Ζωή Δ. Κώνστα – «Το στρατηγικό μάρκετινγκ διασύνδεσης του τουρισμού εμπειρίας με τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα: Μελέτη Περίπτωσης – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Το στρατηγικό μάρκετινγκ διασύνδεσης του τουρισμού εμπειρίας με τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα: Μελέτη Περίπτωσης – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Strategic marketing of connecting destination tourism experience with the local traditional products: The Case Study of Region of Central Greece

Ζωή Δ. Κώνστα 

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Γ. Μαλινδρέτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών  (επιβλέπων)

Γ. Ζούνη, Διδάκτωρ Μάρκετινγκ Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Πειραιά (συνεπιβλέπουσα)

Σ. Καράμπελα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Τουρισμού, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

ΑΘΗΝΑ 2022

 

 

Το στρατηγικό μάρκετινγκ διασύνδεσης του τουρισμού εμπειρίας με τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα: Μελέτη Περίπτωσης – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

  • ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
    ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΔΠΜΣ  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το τουριστικό σύστημα λειτουργεί σε ένα ανοικτό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι βασικές συνιστώσες του είναι η  προσφορά και η ζήτηση. Κάθε τουρίστας ακολουθεί μια διαδικασία λήψης αποφάσεων που τον οδηγούν στον προορισμό. Η κατανόηση των κινήτρων του είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία, καθώς παρακινείται από παράγοντες ώθησης και έλξης. Η εμπειρία βρίσκεται στη καρδία του προορισμού. Οι αξέχαστες τουριστικές εμπειρίες συνδέονται με τη μνήμη και τα συναισθήματα, τα τοπικά τρόφιμα, τη διαδικασία της συν-δημιουργίας και την αξία και χρησιμότητα που προκύπτει από αυτές. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η σύνδεση του τουρισμού εμπειρίας με τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Ακολουθήθηκε η ποσοτική μεθοδολογία έρευνας, με χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από 141 άτομα την περίοδο Απρίλιος-Μάιος 2021. Επιλέχθηκε ως περίπτωση μελέτης, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καθώς διαθέτει ένα πλούσιο καλάθι προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων βασίστηκε στη θεωρητική βάση. Υπήρξαν θεωρητικά κενά για περαιτέρω έρευνα σχετικά με το τρόπο που η συν-δημιουργία δημιουργεί αξία στη τουριστική εμπειρία και ποιες στιγμές είναι που κάνουν μια εμπειρία αξέχαστη.

Επιστημονική περιοχή: Τουρισμός εμπειρίας

Λέξεις κλειδιά: τουριστικός προορισμός,  αξέχαστες τουριστικές εμπειρίες, παράγοντες “ώθησης”, παράγοντες “έλξης”, συν-δημιουργία, συναισθήματα, μνήμες, αξία, χρησιμότητα, αγροδιατροφικά προϊόντα, γαστρονομία, Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας, ΠΟΠ, ΠΓΕ

 

 

Strategic marketing of connecting destination tourism experience with the local traditional products: The Case Study of Region of Central Greece

  • DEPARTMENT OF AGRICULTURAL  ECONOMICS  & DEVELOPMENT
  • DEPARTMENT OF ANIMAL PRODUCTION SCIENCE
  • MSc  ENTREPRENEURSHIP & CONSULTING IN RURAL DEVELOPMENT

ABSTRACT

Tourism is an open and changeable system. Its main components are supply and demand. A decision-making process goes through when it comes to selecting a tourist destination. Understanding the tourist’s motives is a multidimensional process, as he/she is motivated by pull and push factors. Experience is at the heart of the destination. Memorable tourist experiences are connected with memories and emotions, local food, the co-creation process and the value and utility outcomes. The primary goal of the present study was to connect destination experience tourism with local traditional products. The quantitative research method, used a structured questionnaire completed by 141 people in the period April-May 2021. The Region of Central Greece was selected as a case study, as it has a rich basket of PDO and PGI products. The analysis of the results was based on the theoretical basis. There have been theoretical gaps for further research on how co-creation creates value in the tourism experience and what moments make it memorable tourism experiences.

Scientific  area: Tourism experience

Keywords: tourism destination, memorable tourism experiences, “push” factors, “pull” factors, co-creation, emotions, memories, value, utility, agrifood products, gastronomy, Central Greece, PDO, PGI