Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό Προσωπικό

Χατζηγεωργίου Ιωάννης Εμμ.

Αναπληρωτής Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ιερά Οδός 75, Αθήνα, ΤΚ 11855 Τηλ.: 2105294416, Fax: 2105294413, e-mail: ihadjig@aua.gr

1. Σπουδές και τίτλοι :

– Αποφοίτηση από το ΚΑ’ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών τον Ιούνιο 1974 και εγγραφή τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, ύστερα από εισαγωγικές εξετάσεις, στο Α’ έτος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Ορκωμοσία τον Ιούλιο του 1980 ως πτυχιούχος Γεωπόνος με ειδίκευση Ζωοτεχνίας και βαθμό πτυχίου “λίαν καλώς” (επτά και δεκαεπτά εκατοστά).

– Τον Οκτώβριο του έτους 1990 εγγραφή, ύστερα από κατατακτήριο διαγωνισμό, στην Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε και τον Μάρτιο του 1991 λήψη πτυχίου Παιδαγωγικών Σπουδών με γενικό βαθμό “πολύ καλά” (επτά και μισό).

– Το έτος 1991, ύστερα από συμμετοχή σε εξετάσεις, επιλογή ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στην ειδίκευση της Ζωοτεχνίας. Εγγραφή το 1992 στο Πανεπιστήμιο Aberdeen, (Ηνωμένο Βασίλειο) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος, τον Οκτώβριο 1996, για τη διατριβή με τίτλο “Selection of roughage diets by sheep and goats”. Ο τίτλος αυτός κρίθηκε ως ισότιμος εκείνων που απονέμονται από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με την 4/232 πράξη του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

2. Ξένες γλώσσες:

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Μέτρια γνώση της Γαλλικής γλώσσας.

3. Σταδιοδρομία – Εργασιακή εμπειρία:

i. Απόλυση από τις τάξεις του Στρατού Ξηράς τον Απρίλιο 1981.

ii. Από Μάρτιο 1981 έως Μάιο 1985 στη βιομηχανία Ζωοτροφών AGROCHIK Α.Ε., ως επιστημονικός σύμβουλος και υπεύθυνος παραγωγής.

iii. Ένταξη στο προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας, τον Μάιο 1985 και τοποθέτηση στη Διεύθυνση Γεωργίας Λέσβου με αντικείμενο «Γεωπόνος Γεωργικών Εφαρμογών – Ποιοτικός Ελεγκτής», έως τον Απρίλιο 1990.

iv. Μετάθεση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας τον Μάιο 1990 και τοποθέτηση στο Τμήμα Βοσκοτόπων και Τεχνητών Λειμώνων της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής.

v. Λήψη εκπαιδευτικής άδειας από Ιανουάριο 1992 έως και το Μάρτιο 1996 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ.

vi. Τοποθέτηση στο Τμήμα Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας από τον Απρίλιο 1996 έως και τον Δεκέμβριο 2000.

vii. Ανάληψη θέσης Λέκτορα με θητεία στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γ.Π.Α. και στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Βοσκών και Λειμώνων», από τον Ιανουάριο 2001 έως τον Ιανουάριο 2009.

viii. Ανάληψη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο ίδιο Τμήμα και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο από τον Φεβρουάριο 2009 έως τον Ιούνιο 2013.

ix. Ανάληψη θέσης μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή, στο ίδιο Τμήμα και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο από τον Ιούνιο 2013 έως Ιούλιο 2018.

x. Ανάληψη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, στο ίδιο Τμήμα και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο από τον Ιούλιο 2018 έως σήμερα.

4. Διδακτικό Έργο

α) Διδασκαλία Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών μαθημάτων

 1. Διδασκαλία μαθήματος «Βελτίωση και διαχείριση βοσκοτόπων»
 2. Διδασκαλία μαθήματος «Διατροφή Αγροτικών Ζώων»,
 3. Συνδιδασκαλία μαθήματος «Βρωματολογία»
 4. Συνδιδασκαλία μαθήματος «Εφαρμοσμένη Διατροφή Αγροτικών Ζώων ΙΙ»,
 5. Διδασκαλία ενότητας «Διατροφή ζώων στην βοσκή», Π.Μ.Σ. Ζωική παραγωγή,
 6. Διδασκαλία ενότητας «Διατροφή θηραματικών ζώων», Π.Μ.Σ. Ζωική παραγωγή.
 7. Συνδιδασκαλία ενότητας «Διατροφή γαλακτοπαραγωγών ζώων», του Δ.Π.Μ.Σ. «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων»
 8. Συνδιδασκαλία ενότητας «Επιχειρηματικότητα στη Φυτική παραγωγή», του Δ.Π.Μ.Σ. “Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη”
 9. Συνδιδασκαλία ενότητας «Ζωική Παραγωγή και περιβάλλον», του Δ.Π.Μ.Σ. “Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη”

β) Επίβλεψη και μέλος εξεταστικής επιτροπής εβδομήντα (70) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, καθώς και επτά (7) διδακτορικών διατριβών.

5. Ερευνητικά ενδιαφέροντα

5.1. Αντικείμενα

 • Υφιστάμενη κατάσταση ορεινών, ημιορεινών και πεδινών φυσικών βοσκότοπων και εφαρμογή διαχειριστικών προγραμμάτων για την αναβάθμισή τους.
 • Δυνατότητες ανάπτυξης των μονοφυτικών, διφυτικών και πολυφυτικών λειμώνων σε ξηρικές ή αρδευόμενες περιοχές για την στήριξη της βιωσιμότητας της ζωϊκής παραγωγής.
 • Παραγωγικότητα των φυτοφάγων αγροτικών ζώων (πρόβατα, αίγες, βοοειδή, ιπποειδή) κάτω από συνθήκες βόσκησης σε φυσικούς βοσκοτόπους και τεχνητούς λειμώνες.
 • Παραγωγικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες εκτροφής ζώων σε φυσικούς βοσκοτόπους και σε συνδυασμό με δενδρώδεις – αροτριαίες καλλιέργειες.
 • Διατροφική συμπεριφορά των φυτοφάγων αγροτικών ζώων (πρόβατα, αίγες, βοοειδή, ιπποειδή) σε σχέση με τις χωρο-χρονικές μεταβολές της βλάστησης των βοσκοτόπων και τα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά της χορτονομής.
 • Επίδραση της διατροφής με βόσκηση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ζωικών προϊόντων.
 • Επίδραση της βόσκησης σε περιβαλλοντικές παραμέτρους των φυσικών βοσκοτόπων και των τεχνητών λειμώνων (διάβρωση, ρύπανση, ευτροφισμός, βιοποικιλότητα κλπ).
 • Ανάδειξη και υποστήριξη των γεωργικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη δημιουργία περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας.

5.2 Συμμετοχές σε Εθνικά και Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα

Συμμετοχή σε είκοσι οκτώ (28) προγράμματα εκ των οποίων σε εννέα (9) συντονιστής.

