Αθανάσιος Σ. Νικόπουλος – «Έρευνα συνεργατικών-συνεταιριστικών σχημάτων στον πρωτογενή τομέα της επαρχίας Φαρσάλων» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

“Έρευνα συνεργατικών-συνεταιριστικών σχημάτων στον πρωτογενή τομέα της επαρχίας Φαρσάλων”

“Research on cooperating-associating in the primary teams sector of the province of Farsala”

 

Αθανάσιος Σ. Νικόπουλος

 

Εξεταστική Επιτροπή

Αλέξανδρος Κουτσούρης, Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων)

Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γιώργος Αλεξόπουλος, Καθηγητής ΓΠΑ

 

ΑΘΗΝΑ 2022

 

Έρευνα συνεργατικών-συνεταιριστικών σχημάτων στον πρωτογενή τομέα της  επαρχίας Φαρσάλων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην έρευνα επάνω στην κουλτούρα που διέπει τους αγρότες που είναι μέλη συνεργατικών σχημάτων στον πρωτογενή τομέα και στους αγροτικούς συνεταιρισμούς της επαρχίας Φαρσάλων, με αρχικό και βασικό ερώτημα αν γνωρίζουν και αν εφαρμόζουν τις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές, όπως αυτές ορίζονται από την Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση στις Ερμηνευτικές Οδηγίες για τις Συνεταιριστικές Αρχές.

Κατόπιν μιας ιστορικής αναδρομής στην εξελικτική πορεία των συνεργατικών σχημάτων στον πρωτογενή τομέα της Ελλάδος, την καταγραφή των 7 συνεταιριστικών αρχών και τους συνεταιριστικούς νόμους στο παρόν κείμενο θα παρουσιαστούν τα στοιχεία της έρευνας που διενεργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 για 4 συνεταιρισμούς της επαρχίας Φαρσάλων.

Επιστημονική περιοχή: Συνεταιρισμοί

Λέξεις κλειδιά: έρευνα, Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές, πρωτογενή τομέα, αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισμούς, επαρχίας Φαρσάλων

 

Research of cooperative schemes in the primary sector of the province of Farsala

ABSTRACT

This thesis focuses on the research on the culture that influences the farmers who are members of cooperative teams  in the primary sector and in the agricultural associations of the province of Farsala, with the initial and basic question of whether they know and apply the International Cooperative Principles, as defined by the International Cooperative Union on Interpretative Guidelines for Cooperative Principles.

 Following a historical review of the evolution of cooperative teams in the primary sector of Greece, the registration of the 7 cooperative principles and the cooperative laws will be presented the data of the research conducted in February 2021 for 4 associations of the district of Farsala will be presented in this text.

Scientific area: Cooperatives

Keywords: research, International Cooperative Principles, primary sector, farmers agricultural associations, district of Farsala