Αναστάσιος Γ. Πλατής- «Σύγχρονες εξελίξεις στην καλλιέργεια υδρόβιων φυτικών οργανισμών» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Σύγχρονες εξελίξεις στην καλλιέργεια υδρόβιων φυτικών οργανισμών

«Modern developments in the cultivation of aquatic plant organisms»

Αναστάσιος Γ. Πλατής

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Ελένη Μήλιου, Καθηγήτρια ΓΠΑ (επιβλέπουσα)

Ναυσικά Καρακατσούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εμμανουήλ Μαλανδράκης, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ 

ΑΘΗΝΑ

2023

 

 

Σύγχρονες εξελίξεις στην καλλιέργεια υδρόβιων φυτικών οργανισμών

  • ΔΠΜΣ: Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
  • Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα φυτά που αναπτύσσονται εντός και γύρω από το νερό έχουν αναγνωριστεί από τους ερευνητές ως σημαντικοί οργανισμοί με πολλαπλά οφέλη, ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα. Τα οφέλη αυτά οδήγησαν στη διερεύνηση των πολλαπλών τους χρήσεων και στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη επεξεργασία τους. Μια ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία των υδρόβιων οργανισμών που χρησιμοποιείται εκτεταμένα σε πολλούς τομείς, αποτελούν τα φύκη. Με την παρούσα εργασία, λοιπόν, αποσκοπείτε η διερεύνηση των χρήσεων των φυκών και των τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί γύρω από την καλλιέργειά τους, αλλά και τη σημασία ανάπτυξης τεχνολογιών προς την κατεύθυνση αυτή.

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται βασικοί εννοιολογικοί ορισμοί σχετικά με τους υδρόβιους οργανισμούς, ενώ στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά η κατηγορία των φυκών. Ειδικότερα, εξετάζεται η σπουδαιότητα της αξιοποίησής τους σε πολλούς τομείς, οι δυνατότητες χρήσης τους και τα οφέλη. Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο διερευνάται η σημασία καλλιέργειάς τους και διάφοροι τρόποι πραγμάτωσης αυτής αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο υλοποιείται η παρουσίαση της κατηγορίας των μακροφυκών, τα οποία και αποτελούν το βασικό στοιχείο διερεύνησης. Εκτός, από τις βασικές κατηγορίες μακροφυκών, στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται και τα οφέλη από τις καλλιέργειες αυτών, αλλά και τα πλαίσια υλοποίησης των καλλιεργειών, με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν. Εν συνεχεία, στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την καλλιέργεια των μακροφυκών, ενώ στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εξελίξεις σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζονται οι πιθανές κατηγορίες μακροφυκών που δύνανται να καλλιεργηθούν στην Ελλάδα, αλλά και οι δυνατότητες που υπάρχουν προς την κατεύθυνση αυτή στην Ελλάδα.

Επιστημονική περιοχή: Φυτική παραγωγή

Λέξεις κλειδιά: φύκη, καλλιέργεια, οφέλη, χρήσεις, τεχνολογία

 

 

 

Modern developments in the cultivation of aquatic plant organisms

  • Msc: Entrepreneurship & Consulting in Rural Development
  • Department of Agricultural Economics & Development
  • Department of Animal Science 

 

ABSTRACT

Plants that grow in and around water have been recognized by researchers as important organisms with multiple benefits as early as the beginning of the 21st century. These benefits led to the investigation of their multiple uses and the development of technologies for their better and more efficient processing. A particularly important category of aquatic organisms that is used extensively in many fields are algae. With this work, therefore, it is intended to investigate the uses of seaweed and the technologies that have been developed around their cultivation, but also the importance of developing technologies in this direction.

 

In the first chapter of the work, basic conceptual definitions regarding aquatic organisms are presented, while then in the second chapter the category of algae is thoroughly analyzed. In particular, the importance of their utilization in many fields, their possibilities of use and benefits are examined. Then, in the third chapter, the importance of their cultivation and various ways of realizing it using modern technology are investigated, while in the fourth chapter, the presentation of the category of macroalgae is carried out, which are the main element of investigation. In addition to the basic categories of macroalgae, chapter four examines the benefits of these crops, as well as the frameworks for the implementation of the crops, based on the needs that exist. Then, in the fifth chapter, the methods used until now for the cultivation of macroalgae are examined, while in the sixth chapter, the developments at the global and European level are presented. Finally, in the seventh chapter, the possible categories of macroalgae that can be cultivated in Greece are examined, as well as the possibilities that exist in this direction in Greece.

Scientific Area: plant production

Keywords: algae, cultivation, benefits, uses, technology