6. Λοιπές δραστηριότητες στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο

6.1. Συμμετοχή σε Επιστημονικές Εταιρίες και Κλαδικούς φορείς

Ενεργό μέλος 5 Επιστημονικών Εταιριών, επιστημονικών επιτροπών Υπουργείων και φορέων του κλάδου.

6.2. Κριτής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά

Αξιολόγηση περισσότερων από 80 εργασίες που υποβλήθηκαν για δημοσίευση σε 30 έγκριτα Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά:

7. Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια

Συμμετοχή σε περισσότερα από 20 Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια και 35 Διεθνή.

8. Δημοσιευμένο (εργασίες, μελέτες, άρθρα) και συγγραφικό έργο (βιβλία, συγγράμματα)

α) ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1) “Comparison of a grazing with an indoor system of lamb fattening in Greece”. Zervas G., Hadjigeorgiou I., Zabeli G., Koutsotolis K., Tziala C., (1999). Livestock Production Science, 61(2-3): 245-251.

2) “The effect of water availability on feed intake and digestion in sheep”. Hadjigeorgiou I., Dardamani K., Goulas C., Zervas G., (2000). Small Ruminant Research, 37(1-2): 147-150.

3) “The intake and digestion of a range of temperate forages by sheep and fibre producing goats”. Hadjigeorgiou I.Ε., Gordon I.J., Milne J.A., (2001). Small Ruminant Research, 39(2): 167-179.

4) “Intake, digestion and selection of roughage with different staple lengths by sheep and goats”. Hadjigeorgiou I.Ε., Gordon I.J., Milne J.A., (2003). Small Ruminant Research, 47(2): 117-132.

5) “Comparative preference by sheep and goats for Graminaeae forages varying in chemical composition”. Hadjigeorgiou I.Ε., Gordon I.J., Milne J.A., (2003). Small Ruminant Research, 49(2): 147-156.

6) “Seasonal variation in non-specific immunity in relation to management and feeding practices in a semi-extensive dairy sheep farm in Greece”. Hadjigeorgiou I., Politis I., (2004). Small Ruminant Research, 53 (1-2): 53-60.

7) “Southern European grazing lands: production, environmental and landscape management aspects”. Hadjigeorgiou I., Osoro K., Fragoso de Almeida J.P., Molle G., (2005). Livestock Production Science, 96 (1 SPEC. ISS): 51-59.

8) “Assessing the potential benefits of technical intervention in evolving the semiintensive dairy-sheep farms in Crete”. Stefanakis A., Volanis M., Zoiopoulos P., Hadjigeorgiou I., (2007). Small Ruminant Research, 72 (1): 66-72.

9) “Supporting the extensive dairy sheep smallholders of the semi-arid region of Crete through technical intervention”. Volanis M., Stefanakis A., Hadjigeorgiou I., Zoiopoulos P., (2007). Tropical Animal Health and Production, 39 (5): 325 – 334.

10) “The nutritive value of mulberry leaves (Morus alba) as a feed supplement for sheep”. Kandylis K., Hadjigeorgiou I., Harizanis P., (2009). Tropical Animal Health and Production, 41: 17-24.

11) “Differences in sheep and goats milk fatty acid profile between conventional and organic farming systems”. Tsiplakou E., Kotrotsios V., Hadjigeorgiou I., Zervas G., (2010). Journal of Dairy Research, 77 (3) : 343-349.

12) “Differences in mean retention time of sheep and goats under controlled feeding practices”. Tsiplakou E., Hadjigeorgiou I., Sotirakoglou K., Zervas G., (2011). Small Ruminant Research, 95(1): 48-53.

13) “Grassland butterflies and low intensity farming in Europe”. Dover J.W., Spencer S., Collins S., Hadjigeorgiou I., Rescia A., (2010). Journal of Insect Conservation, 15(1): 129-137.

14) “Past, present and future of pastoralism in Greece”. Hadjigeorgiou I., (2011). Pastoralism: Research, Policy and Practice, (doi:10.1186/2041-7136-1-24).

15) “Terpenes transfer to milk and cheese after oral administration to sheep fed indoors”, Poulopoulou I., Zoidis E., Massouras T., Hadjigeorgiou I., (2012). Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 96 (2): 172-181.

16) “Transfer of Orally Administered Terpenes in Goat Milk and Cheese”. Poulopoulou I., Zoidis E., Massouras T., Hadjigeorgiou I., (2012). Asian Australasian Journal of Animal Sciences, 25(10): 1411-1419.

17) “Critical Overview on Organic Legislation for Animal Production: Towards Conventionalization of the System?”. Zoiopoulos P., Hadjigeorgiou I., (2013). Sustainability, 5, 3077-3094 (doi:10.3390/su5073077)

18) “Plant species mixtures for forage production for ruminant feeding under Mediterranean conditions”. Tsiplakou E., Economou G., Hadjigeorgiou I., Kominakis A., Zervas, G., (2013). Experimental Agriculture, 50(3): 426-437.

19) “Conservation and management of fallow deer (Dama dama dama L.) on Lemnos Island, Greece”. Mattila, M., Hadjigeorgiou, I. (2015). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 39: 560-567.

20) “Effects of drinking saline water on food and water intake, blood and urine electrolytes and biochemical and hematological parameters in goats: a preliminary study” (2017). Zoidis E., Hadjigeorgiou I., Animal Production Science, (Article in press).

21) “Effects of European Union agricultural policies on the sustainability of grazingland use in a typical Greek rural area” (2017). Ragkos A., Abraham E.M., Papadopoulou A., Kyriazopoulos A.P., Parissi Z.M., Hadjigeorgiou I., Land Use Policy, 66: 196-204.

22) “Cultivar competitiveness in pea-oat intercrops under Mediterranean conditions.” (2017). Baxevanos D, Tsialtas I.T., Vlachostergios D.N., Hadjigeorgiou I., Dordas Ch., Lithourgidis A., Field Crops Research, 214: 94-103.

23) “Game meat authentication through Rare Earth Elements fingerprinting” (2017). Danezis G.P., Pappas A.C., Zoidis E., Papadomichelakis G., Hadjigeorgiou I.E., Zhang P., Brusic V., Georgiou C.A., Analytica Chimica Acta, 991: 46-57.

24) “Seasonal variations in the fatty acid composition of Greek wild rabbit meat” (2017). Papadomichelakis G., Zoidis E., Pappas A.C., Hadjigeorgiou I., Meat Science 134: 158-162.

25) “Effects of terpene administration on goats’ milk fatty acid profile and coagulation properties” (2018). Zoidis E., Poulopoulou I., Tsoufi V., Massouras T., Hadjigeorgiou I., International Journal of Dairy Technology, (Article in press).

β) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Τριάντα έξι (36) εργασίες σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων.

γ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Εξήντα πέντε (65) ανακοινώσεις σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια και είκοσι πέντε (25) εισηγήσεις σε ημερίδες.

