Σεραφείμ Κ. Αργυράκος – «Επιχειρηματικό Σχέδιο για τη Δημιουργία Επιδεικτικού Αγροκτήματος στην Ανατολική Αττική»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή
«Επιχειρηματικό Σχέδιο για τη Δημιουργία Επιδεικτικού Αγροκτήματος στην Ανατολική Αττική»

Σεραφείμ Κ. Αργυράκος

Εξεταστική Επιτροπή
Καρανικόλας Παύλος , Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων)
Κων/νος Τσιμπούκας , Καθηγητής ΓΠΑ
Παπαδομιχελάκης Γεώργιος , Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ 2021

ΠEΡΙΛΗΨΗ

Στην παρακάτω εργασία θα αναφερθώ στη δημιουργία και εγκατάσταση ενός εκπαιδευτικού αγροκτήματος. Το αγρόκτημα αυτό θα έχει ως σκοπό την επιμόρφωση των κτηνοτρόφων για τη δημιουργία μία σύγχρονης κτηνοτροφικής μονάδας. Ακόμα θα δοθεί η δυνατότητα τους κτηνοτρόφους να έρθουν σε επαφή και με μία σχετικά καινούργια έννοια της κτηνοτροφίας που ονομάζεται κτηνοτροφικό πάρκο. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να μελετήσουν πιο ενεργά την έννοια του κτηνοτροφικού πάρκου και σιγά-σιγά να αρχίσει η δημιουργία τους. Στο επιδεικτικό αγρόκτημα θα φτιαχτούν τέσσερις κτηνοτροφικές μονάδες η καθεμία θα δοθεί και σε έναν ξεχωριστό κτηνοτρόφο. Οι υποχρεώσεις του κάθε κτηνοτρόφου θα είναι να συνεργάζεται με τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους και να ακολουθεί τα σωστά πρότυπα για τα παραγόμενα προϊόντα του. Στην περιοχή θα δοθεί η δυνατότητα να δημιουργηθεί και τεχνητός λειμώνας για την παραγωγή μέρους των δικών του ζωοτροφών. Τέλος στους κτηνοτρόφους θα δοθούν οι εγκαταστάσεις καθώς και το ζωικό κεφάλαιο σε μορφή δανείου 20 χρόνων το οποίο θα αποπληρώνουν από τα κέρδη των μονάδων τους.
Τα μαθήματα για την επιμόρφωση των κτηνοτρόφων θα γίνονται σε χώρους και αίθουσες και θα παραχωρούνται από την περιφέρεια. Παρόλο που φαινομενικά δεν υπάρχει κάποιο άμεσο κέρδος για τον Κρατικό οργανισμό που θα φτιάξει το επιδεικτικό αγρόκτημα, τα αποτελέσματα του έρχονται μακροπρόθεσμα. Αυτό γίνεται διότι αν δημιουργηθούν περισσότερες σύγχρονες μονάδες σταυλικών εγκαταστάσεων ή ακόμα και κτηνοτροφικά πάρκα, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το πάγωμα της συρρίκνωσης της κτηνοτροφίας, την αύξηση των κτηνοτροφικών εργασιών στην επαρχία και την αύξηση των συναφών επαγγελμάτων με την κτηνοτροφία.

ABSTRACT

In the following paper I will discuss the creation and installation of an educational farm, which will aim to train farmers on how to create a modern livestock unit. Farmers will also be given the opportunity to get in touch with the relatively new concept on animal husbandry, called the livestock park. This will allow farmers to study the concept of livestock parks more actively and slowly start to create them. Four livestock units will be built on the demonstration farm, each one of them will be given to a separate farmer. The obligations of each farmer will be to cooperate with other farmers and to follow the right standards for their products. In the area will also be possible for an artificial pasture to be created and produce some of its own fodder. Finally, farmers will be given the facilities and livestock in the form of a 20-year loan which they will repay from the profits of their units.

The training courses for the farmers will be held in the premises and classrooms and will be provided by the region. Although there is seemingly no immediate gain for the State agency that will build the showy farm, the results will come in the long run. This is because if more modern stables or even livestock parks are created, this will result in a freeze on the decline of livestock farming, an increase in livestock operations in the countryside and an increase in livestock-related occupations.