Αννά Σ. Γιαζιτζή – «Συστήματα πιστοποίησης στις ιχθυοκαλλιέργειες» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

“Συστήματα πιστοποίησης στις ιχθυοκαλλιέργειες”

“Certification systems in fish farms”

  

Αννά Σ. Γιαζιτζή

  

Εξεταστική επιτροπή

Ε. Μήλιου, Καθηγήτρια ΓΠΑ (επιβλέπουσα)

Γ. Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ

Ε. Μαλανδράκης, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ 

  

ΑΘΗΝΑ 2023

 

Συστήματα Πιστοποίησης στις Ιχθυοκαλλιέργειες

  • ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
  • Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί ένα τομέα της αγροτικής παραγωγής, με σημαντική συμμετοχή στη βασική διατροφή των ανθρώπων σε ολόκληρο το πλανήτη, καλύπτοντας τις ανάγκες σε καταστάσεις όπου οι αυξανόμενες πληθυσμιακές πιέσεις,  η υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή η απώλεια πρόσβασης περιορίζουν τα αλιεύματα από την επαγγελματική αλιεία. Τα συστήματα πιστοποίησης σε ιχθυοκαλλιέργειες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι τα ψάρια που παράγονται είναι υγιεινά, ασφαλή για κατανάλωση και εκτρέφονται με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Επιλέγοντας πιστοποιημένα αλιευτικά προϊόντα, οι καταναλωτές μπορούν να υποστηρίξουν τους αγρότες που δεσμεύονται να παράγουν προϊόντα με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο και να συμβάλουν στη διασφάλιση της προστασίας των ωκεανών και των υδάτινων ροών για τις μελλοντικές γενιές. Η παραγωγή της συλλεκτικής αλιείας έχει φτάσει στα όριά της και καθώς η παγκόσμια ζήτηση για υδρόβια προϊόντα εξακολουθεί να αυξάνεται, η υδατοκαλλιέργεια έχει γίνει ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας ζωικής παραγωγής στον κόσμο και προωθείται σε μεγάλο βαθμό ως ένας σημαντικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή τροφίμων για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση.                                                  

Λέξεις κλειδιά: ιχθυοκαλλιέργεια, Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία, Θαλάσσια πολιτική, Συστήματα πιστοποίησης στις ιχθυοκαλλιέργειες, Πρότυπα Πιστοποιήσεων, Βιώσιμη και βιολογική υδατοκαλλιέργεια.

 

 

Certification systems in fish farms

  • MSc Entrepreneurship and Consulting in Rural Development
  • Department of Agricultural Economics and Development
  • Department of Animal Production Science

ABSTRACT

Aquaculture is a sector of agricultural production, with a significant contribution to the basic diet of people across the planet, meeting needs in situations where increasing population pressures, environmental degradation or loss of access limit catches from commercial fisheries. Aquaculture certification systems are designed to ensure that the fish produced are healthy, safe to eat and raised in an environmentally responsible manner. By choosing certified seafood, consumers can support farmers who are committed to producing seafood in an environmentally and socially responsible manner and help ensure the protection of oceans and waterways for future generations. The production of captive fisheries has reached its limits and as global demand for aquatic products continues to increase, aquaculture has become the world’s fastest growing sector of animal production and is being heavily promoted as an important way in which to increase food production to meet increased demand.

Key words: fish farming, Aquaculture, fishing, Marine policy, Certification systems in fish farming, Certification standards, Sustainable and organic aquaculture.