Φωτεινή Α. Τράγου – «Επιχειρηματικό σχέδιο δημιουργίας επιχείρησης παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού ελληνικών παραδοσιακών ποικιλιών»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«Επιχειρηματικό σχέδιο δημιουργίας επιχείρησης παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού ελληνικών παραδοσιακών ποικιλιών»

«Business plan for creating a company that produces propagating material of Greek traditional varieties»

Φωτεινή Α. Τράγου

Εξεταστική Επιτροπή
Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Καθηγητής ΓΠΑ (Επιβλέπων)
Δημήτριος Σάββας, Καθηγητής ΓΠΑ
Γεώργιος Μαλινδρέτος, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

ΑΘΗΝΑ 2021

ΠEΡΙΛΗΨΗ

Το αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου για τη σύσταση οικογενειακής επιχείρησης πρωτογενούς σποροπαραγωγής τριών παραδοσιακών ποικιλιών, σπόρου τομάτας Μακεδονίας, τσακώνικης μελιτζάνας και πιπεριάς μυτερό.

Παρουσιάζονται αναλυτικά το όραμα, η διοικητική οργάνωση, η νομική της μορφή, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός της επιχείρησης. Αφού αναφερθούν ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά των κηπευτικών αυτών καθώς και ιστορικά στοιχεία για κάθε είδος χωριστά, ακολουθεί αναλυτικά η παραγωγική διαδικασία και ο τρόπος εξαγωγής των σπόρων. Στην συνέχεια εξετάζεται το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, καθώς και η στρατηγική μάρκετινγκ. Ακολουθεί η χρηματοοικονομική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια υπολογιστικών φύλλων του excel, καθώς και ένα ευνοϊκό και ένα δυσμενές σενάριο.

Εν κατακλείδι, με βάση τα δύο κριτήρια αξιολόγησης, της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Κ.Π.Α.) που ισούται με 79.149,77 € και του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης (I.R.R.) που ισούται με 78%, η επένδυση κρίνεται συμφέρουσα.

Επιστημονική περιοχή: Σποροπαραγωγή κηπευτικών

Λέξεις κλειδιά: Επιχειρηματικό σχέδιο, σποροπαραγωγή, παραδοσιακές ποικιλίες, κηπευτικά, σπόροι, τομάτα Μακεδονίας, μελιτζάνα τσακώνικη, πιπεριά μυτερό

ABSTRACT

The purpose of the present post-graduate dissertation is the presentation of the business plan for the establishment of a family business of primary seed production of three traditional varieties, tomato Macedonias (Solanum Lycopersicum var. Macedonia), eggplant Tsakoniki (Solanum melongena var. Tsakoniki) and pepper Mitero (Capsicum annuum var Mitero).

The vision, the administrative organization, the legal form, the facilities and the equipment of the company are presented in detail. After mentioning some general characteristics of these vegetables as well as historical data for each species separately, the production process and the way of exporting the seeds follow in detail. Then, the internal and the external environment of business and the marketing strategy are examined. The following is the financial analysis performed with the help of excel spreadsheets, as well as a favorable and an unfavorable scenario.

In conclusion, based on the two evaluation criteria, the Net Present Value (N.P.V.) equal to 79.149,77 € and the Internal Rate of Equity (I.R.R.) equal to 78%, the investment is considered profitable.

Scientific area: Vegetable seed production

Keywords: Business plan, seed production, traditional varieties, vegetables, seeds, tomato Macedonias, eggplant tsakoniki, pepper mitero