Αναστασία Κ. Καινούργιου – «Οικονομική μελέτη του κόστους της βρουκέλωσης σε εκμεταλλεύσεις βοοειδών της Δυτικής Αττικής»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«Οικονομική μελέτη του κόστους της βρουκέλωσης σε εκμεταλλεύσεις βοοειδών της Δυτικής Αττικής»

Αναστασία Κ. Καινούργιου

Εξεταστική Επιτροπή

Οικονομόπουλος Ιωάννης
DVM, MSc, PhD, ECVM, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Κτηνιατρικής Μικροβιολογίας
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χαδιώ- Μάντζαρη Στέλλα
MSc, PhD, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων,Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τσιμπούκας Κωνσταντίνος
MSc., PhD, Καθηγητής Γεωργικής Οικονομικής Πανεπιστημίου Montpellier III. Διευθυντής Εργαστηρίου Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθήνα 2019

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Η βρουκέλωση είναι μεταδοτική λοιμώδης ασθένεια η οποία έχει επιπτώσεις στην υγεία των βοοειδών και βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με την παραγωγικότητα τους. Ο αιτιολογικός παράγοντας της ασθένειας είναι ένα Gram(-) βακτήριο με τροπισμό ως προς τον ξενιστή ο οποίος προκαλεί γενικευμένη λοίμωξη. Τα βοοειδή προσβάλλονται κυρίως από τη Brucella abortus, τη Brucella melitensis και σπάνια από τη Brucella suis.
Η βρουκέλωση ή «μελιταίος πυρετός» του ανθρώπου αποτελεί σοβαρή «ζωονόσο» για τη Δημόσια Υγεία και μεταδίδεται είτε μέσω επαφής με προσβεβλημένα ζώα είτε μετά από κατανάλωση μολυσμένων ζωικών τροφίμων και κυρίως μη παστεριωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων. Η ασθένεια ενζωοτεί στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα, λόγω γεωγραφικής θέσης, οικο-μορφολογίας και ύπαρξης μεγάλου αριθμού μετακινούμενων αγελών μηρυκαστικών.
Οι οικονομικές απώλειες που προκαλεί η ασθένεια στον κτηνοτροφικό κλάδο αποδίδονται κατά κύριο λόγο στις αποβολές, τις νεογνικές απώλειες, τη μειωμένη κρεοπαραγωγή και γαλακτοπαραγωγή και τις αναπαραγωγικές διαταραχές. Η κρατική οικονομική επιβάρυνση προκύπτει από τα μέτρα που λαμβάνονται κατά της ασθένειας, την εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου, τις παραγωγικές απώλειες, τους περιορισμούς εμπορίας ζώων και διακίνησης τροφίμων και το κόστος υγειονομικής περίθαλψης των ασθενών.
Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μία «από την εκμετάλλευση» προσέγγιση των επιπτώσεων της βρουκέλωσης στην παραγωγικότητα των βοοειδών και το εισόδημα του κτηνοτρόφου. Η ποσοτικοποίηση των απωλειών αναδεικνύει τη σοβαρότητα της ασθένειας και ενισχύει την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την οριστική λύση του μακροχρόνιου αυτού προβλήματος της Υγείας των Ζώων και της Δημόσιας Υγείας.

Λέξεις κλειδιά: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βρουκέλωση βοοειδών, Οικονομικές επιπτώσεις από τη βρουκέλωση

ABSTRACT
Evaluation of the economic impact of brucellosis in cattle holdings in West Attica
Brucellosis is a contagious, infectious disease and is directly related to bovine productivity. The causative agent of Brucellosis is a Gram (-) bacterium with a host tropism causing a generalized infection. Cattle are affected mainly by Brucella abortus, Brucella melitensis and rarely by Brucella suis.
Human brucellosis or ‘undulant fever’ is a serious ‘zoonosis’ which pose a threat to Public Health and is transmitted either through contact with infected animals or by consuming animal foods and unpasteurized dairy products. The disease is endemic in the Mediterranean due to its geographical location, eco-morphology and the existence of a large number of ruminant migratory herds.
The economic impact caused by the disease in livestock are mainly attributed to miscarriages, neonatal losses, reduced meat production and reproductive disorders. The state financial burden stems from actions taken against the disease, the implementation of control programs, productive losses, restrictions on the marketing of animals and the movement of foodstuffs and the cost of healthcare for sick people.
The present study is an “from the farm” approach to the effects of brucellosis on bovine productivity and livestock income. Quantifying the losses, highlighting the seriousness of the disease and reinforces the need to intensify efforts to finally resolve this long-standing problem of both Animal and Public Health.

Keywords:Agricultural University of Athens, Brucellosis of cattle, Economic impact of brucellosis