δ) ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

Δεκαοκτώ (18) Τεχνικές Μελέτες και δέκα (10) Άρθρα σε θεματικά περιοδικά

Τσιμπούκας Κωνσταντίνος

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ο Κων/νος Τσιμπούκας είναι Καθηγητής και Διευθυντής στο Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κάτοχος D.E.A. και Διδακτορικού Διπλώματος στη Γεωργική Οικονομική από το Πανεπιστήμιο Montpellier IIΙ, Γαλλία. Πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (νυν Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και κάτοχος M.Sc. από το Ινστιτούτο Αγρονομικών Μεσογειακών Σπουδών Montpellier (I.A.M.M.).

Κατά την περίοδο 2010-2011 διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), ενώ την περίοδο 2014-2016 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την ίδια περίοδο ήταν Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Σιμιτζής Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών

Βασικές σπουδές:

Απόφοιτος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό πτυχίου “Λίαν Καλώς, 8” (Μάρτιος 2002). Μετά την αποφοίτηση από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Ζωική Παραγωγή» το Νοέμβριο του 2003, ακολούθησε η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (ως υπότροφος του ΙΚΥ μετά από επιτυχείς εξετάσεις) στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  και η αναγόρευση σε Διδάκτορα Γεωπονικών Επιστημών το Φεβρουάριο του 2007. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής ήταν: «Η επίδραση του εμπλουτισμού της τροφής με αιθέρια έλαια στη διατροφική συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων προβατινών και αμνών». Μεταξύ 2/2010 και 2/2011 πραγματοποίησε Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Γ.Π.Α. με υποτροφία του Ι.Κ.Υ και θέμα μεταδιδακτορικής διατριβής: «Ποσοτικά και Ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου κρέατος μετά από την ενσωμάτωση της εσπεριδίνης στο σιτηρέσιο αμνών».

Επαγγελματική δραστηριότητα:

Υπάλληλος του τμήματος Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταξύ του Φεβρουαρίου του 2006 και του Νοεμβρίου του 2008. Λέκτορας ΠΔ. 407/80 στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικείμενων «Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων» και «Εκτροφή Αγροτικών Ζώων». Ένταξη στη βαθμίδα του Λέκτορα με θητεία (ΦΕΚ 1415/Τεύχος Γ’/6-12-2013) στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής με γνωστικό αντικείμενο «Εκτροφή Αγροτικών Ζώων με έμφαση στην Ηθολογία».

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Μελέτη της συμπεριφοράς των αγροτικών ζώων
 • Ευζωία των αγροτικών ζώων
 • Εκτροφή των αγροτικών ζώων
 • Τρόποι βελτίωσης της διατροφικής αξίας και της ικανότητας συντήρησης των κτηνοτροφικών προϊόντων – Λειτουργικά Τρόφιμα
 • Εκτίμηση ποιότητας κτηνοτροφικών προϊόντων (κρέατος, αυγού και γάλακτος)
 • Εκτίμηση ποιότητας σάρκας ιχθύων

Πλήρες βιογραφικό : http://zp.aua.gr/sites/zp.aua.gr/files/Simitzis_Panagiotis_CV.pdf

 • Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
 • Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75 – Βοτανικός, 11855 Αθήνα
 • Τηλ. : 210-5294427
 • Fax : 210-5294442
 • e-mail : pansimitzis@aua.gr

Σακάς Δαμιανός

Αναπληρωτής Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο Επικοινωνιακές Στρατηγικές και Διαπραγματεύσεις αναλυόμενες με δυναμικά μοντέλα προσομοίωσης. Με βάση την ACM τα ερευνητικά ενδιαφέροντα μου και τα τυπικά προσόντα μου περιλαμβάνονται στις ενότητες J4 Social and Behavioral Sciences, J1 Administrative Data Processing, Business και Government. Έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης σε Δημόσιους Οργανισμούς, όπως ως Ειδικός Συνεργάτης στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού στο Γραφείο Πολιτικής Επικοινωνίας και Τύπου. Με αρμοδιότητες την πολιτική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων. Έχει Διδακτική Εμπειρία σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, κ.α. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε παγκοσμίου κύρους επιστημονικά περιοδικά και σειρές βιβλίων, όπως Emerald, Elsevier, Springer, κ.α. Έχει διατελέσει πρόεδρος σε Επιτροπές Επιστημονικών Συνέδριων και Επιστημονικών Περιοδικών,

Ερευνητική δραστηριότητα

2013 – σήμερα Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής και Συμποσιάρχης του Παγκόσμιου Συνεδρίου “International Conference on Strategic Innovative Marketing ”. www.icsim.net

2012 – σήμερα Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Συνεδρίου “International Conference on Mathematical Modeling”. www.icmsquare.net

2011-σήμερα Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής και Συμποσιάρχης του Παγκόσμιου Συνεδρίου “International Conference on Integrated Information”. www.icininfo.net

2011-σήμερα Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και Συμποσιάρχης του Παγκόσμιου Συνεδρίου “International Conference for Materials and Applications for Sensors and Transducers”. www.icmast.net

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Damianos Sakas , Dimitris Vlachos , Dimitris Nasiopoulos , (2014) «Modelling strategic management for the development of competitive advantage, based on technology», Journal of Systems and Information Technology, Vol. 16 Iss: 3, pp.187 – 209.

Konstadinos Kutsikos, Nikolaos Konstantopoulos , Damianos Sakas , Yiannis Verginadis, (2014) «Developing and managing digital service ecosystems: a service science viewpoint», Journal of Systems and Information Technology, Vol. 16 Iss: 3, pp.233 – 248.

Damianos P. Sakas, Ioannis C. Drivas, Androniki Kavoura, (2015) “Simulation Model for Commercial Success of Customer Behaviour”, Procedia Economics and Finance, Volume 24, 2015, Pages 598-605.

Damianos P. Sakas, Nasiopoulos K. Dimitrios, Androniki Kavoura (2015). “The Development of Facebook’s Competitive Advantage for Brand Awareness”. Procedia Economics and Finance, Volume 24, 2015, Pages 589–597.

Ioannis C Drivas, Damianos P. Sakas, Georgios A Giannakopoulos (2016). “Self-other agreement for improving communication in libraries and information services”. Library Review, Volume 65, 2016, Pages 206 – 223.

Damianos P. Sakas, Apostolos S. Sarlis (2016). “Library promotion methods and tools modeling and simulation on Twitter”. Library Review, Volume 65, 2016, Pages 479 – 499.

Σε Book Series :

Pachtiti E. Foteini, Nasiopoulos K. Dimitrios, Damianos P. Sakas, D. S. Vlachos (2017), The Development of New Ideas for IT Products, Through Social Media, Springer Proceedings in Business and Economics (pp. 399-404)

Ioannis C. Drivas, Apostolos S. Sarlis, Damianos P. Sakas, Alexandros Varveris (2017), Stuffing Keyword Regulation in Search Engine Optimization for Scientific Marketing Conferences, Springer Proceedings in Business and Economics (pp. 117-123)

Ioannis C. Drivas, Damianos P. Sakas, C. Riziotis (2017), Communicating Strategically for Improving Team Effectiveness in ICTs Organizations, Springer Proceedings in Business and Economics (pp. 125-132)

Apostolos S. Sarlis, Ioannis C. Drivas, Damianos P. Sakas (2017), Implementation and Dynamic Simulation Modeling of Search Engine Optimization Processes. Improvement of Website Ranking, Springer Proceedings in Business and Economics (pp. 437-443)

Apostolos S. Sarlis, Damianos P. Sakas, D. S. Vlachos, A. Antoniou (2017), Instagram Company Page Creation Modeling and Simulation, Springer Proceedings in Business and Economics (pp. 445-451)

Σε Πρακτικά Συνεδρίων:

Dimitrios Nasiopoulos, Damianos P. Sakas, D.S. Vlachos, Amanda Mavrogianni, “Simulation of generation of new ideas for new product development and IT services”, International Conference on Integrated Information (ICININFO) 2014, American Institute of Physics, 1644, 60 (2015).

Alexandros Koulouris, Damianos P. Sakas, Georgios Giannakopoulos, “NLP as a Communication Strategy Tool in Libraries”, International Conference on Integrated Information (ICININFO) 2014, American Institute of Physics Proceedings 1644, 83 (2015).

Apostolos Sarlis, Damianos P. Sakas, D.S. Vlachos, Amanda Mavrogianni, “Facebook’ s Personal Page modelling and simulation”, International Conference on Integrated Information (ICININFO) 2014, American Institute of Physics Proceedings, 1644, 331 (2015).

Apostolos Sarlis, Damianos P. Sakas, D.S. Vlachos, Amanda Mavrogianni, “Twitter’s tweet method modelling and simulation”, International Conference on Integrated Information (ICININFO) 2014, American Institute of Physics Proceedings, 1644, 339 (2015).

Aikaterini I. Damaskinou, Ioannis C. Drivas and Damianos P. Sakas “Leadership models with an emphasis on relationships and the completion of the project in information science”, AIP Conf. Proc. 1644, 271 (2015)

Σάββας Δημήτριος

Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διευθυντής Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών – Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Καθηγητής στο Τµήµα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει λάβει πτυχίο γεωπόνου στην ειδικότητα της Φυτοτεχνίας από τη Γεωπονική Σχολή Αθηνών το 1985 και διδακτορικό δίπλωμα από τη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόννης (Γερμανία) με ειδίκευση στις Κηπευτικές Καλλιέργειες και την Υδροπονία το 1992.

Μετά την απονομή του διδακτορικού διπλώματος εργάστηκε ως ακαδημαϊκό προσωπικό στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μεσολογγίου, Καλαμάτας, και Ηπείρου αλλά και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επίσης, διδάσκει ως επισκέπτης καθηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του MAICh-CIHEAM από το 2000. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπηρετεί από τον Ιούνιο του 2006, αρχικά ως επίκουρος καθηγητής, από το 2011 ως αναπληρωτής καθηγητής και από το 2015 ως καθηγητής. Από το 2016 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών του ΓΠΑ.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών, το μικροκλίμα του θερμοκηπίου, την θρέψη και λίπανση των κηπευτικών, τις υδροπονικές καλλιέργειες και τα υποστρώματα, την άρδευση, καθώς και τον εμβολιασμό των κηπευτικών.

Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής (Editorial Board) των διεθνών επιστημονικών περιοδικών Scientia Horticulturae (I.F. 1,760 το 2017), Environmental & Experimental Botany (I.F. 3,712 το 2017), Agricultural Water Management (I.F. 3,182 το 2017) και European Journal of Horticultural Science (I.F. 0,446 το 2017).

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει πάνω από 80 εργασίες δημοσιευμένες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές που διαθέτουν impact factor στο Journal Citation Reports, πάνω από 35 επιστημονικές εργασίες σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων, πάνω από 45 εργασίες σε πλήρη πρακτικά πανελληνίων συνεδρίων, 5 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία και 3 βιβλία (Γενική Ανθοκομία, Γενική Λαχανοκομία, Καλλιέργειες εκτός Εδάφους) στα Ελληνικά.

Έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει ως μέλος της Ερευνητικής Ομάδας ή συντονιστής σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με κηπευτικές καλλιέργειες. Από το 2010 μέχρι σήμερα έχει συντονίσει ή συντονίζει 4 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και ειδικότερα το LEGUME FUTURES (FP7, 2010-2014), το EUROLEGUME (FP7, 2014-2017), το TRUE (H2020, 2017-2020) και το TOMRES (H2020, 2017-2020).

Ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα του Δ. Σάββα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ekk.aua.gr/index.php?sec=members&item=4&doc=2.

Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανικός, Αθήνα
Τηλ: +30 210 529 4510
FAX: +30 210 529 4504
E-mail: dsavvas@aua.gr

Ρούσσος Πέτρος

Αναπληρωτής Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Πέτρος Ρούσσος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. από όπου και έλαβε το Διδακτορικό του δίπλωμα. Έχει δημοσιεύσει άνω των 40 εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια ενώ έχει συμμετάσχει με πλήθος εργασιών σε ελληνικά συνέδρια. Είναι συγγραφέας τριών κεφαλαίων σε διεθνές βιβλίο, δύο σε ελληνικό βιβλίο ελαιοκομίας και κριτής ενός άλλου διεθνούς βιβλίου.

Έχει συμμετάσχει τόσο ως επιστημονικός υπεύθυνος όσο και ως επιστημονικός συνεργάτης σε άνω των 10 εθνικών και διεθνών προγραμμάτων. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής τεσσάρων διεθνών περιοδικών και κριτής άνω των 100 εργασιών σε άνω των 20 διεθνών περιοδικών. Διετέλεσε και κριτής τριών προγραμμάτων στο εξωτερικό ενώ είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας στο τομεακό συμβούλιο Αγροτικής Παραγωγής, Διατροφής, Τροφίμων, Αγρο-βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΓΓΕΤ).

Ρεζίτης Ν. Αντώνιος

Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

O Αντώνιος Ν. Ρεζίτης είναι καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1986 έλαβε το πτυχίο του Γεωπόνου με κατεύθυνση στον κλάδο της Αγροτικής Οικονομίας από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια, απέκτησε δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (Masters), έναν στην Αγροτική Οικονομία (MSc) από το Πανεπιστήμιο Rutgers (The State University of New Jersey, USA) το 1990 και τον άλλο στα Οικονομικά (ΜΑ) από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (North Carolina State University, NCSU, USA), το 1991. Έλαβε το διδακτορικό του (Ph.D.) στις Οικονομικές Επιστήμες από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Οικονομικής των Φυσικών Πόρων του  Εθνικού Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, ΗΠΑ (Department of Agricultural and Recourse Economics, NCSU, USA), το 1995.

Για την περίοδο από Σεπτέμβριο του 1995 έως Ιούνιο του 1997, διετέλεσε Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Οικονομικής των Φυσικών Πόρων του Εθνικού Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, ΗΠΑ. Κατά την περίοδο από το Μάρτιο του 1998 έως τον Αύγουστο του 2000, δίδαξε ως Ειδικός Επιστήμονας σε διάφορα Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τον Αύγουστο του 2000 διορίστηκε Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Ποσοτικές Μέθοδοι»   στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 2002 διορίστηκε Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο στην «Οικονομία» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύει στην πόλη του Αγρινίου. Τον Σεπτέμβριο του 2008 προήχθη σε Αναπληρωτή Καθηγητή και στη συνέχεια τον Μάιο του 2013 σε Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία και Αγροτική Οικονομία» στο ίδιο Τμήμα και υπηρέτησε αυτό το Τμήμα μέχρι τον Ιούλιο του 2018. Τον Ιούλιο του 2018 διορίστηκε Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Ιανουάριο του 2018 κατείχε θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Πολιτική» στο Τμήμα Οικονομικών και Οργάνωσης του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι (Φινλανδία).

Η έρευνά του επικεντρώνεται στην Αγροτική Οικονομία, τη μετάδοση και μεταβλητότητα τιμών, την ανάλυση τιμών και τη δομή αγοράς, την αποδοτικότητα, τις τεχνολογικές αλλαγές και την ανάλυση της παραγωγικότητας, τη σύγκλιση, την ανάλυση προσφοράς και ζήτησης. Έχει διδάξει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων Αγροτικής Οικονομίας και Οικονομικών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι παρακάτω σύνδεσμοι παρέχουν λίστες των επιστημονικών του δημοσιεύσεων σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά στα αντικείμενα της Αγροτικής Οικονομίας και των Οικονομικών.

Παππάς Αθανάσιος Χ.

Επίκουρος Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αποφοίτησε το 2002 από το τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ). Με μεταπτυχιακή υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης στη Σκωτία και έλαβε το 2006 τον τίτλο του Διδάκτορα. Υπήρξε μεταδιδακτορικός υπότροφός του ΙΚΥ το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Από το 2007, εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του ΓΠΑ και μετέπειτα λέκτορας βάσει του ΠΔ 407/80. Διορίστηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο Διατροφή Ζώων με έμφαση στη Διατροφή Πτηνών στο τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του ΓΠΑ. Το 2016 διορίστηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Το επιστημονικό έργο που έχει έως τώρα παραχθεί περιλαμβάνει: είκοσι εννέα πρωτότυπες εργασίες δημοσιευμένες σε έγκυρα διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με κριτές, ένα βιβλίο, πέντε δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους (κεφάλαια βιβλίων), πενήντα μια δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων, σημειώσεις για μαθήματα, συντονισμός αλλά και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και κριτής σε είκοσι έξι επιστημονικά περιοδικά.

Το ερευνητικό έργο εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της διατροφής των αγροτικών ζώων και πιο συγκεκριμένα των πτηνών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στα κάτωθι: αντιοξειδωτικό σύστημα του οργανισμού, βιοχημεία και μεταβολισμός του σεληνίου, “βαρέα” μέταλλα, τοξικότητα, ο ρόλος της μητρικής διατροφής στη διαμόρφωση του αντιοξειδωτικού συστήματος των απογόνων, ο ρόλος των αντιοξειδωτικών στην ποιότητα κρέατος και αυγών, κατά κεφαλήν πρόσληψη ιχνοστοιχείων, αλληλεπιδράσεις μεταξύ καροτινοειδών και άλλων στοιχείων του αντιοξειδωτικού συστήματος, μεταβολισμός λιπιδίων λεκίθου, σελήνιο και λιπαρά οξέα, πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, γονιμότητα και εκκολαψιμότητα αυγών, συντήρηση αυγών προς εκκόλαψη, μυκοδεσμευτικά, βιοδιαθεσιμότητα μαγνησίου, πρόσθετα στη διατροφή ζώων, στοιχειακό αποτύπωμα, σπάνιες γάιες κ.α.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, 11855 Αθήνα, Τηλ. : 210-5294437, e-mail : apappas@aua.gr

Παπαδομιχελάκης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Γεώργιος Παπαδομιχελάκης αποφοίτησε (1996) ως Γεωπόνος Ζωοτέχνης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απέκτησε έπειτα το Διδακτορικό του τίτλο στη Διατροφή Ζώων από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2001. Εργάστηκε για έξι μήνες (2004), ως επισκέπτης ερευνητής στο Τμήμα Κτηνιατρικών Επιστημών (University of Bristol) και δύο έτη (2004-2006) ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διορίστηκε ως Λέκτορας (2006) και ως Επίκουρος Καθηγητής (2013) στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής (Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών) με γνωστικό αντικείμενο Διατροφή Ζώων με έμφαση στα Φυτοφάγα Μονογαστρικά. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: διαιτητική εκτίμηση ζωοτροφών σε εκτρεφόμενα ζώα, αποτελεσματικότητα πρόσθετων υλών (οργανικά οξέα κ.ά.) στη διατροφή των ζώων και βελτίωση της σύστασης των κτηνοτροφικών προϊόντων σε λιπαρά οξέα μέσω διατροφικών επεμβάσεων.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

1. Theodorou, G., Papadomichelakis, G., Tsiplakou, E., Chronopoulou, R., Zervas, G., Politis, I., 2014. Association of dietary soy with expression of various pro-inflammatory genes in porcine phagocytes. International Journal of Health, Animal Science and Food Safety 1, 1-8.

2. Simitzis, P., Papadomichelakis, G., Tsiplakou, E., Theodorou, R., Zervas, G., Politis, I., 2014. Effect of dietary protein source on piglet meat quality characteristics. International Journal of Health, Animal Science and Food Safety 1, 15-26.

3. Pantazis, P.A., Benekos, G., Papadomichelakis, G., 2014. Early-weaning diets for gilthead sea bream (Sparus aurata L.) and their potential use in Hellenic marine fish hatcheries. Aquaculture International 22, 1621-1636.

4. Simitzis, P.E., Babaliaris, C., Charismiadou, M.A., Papadomichelakis, G., Goliomytis, M., Symeon, G.K., Deligeorgis, S.G., 2014. Effect of dietary hesperidin supplementation on growth performance, carcass traits and meat quality of rabbits. World Rabbit Science 22, 113-121.

5. Theodorou, G., Papadomichelakis, G., Tsiplakou, E., Lampidonis, A.D., Chadio, S., Zervas, G., Politis, I., 2015. Effects of soybean meal or whey-based diets on lipid metabolism in weaned piglets. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 99, 92-99.

6. Mountzouris, K.C., Tsirtsikos, P., Papadomichelakis, G., Schatzmayr, G., Fegeros, K., 2015. Evaluation of the efficacy of sequential administration of probiotics and phytogenics or their throughout combination in broiler nutrition. Animal Production Science 55, 720-728.

