Σμπυράκος Κ. Παναγιώτης – «Ανάλυση Κοστολόγησης της καλλιέργειας εσπεριδοειδών Βαλέντσια στη Σκάλα Λακωνίας» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

«Ανάλυση Κοστολόγησης της καλλιέργειας εσπεριδοειδών Βαλέντσια στη Σκάλα Λακωνίας»

 

Σμπυράκος Κ. Παναγιώτης

 

Εξεταστική επιτροπή
Α. Ρεζίτης, Καθηγητής, ΓΠΑ (επιβλέπων)
Π. Καρανικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΓΠΑ
Κ. Τσιμπούκας, Καθηγητής, ΓΠΑ

 

ΑΘΗΝΑ 2022

Ανάλυση Κοστολόγησης της καλλιέργειας εσπεριδοειδών Βαλέντσια στη Σκάλα Λακωνίας

  • Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
  • Επιχειρηματικότητα και συμβουλευτική στην αγροτική ανάπτυξη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία καταγράφει και αναδεικνύει μέσω της διαδικασίας της κοστολόγησης το κόστος τη καλλιέργειας των εσπεριδοειδών και συγκεκριμένα της ποικιλίας βαλέντσια. Θα υπολογιστεί το κόστος, το πιθανό κέρδος μιας τέτοιας αγροτικής επιχείρησης και η συνεισφορά της στη γεωργία. Πρέπει να καταγράφουν αναλυτικά οι δαπάνες ανά έτος της επιχείρησης. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος αποσκοπεί στην κατανόηση της λειτουργείας μιας τέτοιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα ώστε με τη μέθοδο της κοστολόγησης να φανεί αν έχει τη δυνατότητα να πετύχει το στόχο της ο οποίος θα είναι η παρουσίαση σημαντικών κερδών.
Η εργασία χωρίζεται σε έξι κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται κάποια γενικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών παγκοσμίως, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Επίσης αναφέρονται ιστορικά στοιχεία και πληροφορίες για την καταγωγή και την εξάπλωση των εσπεριδοειδών σε όλον τον κόσμο.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναγράφονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των εσπεριδοειδών. Δίνονται στοιχεία που αφορούν την ταξινόμησή τους, τη μορφολογία τους και αναλύεται λεπτομερώς ο τρόπος βλάστησης. Επίσης αναφέρεται ο τρόπος ανάπτυξης του ριζικού συστήματος και η ανθοφορία τους.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα θρεπτικά συστατικά και η αξία των πορτοκαλιών για τον άνθρωπο και την υγεία του και τη διατροφή του. Στο ίδιο κεφάλαιο καταγράφονται οικονομικά και στατιστικά δεδομένα που αφορούν την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών και συγκεκριμένα την ποικιλία βαλέντσια.
Στο τέταρτο κεφάλαιο τονίζονται οι κυριότεροι παράγοντες που πρέπει να εξετάζονται πριν την εγκατάσταση της φυτείας των εσπεριδοειδών που είναι το κλίμα της περιοχής, το έδαφος, το νερό άρδευσης, η επιλογή του υποκειμένου και οι αποστάσεις φύτευσης.
Στο πέμπτο κεφάλαιο (Μελέτη Περίπτωσης) γίνεται η κοστολόγηση μιας φυτείας εσπεριδοειδών – βαλέντσια. Η κοστολόγηση της αγροτική επιχείρησης γίνεται αφού έχουν καταγράφει τα δεδομένα και έχουν εισαχθεί οι δαπάνες κάθε έτους χωριστά. Επίσης παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία και οικονομικοί δείκτες της επιχείρησης.
Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο σημειώνονται συμπεράσματα και τρόποι βελτίωσης του εισοδήματος από αυτήν την καλλιέργεια.
Στην εργασία παρατίθεται παράρτημα όπου εξηγούνται οι βασικές έννοιες της μελέτης.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εσπεριδοειδή, βαλέντσια, κοστολόγηση, πρόσοδος, δαπάνες, εργασία, έδαφος, κεφάλαιο οικονομικά στοιχεία.

 

Costing Analysis of Valencia Citrus Cultivation in Skala Laconia

  • Interdepartmental postgraduate study program
  • Entrepreneurship and consulting in rural development

ABSTRACT
This work records and highlights the process of costing the cost of growing citrus fruits, specifically the Valencia variety. The cost, potential profit of such an agricultural enterprise, and its contribution to agriculture will be calculated. They must record the expenses per year of the business in detail. The choice of the specific subject aims to understand the operation of such a company that operates in the primary sector so that with the costing method it can be seen if it has the ability to achieve its goals and be profitable.
The work is divided into six chapters.
In the first chapter, some general facts and information are given about the cultivation of citrus fruits worldwide, in Europe, and in Greece. Historical data and information on the origin and spread of citrus fruits around the world are also mentioned.
The main characteristics of citrus fruits are listed in the second chapter. Data are given regarding their classification, their morphology, and the mode of vegetation is analyzed in detail. Also mentioned is the way the root system develops and its flowering.
The third chapter presents the nutrients and the value of oranges for humans and their health and nutrition. In the same chapter, economic and statistical data are recorded regarding the cultivation of citrus fruits, specifically the Valencia variety.
The fourth chapter highlights the main factors that must be considered before the establishment of the citrus plantation, which are the climate of the area, the soil, the irrigation water, the choice of the subject, and the planting distances.
In the fifth chapter (Case Study) the cost of a citrus grove – Valencia is done. The costing of the agricultural business is done after the data have been recorded and the costs of each year have been entered separately. The company’s financial data and financial indicators are also presented.
In the sixth and last chapters, conclusions and ways to improve income from this crop are noted.
An appendix is listed in the paper where the main concepts of the study are explained.

KEYWORDS: citrus, valencia, costing, annuity, costs, labor, land, capital financial data.