Γεώργιος Ι. Προδρομίδης – «Μάρκετινγκ συνεργατών με τη χρήση των Google ad, για την προώθηση του κλάδου συμπληρωμάτων διατροφής» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  

“Μάρκετινγκ συνεργατών με τη χρήση των Google ad, για την προώθηση του κλάδου συμπληρωμάτων διατροφής”

“Affiliate marketing using Google Ads to promote the nutrition supplement industry”

Γεώργιος Ι. Προδρομίδης

Εξεταστική Επιτροπή

Δαμνιανός Σακάς, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων)

Κωνσταντίνος Δεμέστιχας, Ph.D in Data Analysis for the telecom Sector ΕΜΠ

Μαρία Νταλιάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ 2021

 

 

Μάρκετινγκ  συνεργατών με τη χρήση των Google ads, για την προώθηση του κλάδου συμπληρωμάτων διατροφής

  • ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα και συμβουλευτική στην αγροτική ανάπτυξη
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
  • Τμήμα Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το διαδικτυακό μάρκετινγκ αποτελεί ένα εργαλείο, το οποίο έχει μεταβάλει σε σημαντικό βαθμό, τον τρόπο διεξαγωγής διαφημιστικών καμπανιών από μέρους των επιχειρήσεων. Μάλιστα, η ανάπτυξη εργαλείων όπως το Google Ads και η δυνατότητα παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των ενεργειών ηλεκτρονικής προώθησης από μέρους των επιχειρήσεων με τη χρήση πλατφόρμων όπως εκείνη του Google Analytics, είχε οδηγήσει στην ολοένα εντονότερη μελέτη των αποτελεσμάτων της χρήσης εργαλείων e – marketing από τους ακαδημαϊκούς αλλά και τις επιχειρήσεις. Η παρούσα εργασία στόχευσε στην θεωρητική αποτύπωση των στοιχείων που αφορούν στο μάρκετινγκ  συνεργατών με την χρήση των Google ad, για την προώθηση του κλάδου συμπληρωμάτων διατροφής, αλλά και στην εμπειρική διερεύνηση των μεταβλητών που επιρούν στην προώθηση της θέσης της διεθνούς κατάταξης των ιστοσελίδων. Όπως διαπιστώθηκε, η αύξηση των αγοραστών λέξεων κλειδιών, υπό την αλληλεπίδραση τους με τον αυξημένο αριθμό των καθημερινών προβολών ανά επισκέπτη οδηγούν σε αύξηση της διεθνούς κατάταξης, ενώ παράλληλα, οι πολύ διάσημες λέξεις κλειδιά σε εταιρείες με επώνυμη κινητικότητα, επιφέρουν ανάλογα αποτελέσματα, οδηγώντας στην άνοδο του Alexa Global rank.

Επιστημονική περιοχή: Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Λέξεις κλειδιά: Google ads, Alexa ranking, κλάδος συμπληρωμάτων διατροφής, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ

 

Affiliate marketing using Google Ads to promote the nutrition supplement industry

  • MSc Entrepreneurship and Consulting in Agricultural Development
  • Department of Agricultural Economy & Development
  • Department of Animal Science & Aquaculture

ABSTRACT

Internet marketing is a tool that has significantly changed the way businesses run advertising campaigns. In fact, the development of tools such as Google Ads and the ability to monitor the effectiveness of e-promotion by companies using platforms such as Google Analytics, had led to an increasingly intense study of the results of the use of e-marketing tools by academics but also businesses. The present work aimed at the theoretical mapping of data related to affiliate marketing using Google ad, to promote the food supplement industry, but also to empirically investigate the variables that contribute to the promotion of the international ranking of websites. As it turned out, the increase in keyword buyers, in their interaction with the increased number of daily views per visitor leads to an increase in international ranking, while at the same time, the very famous keywords in companies with brand mobility, bring similar results, leading to rise of Alexa Global rank.

Scientific area: Intenet Marekting

Keywords: Google ads, Alexa ranking, nutrition supplement industry, e-marketing