Υποχρεώσεις φοιτητών

Υποχρεώσεις φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

  • Να παρακολουθούν ανελλιπώς τη διδασκαλία του ισχύοντος προγράμματος σπουδών και να υπογράφουν στα έντυπα παρουσίας
  • Να υποβάλλουν τις απαιτούμενες εργασίες μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες
  • Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις
  • Να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης του Δ.Π.Μ.Σ.
  • Να τηρούν τους κανόνες περί λογοκλοπής και πνευματικής ιδιοκτησίας απαρέγκλιτα, καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης και κάλυψης των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Δ.Π.Μ.Σ.
  • Να υποβάλλουν στη γραμματεία του Προγράμματος, πριν την παρουσίαση/αξιολόγηση της Διπλωματικής τους Εργασίας, υπεύθυνη δήλωση ότι η εργασία αυτή δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής, ούτε στο σύνολο ούτε σε επιμέρους τμήματά της
  • Να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό
  • Να σέβονται και να τηρούν τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, τις αποφάσεις των οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ. και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.