Διδασκαλία – Εξετάσεις

Για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, οι φοιτητές, πλήρους και μερικής φοίτησης, οφείλουν να γνωρίζουν τα εξής:

Οι φοιτητές δηλώνουν στη γραμματεία του Προγράμματος εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου, τις Θεματικές Ενότητες επιλογής που θα παρακολουθήσουν. Μία Θεματική Ενότητα επιλογής διδάσκεται μόνο εφόσον επιλέξει να την παρακολουθήσει ένας ελάχιστος αριθμός φοιτητών, ο οποίος ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος ανά έτος.

Η διδασκαλία των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος πραγματοποιείται εξ’ αποστάσεως και με φυσική παρουσία. 

Η διδασκαλία με φυσική παρουσία πραγματοποιείται στους χώρους του Δ.Π.Μ.Σ. και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και περιορίζεται σε ένα σαββατοκύριακο κάθε μήνα, για όλη τη διάρκεια των σπουδών.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξ’ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία, με online  προγραμματισμένα μαθήματα μία φορά κάθε εβδομάδα (απογευματινή ώρα), αλλά και επιπλέον online μαθήματα (αναπληρώσεις, επαναληπτικά μαθήματα, εξετάσεις, παρουσιάσεις εργασιών, σεμινάρια).

ΟΙ φοιτητές ενημερώνονται για τις ημερομηνίες των μαθημάτων εγκαίρως και η συμμετοχή τους είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι φοιτητές μπορούν να απουσιάσουν από τη διδασκαλία το ανώτατο δύο φορές ανά Θεματική Ενότητα.

Εξετάσεις σε κάθε διδαχθείσα Θεματική Ενότητα διενεργούνται κατά τη διάρκεια ή/και στο τέλος του εξαμήνου. Η εξέταση των Θεματικών Ενοτήτων πραγματοποιείται με τη μορφή γραπτής ή/και προφορικής εξέτασης ή/και την κατάθεση εργασιών. Η βαθμολογία γίνεται στην κλίμα 1-10. Επιτυχής εξέταση θεωρείται εκείνη που βαθμολογείται με βαθμό τουλάχιστον έξι (6) με άριστα το δέκα (10). Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από εξεταστική διαδικασία καθοριζόμενη από τον διδάσκοντα με τρόπο που ο ίδιος έχει ορίσει κατά την έναρξη των παραδόσεων. Δεν επιτρέπεται η επαναληπτική εξέταση προκειμένου ο φοιτητής να βελτιώσει τη βαθμολογία του.

Σε περίπτωση αποτυχίας η εξέταση επαναλαμβάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, η εξέταση επαναλαμβάνεται από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την εξεταζόμενη Θεματική Ενότητα και ορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Προγράμματος. Σε περίπτωση τρίτης αποτυχίας, ο φοιτητής διαγράφεται αυτόματα από τα μητρώα του Προγράμματος.  Οι φοιτητές επιτρέπεται να επανεξεταστούν σε μέχρι τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Σε περίπτωση αποτυχίας σε πέμπτη Θεματική Ενότητα, διαγράφονται αυτόματα από τα μητρώα του Προγράμματος.

Στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης ισχύουν και εφαρμόζονται όλες οι υπόλοιπες διατάξεις που αναφέρονται για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης στο παρόν άρθρο.