Εμμανουήλ Ι. Μπαρδάνης – «Επιχειρηματικό σχέδιο αλιευτικού σκάφους παράκτιας αλιείας»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή
«Επιχειρηματικό σχέδιο αλιευτικού σκάφους παράκτιας αλιείας»
“Business plan of a coastal fishing vessel”

Εμμανουήλ Ι. Μπαρδάνης

Εξεταστική Επιτροπή
Καρανικόλας Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (Επιβλέπων)
Μαλινδρέτος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Μήλιου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ 2021

ΠEΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο που εξετάζει την ενδεχόμενη βιωσιμότητα της δημιουργίας μιας παράκτιας αλιευτικής εκμετάλλευσης στη νήσο Ικαρία. Αρχικά, η απουσία ανταγωνιστών και η αυξημένη ζήτηση σε νωπά αλιεύματα καθιστούν ελκυστική την δημιουργία της. Στοχεύοντας την αλίευση υψηλής οικονομικής αξίας ιχθύων η επιχείρηση μπορεί να είναι κερδοφόρα. Από την οικονομική ανάλυση προκύπτει ότι σε διάρκεια λειτουργίας 10 ετών με αρχική επένδυση περίπου 40.000€, προκύπτει ότι η καθαρή παρούσα αξία κυμαίνεται στα 14.758€, ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης είναι 15% ενώ ο χρόνος επανείσπραξης είναι 5,96 έτη. Όμως, η υλοποίηση του εν λόγω εγχειρήματος δεν εξαρτάται μόνο από οικονομικούς παράγοντες αλλά και από γεωπολιτικούς, οι οποίοι αφενός δεν είναι πάντα προβλέψιμοι, αφετέρου, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν ευνοούν τέτοιες επιχειρήσεις.

Επιστημονική περιοχή: Παράκτια αλιεία
Λέξεις κλειδιά: αλιεία, νωπά αλιεύματα, αλιευτικό σκάφος, Ικαρία

ABSTRACT

This paper is a business plan that examines the sustainability of a coastal fishing vessel on the island of Ikaria. Initially, the lack of competitors and the increased demand for fresh catches make its creation attractive. Aiming to catch high economic value fish the business can be profitable. The financial analysis shows that during 10 years of operation with an initial investment of approximately 40,000 €, it appears that the net present value is 14,758€, the internal rate of return is 15% while the payback period is 5.96 years. However, the implementation of this project depends not only on economic factors but also on geopolitical ones, which on the one hand are not always predictable, on the other hand and at least for the time being they do not favor such enterprises.

Scientific area: Coastal fishery
Key words: coastal fishery, fishing vessel, Ikaria