7. Papadomichelakis, G., Pappas, A.C., Zoidis, E., Mountzouris, K.C., Fegeros, K., 2015. Impact of feeding increasing crude glycerine levels on growth performance, glycerine kinase gene expression, nutrient digestibility and litter quality in broiler chickens. Livestock Science 181, 89–95.

8. Symeon, G.K., Goliomytis, M., Bizelis, I., Papadomichelakis, G., Pagonopoulou, O., Abas, Z., Deligeorgis, S., Chadio, S., 2015. Effects of gestational maternal undernutrition on growth, carcass composition and meat quality of rabbit offspring. PLoS ONE 10, e0118259.

9. Tsiplakou, E., Papadomichelakis, G., Sparaggis, D., Sotirakoglou, K., Georgiadou, M., Zervas, G., 2016. The effect of maternal or artificial milk, age and sex on three muscles fatty acid profile of Damascus breed goat kids. Livestock Science 188, 142-152.

10. Pantazis, P.A., Benekos, G., Papadomichelakis, G., 2016. Growth, survival and fatty acid content of Astacus astacus (Linnaeus 1758) in a water recirculation system fed a semi- purified diet. International Journal of Innovative Studies in Aquatic Biology and Fisheries 2, 30-36.

11. Tsiplakou, E., Papadomichelakis, G., Sparaggis, D., Sotirakoglou, K., Georgiadou, M., Zervas, G. 2016. The effects of rearing diet, sex and age on the fatty acid profile of Chios lambs. Animal Production Science (in press) http://dx.doi.org/10.1071/AN15074.

Οικονόμου Γαρυφαλιά

Καθηγήτρια - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πεδία Ερευνητικής Δραστηριότητας. Φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά. Λειμώνια είδη. Ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων. Οικολογία και βιολογία ζιζανίων. Ανθεκτικότητα των φυτών μεγάλης καλλιέργειας στη ξηρασία. Xρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και γεωπληροφορικής στη Γεωργία.
Επιστημονική δραστηριότητα. Μέλος 8 Διεθνών και Εθνικών Επιστημονικών Εταιρειών και Επικεφαλής της ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ζιζανιολογικής Εταιρείας (European Weed Research society) για τη Χαρτογράφηση των ζιζανίων (Weed Mapping Working Group) .
Διακρίσεις / Βραβεία. Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών για τη Μονογραφία, “Evaluating yield responses to water stress and drought resistance mechanisms of 20 local bread and durum wheat landraces” by authors, A. J. Karamanos, G. Economou, G. Livanos and A. Papastaurou. Agricultural University of Athens, Δεκέμβριος , Αθήνα 2008. Βραβείο Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Αριστείας 2012 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την εργασία: Αξιολόγηση γενοτύπων του σιταριού σε συνθήκες λειψυδρίας στο ΓΠΑ ((http://excellence.minedu.gov.gr/). Έπαινος Αγροτικής Αριστείας 2013 «Made in Greece» της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) στο πρόγραμμα εφαρμογής της «Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται από το 2011 από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 3ο Βραβείο στον 1ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ 2017-2018 με το προϊόν O|H|LIVE ( Οργανικά αφεψήματα σε κάψουλες συμβατές με μηχανή NESPRESSO).
Ερευνητικά Προγράμματα. Συμμετοχή σε περισσότερα από 30 ερευνητικά προγράμματα εθνικά, χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και από τον ιδιωτικούς φορείς.
Συγγραφική δραστηριότητα. Συν συγγραφέας σε 11 μονογραφίες και κεφάλαια σε βιβλία, σε 44 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με δείκτη βαρύτητας, σε περισσότερες από 50 εργασίες σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων με σύστημα κριτών, και σε περισσότερες από 100 δημοσιευμένες περιλήψεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Νέλλας Ελευθέριος

Ε.ΔΙ.Π. - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Ελευθέριος Νέλλας ανήκει στο Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) του Εργαστηρίου Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Επιχειρήσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος D.S.P.U (Diplôme Spécialisation Post-Universitaire) του Ινστιτούτου Αγρονομικών Μεσογειακών Σπουδών Monpellier (I.A.M.M.) στην Αγροτική Οικονομία και Οικονομική Ανάπτυξη και Διπλώματος Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης στην Γεωργική Στατιστική και Πληροφορική. Είναι μόνιμο μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ) και έκτακτο μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για την ανάλυση γεωργοοικονομικών δεδομένων και τη δημιουργία οικονομικών αποτελεσμάτων της γεωργικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα την λήψη αποφάσεων στον αγροτικό τομέα. Από το 2002 διδάσκει τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος, του 9ου εξαμήνου του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, “Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης” που σχετίζονται με την Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του πακέτου SPSS/PC για Windows. Το 2007 – 2012 δίδαξε τμήμα του μαθήματος “Μέθοδοι Οικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας”, που αφορά επεξεργασία και μεθόδους ανάλυσης δεδομένων με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS for Windows, ερμηνεία και παρουσίαση δεδομένων, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και Διαχείρισης του Αγροτικού Χώρου” του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2014 μέχρι σήμερα διδάσκει τις εργαστηριακές ασκήσεις και τμήμα των παρακάτω αναφερομένων μαθημάτων τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης:

 1. Εισαγωγή στην Γεωργική Οικονομική του 3ου εξαμήνου
 2. Γεωργική λογιστική και Αγροτική εκτιμητική του 5ου και του 9ου εξαμήνου
 3. Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής και Κοινωνιολογικής Έρευνας του 9ου εξαμήνου

Έχει συμμετάσχει ως μέλος σε ερευνητικά Προγράμματα με αντικείμενο:

 • την ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο,
 • τις επιπτώσεις στην λειτουργία και στην διαμόρφωση του εισοδήματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από την εφαρμογή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, δηλαδή τις άμεσες ενισχύσεις και τις διαρθρωτικές πολιτικές (Πυλώνας I και ΙΙ) και
 • την Οργάνωση και Διαχείριση των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, με έμφαση στη στατιστική ανάλυση γεωργοοικονομικών δεδομένων με χρήση Η/Υ και στη δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Πρόσφατα ερευνητικά έργα – μελέτες, από τα οποία προκύπτει η ερευνητική του εμπειρία, είναι τα εξής:

 1. Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΠΑΑ σε ενέργειες αξιολόγησης (σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του 2016 (AIR 2017) με 1) εκτίμηση δεικτών αποτελεσμάτων και 2) απάντηση σχετικών Κοινών Ερωτημάτων Αξιολόγησης), 2017-18,
 2. Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007-2013“, 2016-17
 3. Παροχή Υπηρεσιών για την εκ των προτέρων αξιολόγηση και μελέτη των επιπτώσεων στο περιβάλλον του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 της Κύπρου“, 2013-15,
 4. Δημιουργία καινοτόμων εμπειριών αποδεικτικού χαρακτήρα για την τεκμηρίωση της δυνατότητας των καπνοπαραγωγών να στραφούν προς την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών», Μέτρο 10, Καν (ΕΚ) 2182/02, 2006-09,
 5. Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την αξιολόγηση της εφαρμογής, το σχεδιασμό και την αναμόρφωση του νέου σχήματος υλοποίησης των Προγραμμάτων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ–Π κατά τη Δ’ προγραμματική περίοδο (Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Αγρότες, Άξονας 3 του ΠΑΑ 2007-13), 2008,
 6. Υπολογισμός και τεκμηρίωση του πρόσθετου κόστους, διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής που συνεπάγεται για τους γεωργούς η εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών Μέτρων (άρθρο 39 καν. 1698/05), 2007-08
 7. Μελέτη υπολογισμού και τεκμηρίωση του πρόσθετου κόστους και του διαφυγόντος εισοδήματος που απορρέει από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις Μειονεκτικές (3.4) και με ειδικά προβλήματα (3.5) περιοχές (Άρθρο 37 του Καν. 1698/05), 2007-08
 8. “Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΥποΠρογράμματος 1 «Διαρθρωτικές Προσαρμογές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανάπτυξη του Τομέα Γεωργίας 1994-1999”, 2002.

Νασιόπουλος Δημήτριος

Ε.ΔΙ.Π - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ο Δρ. Δημήτριος Νασιόπουλος είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης – Λήψης Αποφάσεων.

Τα ερευνητικά του αντικείμενα αφορούν τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, Δυναμικά Μοντέλα Προσομοίωσης, Επιχειρηματικές Μοντελοποιήσεις και Προσομοιώσεις, Μαθηματική Μοντελοποίηση, Πολύπλοκα δίκτυα

Διδάσκει τα μαθήματα: Μαθηματική Μοντελοποίηση και Πολύπλοκα Δίκτυα, Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητα στην Πληροφορική σε προπτυχιακό επίπεδο και τα μαθήματα Θεωρία, Σχεδιασμός, Εφαρμογή Παρουσίαση και Επεξεργασία Ερευνητικών Δεδομένων, Μέθοδοι Έρευνας και Επιχειρηματικά Μοντέλα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Είναι πρόεδρος παγκοσμίων επιστημονικών συνεδρίων, editor in chief παγκοσμίων περιοδικών και σειράς βιβλίων της Springer.

Η ερευνητική του δραστηριότητα εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή της Επιχειρηματικής Πληροφορικής, των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, της Λήψης Αποφάσεων, της Βελτιστοποίησης Συστημάτων.

Έχει πάνω από 43 δημοσιευμένες εργασίες σε παγκόσμια συνέδρια, περιοδικά με κριτές και σειρά βιβλίων σε εγνωσμένου κύρους παγκόσμιους εκδοτικούς οίκους όπως Elsevier, Emerald, Springer

Μαλινδρέτος Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

O Γεώργιος Μαλινδρέτος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής  στo Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφηρμοσμένων Οικονομικών, με γνωστικό αντικείμενο την Logistics-Δίκτυα Διανομών. Κατέχει πτυχίο από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕMΠ, ΜSc in Logistics and Transportation στο Πανεπιστήμιο του Cranfield, UK και τέλος, εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με αντικείμενο τον Ανασχεδιασμό των Επιχειρηματικών Διαδικασιών σε περιβάλλον Logistics.

Έχει περισσότερα από 15 έτη διδακτική εμπειρία  σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Χώρας (Χαροκόπειο Παν/μιο, Ανοικτό Παν/μιο, Γεωπονικό Παν/μιο, Διεθνές Παν/μιο, ΑΤΕΙ Αθήνας,κτλ), και στο Odessa National Maritime University στο πλαίσιο ευρωπαικού προγράμματος για τη εισαγωγή των Logistics στο Πανεπιστήμιο της Οδησσού (σημειώσεις του μεταφρασμένες στα ρωσικά διδάσκονται στο Παν/μιο) και σε προγράμματα κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων.

Κατέχει πολλές δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων και εισηγήσεις σε ελληνικά, διεθνή και παγκόσμια επιστημονικά συνέδρια επί θεμάτων της σύγχρονης «Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας», ενώ έχει βραβευτεί σε Διεθνές Συνέδριο στην Σλοβενία (MIC), με τον τίτλο του ‘best paper’ το 2011. Πρόσφατα εκδόθηκε υπό την επιστημονική επιμέλεια του το βιβλίο ‘Markets, Business and Sustainability’ (Bentham Publishers, UK) με συγγραφείς διακεκριμένους επιστήμονες από όλο τον κόσμο.

Επίσης, στο παρελθόν έχει αποτελέσει υπεύθυνος ή μέλος ομάδας έργου, με σκοπό την εφαρμογή των Logistics σε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Είναι μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδος, του Cranfield Logistics Society (CLS) κτλ.

Μαλανδράκης Εμμανουήλ

Επίκουρος Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Εμμανουήλ Μαλανδράκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου ολοκλήρωσε τόσο τις μεταπτυχιακές όσο και τις διδακτορικές του σπουδές. Έχει μετεκπαιδευτεί στη Γερμανία (EMBL  Heidelberg), σε θέματα που αφορούν στη σύγχρονη βιολογία καθώς και στη Νορβηγία (IMR Bergen), σε θέματα που αφορούν στην ιχθυολογία.

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και πολύ καλά Ισπανικά. Διαθέτει γνώσεις χειρισμού H/Y, των ευρέως διαδεδομένων λειτουργικών συστημάτων και πληθώρας εφαρμογών. Έχει πολυετή προϋπηρεσία στη διαχείριση ερευνητικών έργων και έχει εργασθεί σε βιομηχανία ως υπεύθυνος παραγωγής τυροκομικών προϊόντων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται της εκτροφής των υδρόβιων πληθυσμών, της μοριακής φυσιολογίας τους και της επιλογής βέλτιστων παραγωγικών χαρακτηριστικών μέσω μοριακών δεικτών. Έχει συμμετάσχει σε 16 εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα. Έχει 33 ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, 16 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 4 κεφάλαια σε βιβλία.

Κουτσούρης Αλέξανδρος Ε.

Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Αλέξανδρος Ε. Κουτσούρης είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.).

Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο University College of Dublin, Ιρλανδία και εκπόνησε τη Διδακτορική Διατριβή του στο Γ.Π.Α. (Γεωργική Εκπαίδευση και Εφαρμογές).

Διετέλεσε ερευνητής στο Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Γ.Π.Α., υπεύθυνος του Τμήματος Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Ανάπτυξης της Αναπτυξιακής Καρδίτσας και Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού «Πίνδος». Σήμερα υπηρετεί ως Καθηγητής (Γεωργικές Εφαρμογές – Γεωργική Εκπαίδευση) στο Γ.Π.Α.

Έχει, μεταξύ άλλων, χρηματίσει ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες (όπως π.χ. PRO-AKIS, AgriSpin, WISE, AgriDemo, AgriLink, INNOSETA, FAIRshare), πρόεδρος του International Farming Systems Association/European Group, του European Seminar on Extension Education, του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και της Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ) καθώς και Associate Editor του The Journal of Agricultural Education & Extension.

