Στυλιανός Α. Μπαλάσης – «Καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης και παρακολούθησης πτηνοτροφικών μονάδων»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

Καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης και παρακολούθησης πτηνοτροφικών μονάδων

“Innovative applications for management and monitoring of poultry farms”

Στυλιανός Α. Μπαλάσης

Εξεταστική Επιτροπή:

Αθανάσιος Παππάς,  Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων)

Μιχαήλ Γκολιομύτης, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ

Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Καθηγητής ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ 2022

 

Καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης και παρακολούθησης πτηνοτροφικών μονάδων

ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής

Περίληψη

Η παρούσα εργασία με θέμα «Καινοτόμες εφαρμογές παρακολούθησης και διαχείρισης πτηνοτροφικών μονάδων», αποτελεί μία μελέτη που έχει ως κύριο σκοπό την ανασκόπηση του κλάδου την πτηνοτροφίας στην Ελλάδα και την ανάλυση των νέων καινοτόμων εφαρμογών του κλάδου.

Η εργασία διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί το εισαγωγικό κεφάλαιο και δίνει πληροφορίες σχετικά με τη βιολογία της όρνιθας, τα συστήματα εκτροφής και τις εγκαταστάσεις. Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο το οποίο εστιάζει στον κλάδο της πτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Ξεκινάει με μια ιστορική αναδρομή και έπειτα περιγράφει διεξοδικά την υπάρχουσα κατάσταση της πτηνοτροφίας στην Ελλάδα, μέσα από στατιστικά δεδομένα. Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, περιλαμβάνει την ανάλυση των καινοτόμων εφαρμογών στον κλάδο της πτηνοτροφίας και ειδικότερα αφορά καινοτομίες σχετικά με εφαρμογές στην αυγοπαραγωγή, την κρεοπαραγωγή, τη διαχείριση αποβλήτων και την ταξινόμηση-πλύση-συσκευασία των αυγών.

Ακολουθεί η εξαγωγή των συμπερασμάτων από όλη την εργασία και έπειτα παρατίθενται οι βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, με βάση το βιβλιογραφικό σύστημα Harvard.

Επιστημονική περιοχή: Διαχείριση πτηνοτροφικών μονάδων

Λέξεις κλειδιά: καινοτομίες στην πτηνοτροφία, διαχείριση πτηνοτροφικών μονάδων, όρνιθες,

 

 

Innovative applications for management and monitoring of poultry farms

MSc Entrepreneurship and consulting in agricultural managementDepartment of Animal Science Laboratory of Nutritional Physiology and Feeding

Abstract

The present work on “Innovative applications for management and monitoring of poultry farms”, is a dissertation aiming to review of the poultry industry in Greece and present new innovative applications of the sector.

The work is structured in three chapters. The first chapter is the introductory chapter and provides information about the biology of the hen, the breeding systems and the facilities. The second chapter focuses on the poultry sector in Greece. It starts with a historical review and then describes in detail the current situation of poultry farming in Greece, through statistical data. The third and final chapter of the work includes the analysis of innovative applications in the poultry industry and in particular innovations related to applications in egg production, meat production, waste management and sorting-washing-packaging of eggs.

The conclusions are drawn from the whole work and then the bibliographic sources used in the present bibliographic review are listed, based on the Harvard bibliographic system.

Scientific area: Poultry management

Keywords: Poultry innovations, poultry farm management, chicken