυσική παρουσία στις απολύτως απαραίτητες (ένα σαββατοκύριακο το μήνα εφόσον κρίνεται απαραίτητο: ιδιαίτερες απαιτήσεις συγκεκριμένων Θεματικών Ενοτήτων, διενέργεια γραπτών εξετάσεων).

Ποιο το κόστος των διδάκτρων για το Δ.Π.Μ.Σ.;

 • Το ύψος των διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ανέρχεται στο ποσό των 3.800 €.

Ποιες είναι οι διαθέσιμες παροχές;

 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται τις παροχές που προσφέρονται και σε προπτυχιακό επίπεδο, δηλαδή ακαδημαϊκή ταυτότητα - δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο), κάρτα σίτισης και πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Γ.Π.Α., πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Δανειστική βιβλιοθήκη λειτουργεί και στο χώρο της γραμματείας του Προγράμματος με βιβλία διαθέσιμα μόνο στους φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ.

Χορηγούνται υποτροφίες στο Δ.Π.Μ.Σ.;

 • Το Δ.Π.Μ.Σ. χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες στους φοιτητές του με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια: οι δύο φοιτητές που εξετάστηκαν με επιτυχία σε όλες τις Θεματικές Ενότητες κάθε εξαμήνου και συγκέντρωσαν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας, λαμβάνουν υποτροφία. Συνολικά χορηγούνται έξι υποτροφίες στους φοιτητές κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το ύψος των υποτροφιών ορίζεται κάθε χρόνο από την Ε.Δ.Ε.

Ποιες ανάγκες καλύπτει το Δ.Π.Μ.Σ. στη σύγχρονη αγορά εργασίας;

 • Η ανάπτυξη του επενδυτικού και του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στον πρωτογενή τομέα δημιουργεί σημαντικές ανάγκες απασχόλησης επιστημόνων που γνωρίζουν αφενός τις τεχνικές της παραγωγής (γεωτεχνικές επιστήμες) και αφετέρου διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις οικονομικών επιστημών, διοίκησης επιχειρήσεων και marketing. Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις (τεχνικές και οικονομικές), ώστε οι απόφοιτοί του να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιστήμονες με αντίστοιχο προφίλ είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι ως στελέχη του τραπεζικού τομέα (ο οποίος την πρόσφατη περίοδο δραστηριοποιείται έντονα στον αγροτικό τομέα), των γραφείων μελετών και παροχής συμβουλών (π.χ. σύνταξη business plans και επενδυτικών φακέλων, ένταξη στο μέτρο γεωργικών συμβουλών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης), των εταιρειών παροχής υπηρεσιών στην γεωργική παραγωγή (π.χ. προμηθευτές γεωργικών εφοδίων) ή και σε οργανισμούς τοπικής ανάπτυξης (αναπτυξιακές εταιρίες). των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τομέα, κυρίως στη ζωική παραγωγή (προβατοτροφία, πτηνοτροφία, χοιροτροφία κλπ), στις υδατοκαλλιέργειες, στη φυτική παραγωγή (θερμοκήπια, δενδροκαλλιέργεια, παραγωγή φαρμακευτικών/αρωματικών φυτών), όπως και σε αγροτουριστικές ή οικοτουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς