Καλογήρη Μ. Ιωάννα – «Οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊου στην αλιευτική αγορά»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΤΜΙΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊου στην αλιευτική αγορά

“Economic impact of covid-19 on fish market”

Καλογήρη Μ. Ιωάννα

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Εμμανουήλ Μαλανδράκης, Επίκουρος Καθηγητής Γ.Π.Α. (επιβλέπων)

Σταύρος Ζωγραφάκης, Καθηγητής Γ.Π.Α.

Ελένη Μήλιου, Καθηγήτρια Γ.Π.Α.

 

ΑΘΗΝΑ

2021

 

 

Οικονομικές επιπτώσεις κορωνοϊου στην αλιευτική αγορά

ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & συμβουλευτική στην αγροτική ανάπτυξη

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

 

Περίληψη

Τον Δεκέμβριο του 2019, στην πόλη Wuhan της Κίνας εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα της νόσου του κορωνοϊού. Εντός 30 ημερών η τοπική επιδημία μετατράπηκε σε πανδημία και λόγο αυτού, πολλές χώρες πήραν μέτρα τόσο για την προστασία των πολιτών τους, όσο και για την επιβράδυνση της μετάδοσης της νόσου. Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλά από αυτά τα μέτρα επέφεραν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία των διαφόρων κρατών.

Η εξάπλωση του ιού στην Ελλάδα ξεκίνησε στις 26 Φεβρουαρίου 2020. Αρχικά, σε τοπικό επίπεδο επιβλήθηκαν και εφαρμόστηκαν μέτρα αναστολής εκδηλώσεων. Στη, συνέχεια, στις αρχές Μαρτίου άρχισε το σταδιακό κλείσιμο διαφόρων εμπορικών δομών και επιβλήθηκαν σημαντικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις των πολιτών. Τα παραπάνω μέτρα άρχισαν να αποκλιμακώνονται στις αρχές Μαΐου.

Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας από την αρχή της πανδημίας υπήρξαν σημαντικές αναταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ποιο συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάστηκαν στην προμήθεια βασικών αγαθών.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των επιπτώσεων της πανδημίας στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων καθώς και ο προσδιορισμός τους από το αγοραστικό κοινό. Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε, βασίστηκε σε δυο διαφορετικά ερωτηματολόγια τα οποία απευθύνονταν προς τους καταναλωτές και τους εργαζόμενους υδατοκαλλιεργειών.

Συμφώνα με τα αποτελέσματα της εργασίας η πανδημία επηρέασε αρνητικά πάνω από το 50% των ερωτούμενων, επιπλέων φαίνετε να μειώθηκε η κατανάλωση αλιευμάτων. Τέλος ως προς τον τόπο προμήθειας αλιευμάτων πτώση σε προτίμηση είχε το ιχθυοπωλείο και άνοδο το supermarket.

Επιστημονική περιοχή: Οικονομία

Λέξεις κλειδιά: Κορωνοϊός, Καταναλωτές, Αλιείς, Εργαζόμενοι Ιχθυοκαλλιέργειας, Αλιευτική Αγορά, Επιπτώσεις, Καραντίνα

 

Economic impact of covid-19 on fish market

MSc Farm Business Management

Department of Agricultural Economics and Development

Department of Animal Science

 

Abstract

In December 2019, the first cases of corona virus appeared in Wuhan, China. Within 30 days the local epidemic turned into a pandemic and because of this, many countries took measures both to protect their citizens and to slow down the spread of the disease. It is worth noting that many of these measures have had a negative impact on the economies of different countries.

The spread of the virus in Greece started on February 26, 2020. Initially, measures to suspend events were imposed and implemented at the local level. Then, at the beginning of March, the gradual closure of various commercial structures began and significant restrictions were imposed on the movement of citizens. The above measures began to de-escalate in early May.

According to the Economic Chamber of Greece, since the beginning of the pandemic, there have been significant disruptions in the supply chain. More specifically, the biggest problems occurred in the supply of basic goods.

The purpose of this paper is to study the effects of the pandemic on the market of fishery products as well as their identification by the buying public. The study was based on two different questionnaires addressed to consumers and aquaculture workers.

According to the results of the work, the pandemic had a negative effect on more than 50% of the respondents; in addition, it seems that the consumption of catches has decreased. Finally, in terms of the place of supply of catches, the fish shop had a decrease in preference and the supermarket increased.

Scientific area: Economy

Keywords: Coronavirus, Consumers, Fishermen, Fish Workers, Fishery Market, Impact, Quarantine