Γαρυφαλλιά Ε. Μαραντίδου – «Εμπειρικός τουρισμός και προτάσεις μάρκετινγκ για τουριστικούς προορισμούς: το παράδειγμα του Νομού Κιλκίς» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  

ΔΠΜΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

«Εμπειρικός τουρισμός και προτάσεις μάρκετινγκ για τουριστικούς προορισμούς: το παράδειγμα του Νομού Κιλκίς»

«Experiential tourism and marketing proposals for tourist destinations: the example of Kilkis Prefecture»

  

Γαρυφαλλιά Ε. Μαραντίδου

  

Εξεταστική Επιτροπή

Dr Γεωργία Ζούνη: Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Τουριστικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Π. Καρανικόλας: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, ΓΠΑ

Γ. Μαλινδρέτος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Χαροκόπειο Παν/μιο

  

Κιλκίς 2023

 

«Εμπειρικός τουρισμός και προτάσεις μάρκετινγκ για τουριστικούς προορισμούς: το παράδειγμα του Νομού Κιλκίς»

  • ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά το Δήμο Κιλκίς και τις δυνατότητές του ως τουριστικό πόλο έλξης σε ορισμένες τουριστικές αγορές.

Ξεκινώντας με την ανάλυση τριών αγορών και πιο συγκεκριμένα των οικογενειακών τουριστών, των πολιτιστικών τουριστών και των αγροτουριστών βρέθηκαν διάφορα χαρακτηριστικά όπως, τα κίνητρα που έχουν για να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι, τι αναζητούν πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από ένα ταξίδι. Ακόμη, αναλύθηκαν τα προφίλ των τουριστών και στις τρεις κατηγορίες, όπως και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση προσφοράς, δηλαδή ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά και οι υπηρεσίες που προσφέρει ο προορισμός «Κιλκίς». Έγινε ανάλυση των χώρων εστίασης, των χώρων διαμονής, των αξιοθέατων, των αναγκαίων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων. Το ίδιο ακολουθήθηκε ταυτόχρονα και για την ψηφιακή ανάλυση του προορισμού όσον αφορά την ηλεκτρονική παρουσία της περιοχής.

 Τέλος, συνοψίστηκαν όλες οι πληροφορίες τόσο της τουριστικής αγοράς όσο και της προσφοράς, και μέσα από τη SWOT ανάλυση που περιέχει τα δυνατά, τα αδύνατα σημεία, τις ευκαιρίες και τις απειλές, καταλήγουμε σε προτάσεις μάρκετινγκ 2ου και 3ου επιπέδου, που αφορούν το Δήμο Κιλκίς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η περιοχή να βελτιωθεί σε τουριστικό επίπεδο.

 

“Experiential tourism and marketing proposals for tourist destinations: the example of the Prefecture of Kilkis”

  • MSc Entrepreneurship and Consulting in Rural Development

ABSTRACT

This diploma thesis concerns the Municipality of Kilkis and its potential as a tourist attraction in some tourist markets.

Starting with the analysis of three markets and more specifically family tourists, cultural tourists, and agritourists, various characteristics were found such as the motivations they have, to make a trip, and what they are looking for before, during and after a trip. Furthermore, the profiles of tourists in all three categories were analyzed, as well as their demographic characteristics.

Then an offer analysis was carried out, i.e., what are these characteristics and services offered by the destination “Kilkis”. An analysis was made of the catering establishments, the accommodations, the sights, the necessary services, and the activities. The same was followed at the same time for the digital analysis of the destination in terms of the electronic presence of the area.

 Finally, all the information on both the tourism market and the offer was summarized, and through the SWOT analysis that contains the strengths, weaknesses, opportunities, and threats, we come up with marketing proposals for the 2nd and 3rd level, concerning the Municipality of Kilkis and the way in which the area can be improved at the tourist level.