Το έργο του καλύπτει ζητήματα Γεωργικών Εφαρμογών (επικοινωνίας και καινοτομίας), Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τοπικής Ανάπτυξης και Αγροτουρισμού στο πλαίσιο της αειφόρου/ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης με έμφαση στις συμμετοχικές μεθοδολογίες.

Καρακατσούλη Ναυσικά

Αν. Καθηγήτρια

Η Ναυσικά Καρακατσούλη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (ΕΖΠΥ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), το οποίο υπηρετεί από το 2002 έως σήμερα. Είναι Πτυχιούχος Γεωπόνος του Τμήματος ΕΖΠΥ του ΓΠΑ (1994) και Διδάκτωρ Γεωπονικών Επιστημών (2000, ΕΖΠΥ, ΓΠΑ) με ειδικότητα στις Υδατοκαλλιέργειες.

Το ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται στην βελτίωση και ορθολογικότερη εντατική παραγωγή ειδών ιχθύων της Μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας με κύριες συνιστώσες τις συνθήκες εκτροφής τσιπούρας και λαβρακιού, την φυσιολογία, συμπεριφορά και διατροφή των εκτρεφόμενων ιχθύων, την αντίδραση των ιχθύων σε συνθήκες stress και την ευζωία τους. Έχει 46 ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, 29 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (ετεροαναφορές 665, h-index: 15) και έχει επιμεληθεί την ελληνική απόδοση 2 ξενόγλωσσων βιβλίων (Διατροφή Ιχθύων, Βιολογία Ιχθύων).

Έχει συμμετάσχει σε τρία ερευνητικά προγράμματα ως μέλος της επιστημονικής ομάδας και σε δύο επιστημονικά προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος, τα οποία αφορούν σε συνεργασίες με παραγωγικούς φορείς.

Πέραν των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών της καθηκόντων ως μέλος ΔΕΠ, έχει διατελέσει μέλος αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων, Αναπληρωματικό μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Εμπορίας Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας (Επιστημονική Αρχή CITES), Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συνδέσμου Επιστημόνων Ηπειρωτών (2014-σήμερα) και Μέλος της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Διοικητικό Συμβούλιο) του Ζαππείου Μεγάρου (Απρίλιος 2013-2016). Είναι κριτής εργασιών σε περίπου 16 διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Ζούνη Γεωργία

Διδάκτωρ - Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η Δρ. Γεωργία Ζούνη διδάσκει Τουριστικό και Πολιτιστικό Μάρκετινγκ στα μεταπτυχιακά Προγράμματα MBA Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Πολιτιστική Διαχείριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το University of Kent, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μιας και κατέχει διδακτορικό τίτλο (Ph.D) στο Τουριστικό Μάρκετινγκ.

Από το 2014 ασχολείται και με την ανάπτυξη του Προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων. Εως σήμερα έχει συμβάλλει στην ακαδημαϊκή κοινότητα με επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, εκδόσεις, κεφάλαια σε βιβλία μετά από κρίση και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια Μάρκετινγκ και ως reviewer στις κορυφαίες ενώσεις του Μάρκετινγκ & του Μάνατζμεντ παγκοσμίως.

Είναι μέλος Διεθνών (American Marketing Association, European Marketing Academy) κι Ελληνικών Ενώσεων (Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ, Οικονομικό Επιμελητήριο, Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων, κλπ)

Pagehttp://www.linkedin.com/in/georgiazouni

Emailgzouni@gmail.com

Γκολιομύτης Μιχάλης

Λέκτορας

Γεννήθηκα το 1971 στο Περιστέρι Αττικής. Το 1996 αποφοίτησα από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ το 2000 ολοκλήρωσα τη διδακτορική μου διατριβή στο ίδιο Τμήμα.

Από το 2002, μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής μου θητείας, εργάστηκα ως υπεύθυνος διαχείρισης εκκολαπτηρίου ορνίθων κρεοπαραγωγής, ως επιθεωρητής ζωικής παραγωγής σε φορέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και συστημάτων διαχείρισης του αγροπεριβαλλοντικού χώρου και ως προϊστάμενος του Τμήματος Κατάρτισης στον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.- «Δήμητρα» (νυν ΕΛΓΟ «Δήμητρα»). Ταυτόχρονα, απασχολήθηκα ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου.

Το 2010 εκλέχθηκα στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του ΓΠΑ ως Λέκτορας επί θητεία, θέση που κατέχω έως και σήμερα. Διδάσκω στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΓΠΑ. Έχω συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ενώ το δημοσιευμένο ερευνητικό μου έργο περιλαμβάνει ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια καθώς και άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: η περιγραφή της ανάπτυξης των αγροτικών ζώων με μαθηματικά πρότυπα, η επίδραση της χορήγησης φυσικών αντιοξειδωτικών στην ποιότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων, παράγοντες κατά την επώαση που επηρεάζουν την ποιότητα νεοσσών ορνιθίων.

Γεωργίου Παρασκευάς

Διδάκτωρ - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο Δρ. Παρασκευάς Γεωργίου είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Επιχειρησιακή Έρευνα και τη Λήψη Αποφάσεων με εφαρμογή στον Ενεργειακό Σχεδιασμό. Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος ΜΒΑ ΟΠΑ & ΕΜΠ. Είναι εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας και του Εργαστηρίου Ανόργανης &Αναλυτικής Χημείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Διδάσκει τα μαθήματα «Επιχειρησιακή Έρευνα Ι & ΙΙ» και «Βιομηχανική Διοίκηση» στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, το μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα» στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και είναι συνδιδάσκων του μαθήματος «Οικονομική της επιχείρησης – Επιχειρηματικότητα» της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ. Παλαιότερα έχει διδάξει το μάθημα «Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων με Πολυκριτηριακές Μεθόδους» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπήρξε διδάσκων της θεματικής ενότητας «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του ΕΜΠ, ενώ συμμετείχε για πολλά χρόνια στη διδασκαλία του μαθήματος «Διοίκηση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων» στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Έχει εργαστεί στη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, διατέλεσε σύμβουλος Καινοτομίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ενώ υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στο ΚΑΠΕ.

Η ερευνητική του δραστηριότητα εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Βελτιστοποίησης Συστημάτων και της Λήψης Αποφάσεων με εφαρμογές στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της βιομηχανίας με χρήση μεθόδων και εργαλείων του Μαθηματικού Προγραμματισμού, της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης και της Τεχνικοοικονομικής Ανάλυσης. Συγχρόνως ασχολείται με τον τεχνικοοικονομικό σχεδιασμό μονάδων παραγωγής σπάνιων γαιών από παραπροϊόντα βωξίτη ενώ είναι εμπειρογνώμονας σε ζητήματα «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» οργανισμών και επιχειρήσεων.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών.