ΒΑΪΤΣΟΣ ΑΘ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – «Μελέτη ίδρυσης εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

«ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ ΠΤΕΡΩΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ»

 

ΒΑΪΤΣΟΣ ΑΘ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

Γκολιομύτης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής Γ.Π.Α. (Επιβλέπων)

Τσιμπούκας Κωνσταντίνος,  Καθηγητής Γ.Π.Α.

Αθανάσιος Παππάς, Επίκουρος Καθηγητής Γ.Π.Α.

Αθήνα, Ιανουάριος  2022

 

ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ ΠΤΕΡΩΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ.

Ευστάθιος  Α. Βαῒτσος.

Περίληψη

           Η ίδρυση εκτροφείων πτερωτών θηραμάτων στην χώρα μας ξεκίνησε την δεκαετία του 1970 με στόχο την αναπαραγωγή θηραμάτων για την απελευθέρωση σε Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές αλλά και για απελευθερώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Με την παρούσα μελέτη ίδρυσης εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων περιγράφονται οι λεπτομερείς όροι και οι προϋποθέσεις για τη βιώσιμη λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας.

          Αρχικά  περιγράφονται τα εκτρεφόμενα είδη της οικογένειας των φασιανίδων και στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό για την ίδρυση τέτοιων εκτροφείων. Τα στοιχεία αυτά αφορούν α) ζωοτεχνικά στοιχεία των εκτρεφόμενων ειδών, β) στοιχεία διατροφής, γ) στοιχεία υγιεινής ενός εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων, δ) στοιχεία των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για μια τέτοια εκτροφή, ε) την οικονομική μελέτη όπου υπολογίζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του εκτροφείου καθώς και δείκτες οικονομικής βιωσιμότητας. Επιπλέον, παρουσιάζονται το Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης αυτή όπως και την διαδικασία για την παραχώρηση δωρεάν έκτασης από το Ελληνικό δημόσιο.

          Ακολούθως, τα παραπάνω εφαρμόζονται σε μια μελέτη περίπτωσης ίδρυσης ενός εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων που θα αποτελείται από ίδιο αριθμό ατόμων των τριών ειδών της οικογένειας των φασιανίδων και συγκεκριμένα του κολχικού φασιανού, της νησιωτικής πέρδικας και του ορτυκιού.

Κατά την οικονομική μελέτη προσδιορίστηκε το ύψος της επένδυσης σε 130.730 €, η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) σε 126.437,53 € και ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης σε 33%. Κατά συνέπεια, η επένδυση κρίνεται οικονομικά συμφέρουσα. 

Συμπερασματικά η δημιουργία εκτροφής πτερωτών θηραμάτων είναι οικονομικά συμφέρουσα με την προϋπόθεση της απορρόφησης των παραγόμενων ζώων από τους κυνηγετικούς συλλόγους.

Λέξεις κλειδιά. Πτερωτά θηράματα, Εκτροφείο, Φασιανοί, Πέρδικες, Ορτύκια.

 

 

THE ESTABLISHMENT OF A GAME FARM IN GREECE.

Efstathios A. Vaitsos

Abstract

The establishment of game farms in Greece began in the 1970s with the aim of reproducing prey for release into the hunting areas but also for releases into their natural habitat. The aim of the present study is the description of the establishment of a game farm in Greece along with a financial plan.

    The species of the Pheasant family and elements that must be taken into account when planning the establishment of such farms are presented. These data refer to a) animal production data of the farmed species, b) nutrition data, c) hygiene data of a game farm, d) data of the facilities required for such breeding, e) financial data related to farming of the game birds. The legislation and bureaucracy requirements for the establishment of a game farm are also presented.

    A case study of the establishment of a game farm that will consist of three species of the Pheasant family, namely the Hunting Pheasant, the gray Partridge and the Quail will be presented.

    Financial plan results showed that the initial investment was determined at 130.730 €, whereas NPV and IRR were estimated at 126.437,53 € and 33%, respectively. Therefore, the game bird investment is financially viable.

In conclusion, this study showed that investing in a game birds farm in Greece is a viable option with the restriction that hunting associations will buy the produced pheasants, partridges and quails.

Keywords. Raising game birds, Pheasants, Partridges, Quail.