Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), η οποία επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε θεματικές ενότητες και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης διαρκεί μέχρι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές επιλέγουν και παρακολουθούν τουλάχιστον δύο Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ανά εξάμηνο. Οι φοιτητές οφείλουν να προγραμματίσουν την παρακολούθηση των Θ.Ε. και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας έτσι, ώστε με την ολοκλήρωση του έκτου ακαδημαϊκού εξαμήνου να έχουν συγκεντρώσει 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS),για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Η διδασκαλία και η εξέταση των Θεματικών Ενοτήτων, όπως και η επικοινωνία των φοιτητών του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης με τους διδάσκοντες, πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και όμοια με το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης.