Νικόλαος Ι. Καραγιάννης – «Οδηγός πιστοποίησης και συγκριτική ανάλυση κόστους ωφελειών για εξαγωγές αγροτικών προϊόντων:  η περίπτωση των αποξηραμένων σύκων Ταξιάρχη Ευβοίας, στη Γαλλία» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 

“Οδηγός πιστοποίησης και συγκριτική ανάλυση κόστους ωφελειών για εξαγωγές αγροτικών προϊόντων:  η περίπτωση των αποξηραμένων σύκων Ταξιάρχη Ευβοίας, στη Γαλλία”

“Certification guide and comparative cost-benefit analysis for agricultural exports: the case of the dried figs Taxiarchis of Evia, in France”

 

Νικόλαος Ι. Καραγιάννης

 

Εξεταστική Επιτροπή

Μαλινδρέτος Γεώργιος Αναπληρωτής. Καθηγητής Χαροκόπειο Παν/μιο (Επιβλέπων)

Καρανικόλας Παύπλος Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ

Ρούσσος Πέτρος Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ

 

ΑΘΗΝΑ  2022

 

Οδηγός πιστοποίησης και συγκριτική ανάλυση κόστους ωφελειών για εξαγωγές αγροτικών προϊόντων: η περίπτωση των αποξηραμένων σύκων Ταξιάρχη Ευβοίας, στη Γαλλία

  • ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
  • Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής

Περίληψη

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη περίπτωσης δημιουργίας ενός συσκευαστηρίου αποξηραμένων σύκων στην Βόρεια Εύβοια με σκοπό την εξαγωγή των προϊόντων τους στη Γαλλία. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται έρευνα σε αρχές και πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και  στα σχέδια εφαρμογής τους. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναλύεται το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης. Γίνεται μια εσωτερική ανάλυση της επιχείρησης, η οποία περιγράφει την δημιουργία της, την δομή της και τα προϊόντα της. Στην συνέχεια γίνεται αναλυτική έρευνα στην παγκόσμια αγορά και πιο συγκεκριμένα της Γαλλίας και μελέτη στην συμπεριφορά του καταναλωτή, με στόχο να αξιολογηθεί ως δυνητική αγορά και να δημιουργηθεί η στρατηγική της επιχείρησης. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας γίνεται η ανάλυσης κόστους της ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης, η αναλυτική κοστολόγηση των προϊόντων της και έπειτα ο σχεδιασμός εσόδων της με σκοπό την αξιολόγηση της επένδυσης. Τέλος καταγράφονται τα συμπεράσματα της εργασίας και κάποιες προτάσεις για βελτίωση.

Επιστημονική περιοχή: Αγροτική Οικονομία

Λέξεις κλειδιά:  αποξηραμένα σύκα, Γαλλία

 

 

Certification guide and comparative cost-benefit analysis for agricultural exports. The case of the dried figs Taxiarchis of Evia, in France

  • MSc Entrepreneurship and Consulting in Rural Development
  • Department of Agricultural Economics and Development
  • Department of Animal Production Science

Abstract

The purpose of this thesis is to study the case of creating a dried food packaging company in Northern Evia in order to export its products to France. In the first part of the paper, research is done on the principles and standards of food safety and their implementation plans. The second part of the paper analyzes the business plan of the company . An internal analysis of the company is made, which describes its creation, its structure and its products. Then a detailed research is done in the global market and more specifically in France and the consumer behavior is studied , in order to evaluate it as a potential market and create the business strategy. In the last part of the paper we make the cost analysis of the establishment and operation of the company, the detailed costing of its products and then the planning of its income, in order to evaluate the investment. Finally, the conclusions of the work and some suggestions for improvement are recorded.

Scientific Area: Rural Economy

Keywords: dried figs, France