Διπλωματικές εργασίες

Διπλωματικές Εργασίες

Για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής, στην έναρξη του γ’ ακαδημαϊκού εξαμήνου υποβάλλει αίτηση στη Συντονιστική Επιτροπή για την έγκριση θέματος εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας προτείνοντας, κατόπιν συνεννόησης, Επιβλέποντα Καθηγητή. Η αίτηση συνοδεύεται από προσχέδιο της προτεινόμενης εργασίας. Το θέμα της εργασίας καθορίζεται σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή στον οποίο απευθύνεται ο μεταπτυχιακός φοιτητής με κριτήριο τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, εντάσσεται στο αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε. μετά από πρόταση της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Ο Επιβλέπων έχει την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας της εργασίας, καθώς και εάν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της έρευνας.

Η εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται δημόσια από Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε. μετά από πρόταση της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ιδιότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. Η επιλογή των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) γίνεται με βασικό κριτήριο τη συγγένεια του γνωστικού αντικειμένου με το πεδίο έρευνας όπως περιγράφεται από το θέμα της εργασίας. Ο Επιβλέπων προτείνει με επιστολή του προς τη Συντονιστική Επιτροπή το θέμα και τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας ολοκληρώνεται με την υποστήριξή της από το φοιτητή το αργότερο έξι μήνες από την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Γ’ ακαδημαϊκού εξαμήνου του Προγράμματος για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και μέσα σε έξι εξάμηνα από την έναρξη των σπουδών τους για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

Αλλαγή θέματος Διπλωματικής Εργασίας είναι εφικτή με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή.

Αντικατάσταση Επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι δυνατή μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Οι φοιτητές που θα συγγράψουν Διπλωματική Εργασία, όπου θα περιλαμβάνεται η εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου, οφείλουν να έχουν παρακολουθήσει τη Θ.Ε. Β3 «Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων».

Η Διπλωματική Εργασία μπορεί να είναι θεωρητική, εφαρμοσμένη ή πειραματική και να περιέχει αναγνωρίσιμα στοιχεία πρωτοτυπίας και συμβολή στην επιστημονική γνώση. Το κείμενο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τη δομή μίας επιστημονικής εργασίας, δηλαδή να περιλαμβάνει περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγραφή των πορισμάτων/αποτελεσμάτων της εργασίας, τη μεθοδολογία, παραδοχές, βιβλιογραφία και άλλα αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία (αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες, εικόνες κ.ο.κ.). Συντάσσεται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Στη Διπλωματική Εργασία πρέπει να αναγνωρίζεται ο ρόλος του Επιβλέποντα και της Εξεταστικής Επιτροπής, με σχετική αναγραφή στο εξώφυλλο και το εσώφυλλο. Επιπροσθέτως, στον πρόλογο πρέπει να αναγράφονται ο Επιβλέπων και η Εξεταστική Επιτροπή, καθώς και η υποδομή ή/και οι δυνατότητες που χρησιμοποιήθηκαν για τη διπλωματική εργασία στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της Διπλωματικής Εργασίας στα παραπάνω χρονικά όρια (παρ.5), ο φοιτητής διαγράφεται από τα μητρώα του Προγράμματος. Μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις κάθε αίτημα για παράταση του χρονικού ορίου ολοκλήρωσης της Διπλωματικής Εργασίας που υποβάλλεται εγγράφως και αιτιολογημένα από το φοιτητή, με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Καθηγητή, εξετάζεται και εγκρίνεται ή απορρίπτεται από την Ε.Δ.Ε., η οποία προσδιορίζει και τη νέα προθεσμία κατά περίπτωση.

Η Διπλωματική Εργασία αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από το φοιτητή σε ανοικτό ακροατήριο. Πριν τον ορισμό της ημερομηνίας για την παρουσίαση της εργασίας ο επιβλέπων εξασφαλίζει την σύμφωνη γνώμη του συνόλου της Εξεταστικής Επιτροπής για το κατά πόσο ο φοιτητής είναι έτοιμος να παρουσιάσει την εργασία του. Η βαθμολόγηση της Διπλωματικής  Εργασίας γίνεται με την κλίμακα 0-10. Επιτυχής θεωρείται η βαθμολόγηση με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 6,5. Η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται με βάση το περιεχόμενο της εργασίας, τις γνώσεις του φοιτητή και τον τρόπο παρουσίασης του αντικειμένου. Κατά την παρουσίαση/υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας, η Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό Δημόσιας Παρουσίασης της εργασίας, στο οποίο αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια, καθώς και ο τελικός βαθμός.

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο φοιτητής δικαιούται να επανεξεταστεί μία ακόμα φορά, εντός τριμήνου από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα με απόφαση της Σ.Ε.

Λογοκλοπή - Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Διπλωματικών Εργασιών
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Διπλωματικών Εργασιών

Οι φοιτητές οφείλουν να γνωρίζουν ότι η αντιγραφή/λογοκλοπή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου -δημοσιευμένης ή μη-χωρίς τη δέουσα αναφορά. Για οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας (παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης χωρίς σχετική αναφορά), ενημερώνεται η Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. Η Συντονιστική Επιτροπή κρίνει ανάλογα και προωθεί το ζήτημα στην Ε.Δ.Ε. του Προγράμματος, η οποία μπορεί να αποφασίσει μέχρι και τη διαγραφή του φοιτητή. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό φοιτητή κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των Θεματικών Ενοτήτων ή την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες περί λογοκλοπής και πνευματικής ιδιοκτησίας και να τους τηρούν απαρέγκλιτα, καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης και κάλυψης των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Δ.Π.Μ.Σ.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Διπλωματικής Εργασίας ανήκουν στο συγγραφέα (μεταπτυχιακό φοιτητή), καθώς η εξέταση και χορήγηση του Μ.Δ.Ε., προϋποθέτει η Διπλωματική Εργασία να αποτελεί στοιχείο της προσωπικής του συμβολής, με χαρακτήρα ατομικότητας, μοναδικότητας και πρωτοτυπίας. Ο συγγραφέας, έχει επίσης ευθύνη για το περιεχόμενο της Διπλωματικής Εργασίας. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής του Δ.Π.Μ.Σ. θα πρέπει να καταθέτει υπογεγραμμένη, στη Γραμματεία του Προγράμματος, υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) πνευματικών δικαιωμάτων και διαχείρισης ερευνητικών δεδομένων, που αφορά την ολοκλήρωση των σπουδών του, στην οποία θα αναγράφει τα εξής: 1) Τα πνευματικά δικαιώματα της Διπλωματικής Εργασίας μου, μετά την ολοκλήρωσή της, θα ανήκουν, ταυτοχρόνως, σε εμένα και στο Δ.Π.Μ.Σ. στο οποίο θα την εκπονήσω. 2) Η διαχείριση των δεδομένων ανήκει, από κοινού, σε εμένα και στον Επιβλέποντα Καθηγητή της Διπλωματικής Εργασίας. 3) Οποιαδήποτε επιστημονική δημοσίευση ή/και ανακοίνωση (αναρτημένη ή προφορική), ή/και αναφορά από το υλικό τεκμηρίωσης/βάση δεδομένων της Διπλωματικής Εργασίας, θα γίνεται με συγγραφείς εμένα τον ίδιο και τον Επιβλέποντα (ή και μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής), ανάλογα με τη συμβολή τους στην έρευνα ή στη συγγραφή των ερευνητικών εργασιών. 4) Ο Επιβλέπων έχει δικαίωμα αξιοποίησης και δημοσιοποίησης των παραγόμενων αποτελεσμάτων (δεδομένα, μελέτες, προγράμματα, εφαρμογές, πρωτότυπα, κλπ). Η αξιοποίηση αυτή, δεν αφορά σε εμπορική εκμετάλλευση, αλλά σε πράξη στο πλαίσιο της Έρευνας και της Επιστήμης. 5) Βεβαιώνω ότι η παρούσα Διπλωματική Εργασία αποτελεί πρωτότυπο έργο, και από όσο γνωρίζω, δεν πλήττει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση δε, που εμπεριέχεται στη Δ.Ε. υλικό, το οποίο αποτελεί πνευματικό έργο τρίτων, γίνεται αντίστοιχη αναφορά και μνεία στον εκάστοτε δημιουργό, εντός του περιεχομένου της.