Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), τριάντα (30) ανά εξάμηνο, η οποία επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε θεματικές ενότητες και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν

  • τρεις (3) υποχρεωτικές θεματικές ενότητες κατά το Α΄ εξάμηνο,
  • μία (1) υποχρεωτική και τρεις επιλογής κατά το Β΄ εξάμηνο
  • και δύο (2)  επιλογής κατά το Γ΄ εξάμηνο.

Κατά το Γ΄ εξάμηνο θα γίνει επίσης, η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η ανακατανομή των θεματικών ενοτήτων στα επιπλέον εξάμηνα του προγράμματος μερικής φοίτησης γίνεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.