Διαδικασία Εισαγωγής – Κριτήρια Επιλογής Νέων Φοιτητών

Η διαδικασία εισαγωγής νέων φοιτητών αρχίζει με τη δημοσιοποίηση προκήρυξης με την οποία προσκαλούνται να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Ειδικότερα, η προκήρυξη περιλαμβάνει:

 • Τη γενική περιγραφή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (επιστημονικό περιεχόμενο, διάρκεια, κλπ.)
 • Τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων
 • Το ύψος των διδάκτρων
 • Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν  τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Aίτηση
 2. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων του εξωτερικού συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις περιπτώσεις εκκρεμοτήτων για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου που υπολείπονται και τυχόν πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται).
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Δύο συστατικές επιστολές.
 8. Αντίγραφο διπλώματος ή πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και τυχόν άλλων ξένων γλωσσών.
 9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα διευκόλυνε την Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.
 10. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται στη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

 

Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι:

 1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6). Ο υποψήφιος, πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και την εγγραφή του στο Πρόγραμμα, υποχρεούται να έχει ανταποκριθεί επιτυχώς σε όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του (συντελεστής βαρύτητας 25%). Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 2. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο που, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, θα επιτρέψει στον φοιτητή να ανταποκριθεί με επάρκεια στο σύνολο των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων (συντελεστής βαρύτητας 15%). Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται είναι τουλάχιστον «καλή γνώση (Β2)». Σε περίπτωση μη προσκόμισης αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις, σε ημερομηνία για την οποία θα ενημερώνονται στο κείμενο της προκήρυξης.
 3. Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου και σχετική επαγγελματική εμπειρία (συντελεστής βαρύτητας 10%).
 4. Δύο συστατικές επιστολές (συντελεστής βαρύτητας 10%).
 5. Η προσωπική συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 35%).
 6. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν (συντελεστής βαρύτητας 5%).

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να κατέχουν την Ελληνική γλώσσα, η επαρκής γνώση της οποίας αποδεικνύεται όταν: α) ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή σε ελληνόφωνο σχολείο του εξωτερικού, β) κατέχει πτυχίο ελληνικής φιλολογίας / γραμμάτων από ισότιμοΑ.Ε.Ι. της αλλοδαπής, γ) έχει πραγματοποιήσει πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ή έχει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ελληνικό τριτοβάθμιο Ίδρυμα (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) και δ) κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα παροχής τέτοιων πιστοποιητικών σε αλλοδαπούς.

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών πραγματοποιείται ως εξής:

 • 1η φάση: μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, τριμελής επιτροπή μελών Δ.Ε.Π, ελέγχει όλα τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών, σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.
 • 2η φάση: όσοι υποψήφιοι έχουν κριθεί επιτυχόντες της 1ης φάσης αξιολόγησης, καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία της συνέντευξης.
 • 3η φάση: η Συντονιστική Επιτροπή αξιολογεί όλους τους υποψηφίους που ολοκλήρωσαν τη 2η φάση και προχωρά σε κατάρτιση καταλόγου με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων. Ο κατάλογος των επιτυχόντων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, ενώ οι επιτυχόντες ενημερώνονται και προσωπικά από τη Γραμματέα του Προγράμματος. Οι επιτυχόντες καλούνται να επικυρώσουν την εγγραφή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσιοποίηση του πίνακα επιτυχόντων. Σε περίπτωση άρνησης καλείται αμέσως τηλεφωνικά ο πρώτος επιλαχών/ούσα κ.ο.κ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων υποψηφίων, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες.

Με την εγγραφή τους οι υποψήφιοι/ες αποδέχονται τους όρους λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.