Χριστίνα Π. Παντελή- «Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα – Ορθές Πρακτικές Υπηρεσιών Logistics ψυγείων φρούτων και λαχανικών»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή
«Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα – Ορθές Πρακτικές Υπηρεσιών Logistics ψυγείων φρούτων και λαχανικών»
“Cold Supply Chain – Proper Services of Fruit and Vegetables Refrigerators Logistics Services”

Χριστίνα Π. Παντελή

Εξεταστική Επιτροπή
Γεώργιος Μαλινδρέτος, Αναπληρωτής καθηγητής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Επιβλέπων)
Παναγιώτης Τριβέλλας, Καθηγητής Γ.Π.Α.
Ιωάννης Τσουλφάς, Επίκουρος Καθηγητής Γ.Π.Α.

ΑΘΗΝΑ 2021

ΠEΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση για την εφοδιαστική αλυσίδα των νωπών φρούτων και λαχανικών, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως υποκατηγορία της ευρύτερης έννοιας των Logistics. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό επικρατεί μια αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή αλλά και ποιοτικά προϊόντα και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στηριχθούν σε μία αποτελεσματική αλυσίδα. Η ανάγκη της διατροφής ενός αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού και η αύξηση της επίγνωσης σχετικά με τα θέματα ασφάλειας των τροφίμων, οδήγησαν σε υποχρεωτική αύξηση των ελέγχων και κανονισμών.
Για την εφοδιαστική των ευαίσθητων στη θερμοκρασία τροφίμων έχει δημιουργηθεί μια εξειδικευμένη αλυσίδα, η ψυχρή αλυσίδα εφοδιασμού. Η παρακολούθηση και ο συνεχής έλεγχος της θερμοκρασίας είναι οι βασικοί της μηχανισμοί, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για την διατήρηση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων. Αποτελεί μια αλληλουχία συνδέσμων και αλληλεξαρτήσεων από το αγρόκτημα έως τον καταναλωτή και η ορθή διαχείριση της διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην βιομηχανία τροφίμων. Ένα από τα δύσκολα καθήκοντα στη σημερινή βιομηχανία τροφίμων είναι ο έλεγχος της ποιότητας σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.
Σκοπός είναι η κατεύθυνση και το οργανωτικό πλαίσιο από το οποίο δημιουργείται το σχέδιο ροής των τροφίμων, των πληροφοριών, η παράδοση του προϊόντος έγκαιρα στο σωστό μέρος αποτρέποντας την υποβάθμιση του. Επίσης, απώτερος στόχος είναι να εξασφαλίζεται η λήψη των ορθών αποφάσεων για την δομή της αλυσίδας και ο συντονισμός διακίνησης των προϊόντων.
Σημαντικό χαρακτηριστικό της ψυχρής αλυσίδας είναι η δημιουργία, η ανάπτυξη και η εξέλιξη των διαδικασιών, των μηχανισμών και των ενεργειών που θα ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα αλλοίωσης. Η τεχνολογία έχει βοηθήσει στη δημιουργία μηχανισμών συντήρησης κατά τη μεταφορά και αποθήκευση.
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει μία θεωρητική προσέγγιση επί του θέματος, παραθέτοντας όλα τα μέσα μεταφοράς, τους τρόπους συντήρησης των τροφίμων, τεχνολογίες συσκευασίας, διαχείριση κινδύνου, βιωσιμότητα και τις υπηρεσίες 3PL. Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται τα βασικότερα συμπεράσματα και προτάσεις που αφορούν στην αναγκαιότητα και σημαντικότητα της ψυχρής αλυσίδας.

Επιστημονική περιοχή: Ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα
Λέξεις κλειδιά: ψυχρή αλυσίδα, αγροτικά προϊόντα, ψυχρή αποθήκευση, ψυχρή μεταφορά, βιομηχανική ψύξη, ποιότητα

ABSTRACT

In this study a bibliographic overview is implemented on supply chain of fresh fruit and vegetables, which could be defined as a subcategory of the broader sense of Logistics. Both in Greece and abroad there is an increased demand for safe, as well as quality products, while the companies should be supported through an effective chain. The importance to cover the alimentation needs of a growing global population and the raising awareness about food safety issues, led to obligatory increase of control and regulations.
The Cold Supply Chain was created as a specialized method in order to transport and store perishable food and vegetables. The basic mechanisms are monitoring and constant control of temperature, which are considered to be necessary for the safety maintenance and food quality. From farm to consumer, the cold supply chain comes as a sequence of links and independences while its proper management plays a crucial part in food industry. One of the difficult tasks of today’s food industry is the quality control throughout the whole supply chain.
Its purpose is the direction and organizational framework which defines the food and information flow plan. It is also important to deliver food in time in the right time and place, preventing at the same time its degradation. The ensurance of right decision making for the supply chain structure and the coordination of goods transfer is the ultimate goal.
The creation, development and evolution of the procedures and the actions that will minimize the possibility of food spoilage. Thanks to modern technology, maintenance mechanisms throughout the transfer and storage have been drastically improved.
This study targets at presenting a theoretical approach of the above subject by mentioning all the means of food transport and maintenance, packing technologies, risk management, sustainability, and outsourcing. In the end of this study main conclusions will be presented in addition with suggestions that are related to the necessity and importance of Cold Supply Chain.

Scientific area: Cold supply chain
Key words: cold chain, agricultural products, cold storage, cold transport, industrial refrigeration, quality