Χρονοδιάγραμμα Σπουδών – Διάρκεια Φοίτησης

Χρονοδιάγραμμα Σπουδών – Διάρκεια Φοίτησης

Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης, που οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, περιλαμβανομένης και της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας:

Α’ Ακαδημαϊκό Εξάμηνο: αρχίζει τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο με τις εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων.

Β’ Ακαδημαϊκό Εξάμηνο: αρχίζει αμέσως μετά τις εξετάσεις του Α’ ακαδημαϊκού εξαμήνου και ολοκληρώνεται τον Ιούλιο με τις εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων.

Γ’ Ακαδημαϊκό Εξάμηνο: αρχίζει το Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο με τις εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων και την παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας των φοιτητών.

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας ολοκληρώνεται με την υποστήριξή της από το φοιτητή το αργότερο έξι μήνες από την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Γ’ ακαδημαϊκού εξαμήνου του Προγράμματος.

Σε περίπτωση ακύρωσης/αναβολής μέρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας για έκτακτους λόγους, η διδασκαλία αναπληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, με έγκαιρη ενημέρωση διδασκόντων και φοιτητών.

Η Συντονιστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα, σε έκτακτες περιστάσεις, να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αίτημα για παράταση του χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των σπουδών που υποβάλλεται εγγράφως και αιτιολογημένα από φοιτητή, εξετάζεται και εγκρίνεται ή απορρίπτεται από την Ε.Π.Σ. (Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών), η οποία προσδιορίζει και τη νέα προθεσμία. Παράταση ή άδεια αναστολής της φοίτησης μπορεί να χορηγηθεί από την Ε.Π.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Μετά τη λήξη της αναστολής φοίτησης, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και σεμινάρια κλπ, στα οποία δεν έχει αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής του.

Για θέματα διαγραφών αποφαίνεται η Ε.Π.Σ., κατά περίπτωση, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Ενδεικτικά, λόγοι διαγραφής μπορούν να είναι: η μη επαρκής πρόοδος του φοιτητή (μη συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία: παρακολούθηση διδασκαλίας, εξετάσεις), η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων όπως ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό (π.χ. η μη αιτιολογημένη υπέρβαση του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου φοίτησης), συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία, όπως π.χ. η λογοκλοπή, αίτηση του ίδιου του μεταπτυχιακού φοιτητή κ.ο.κ.