Αθανασιάδου Αναστασία – «Συνεργικές Δράσεις Στην Αγροδιατροφική Αλυσίδα, η Περίπτωση της Συμβολαιακής Γεωργίας»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«ΣΥΝΕΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ,
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ»

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Εξεταστική Επιτροπή
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ)
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΠΑ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ 2020

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα έρευνα μελετά σε πρώτο και θεωρητικό επίπεδο, τις συνέργειες στην αγροδιατροφική αλυσίδα και αναλύει την κατάσταση που υπάρχει, σχετικά με το θεσμό της συμβολαιακής γεωργίας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στόχοι της συγκεκριμένης μελέτης, είναι να αποτυπωθεί η στάση των παραγωγών, απέναντι στο συμβολαιακό τρόπο καλλιέργειας, να παρουσιαστεί ο βαθμός διάδοσης και εφαρμογής αυτού του εμπορικού θεσμού στον αγροδιατροφικό κλάδο, να προβληθούν τα θετικά που επιφέρει η συμβολαιακή καλλιέργεια αλλά και καταγραφούν τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτή. Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων, εκτός από την περιγραφική στατιστική, χρησιμοποιήθηκαν και έλεγχοι ανεξαρτησίας χ 2 καθώς και η εκτίμηση υποδειγμάτων γραμμικής πολλαπλής και λογιστικής παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως ο συμβολαιακός τρόπος καλλιέργειας είναι γνωστός στους Έλληνες παραγωγούς, όμως η προθυμία τους για σύναψη συμβολαιακής συμφωνίας εξαρτάται από τη φύση των προϊόντων που παράγουνε, την ύπαρξη ή μη προηγούμενης συμβολαιακής εμπειρίας, τη δημιουργία κινήτρων και από τη συμμετοχή τους παραγωγού σε κάποιο συνεταιριστικό σχήμα. Ωστόσο η πολυπλοκότητα του ζητήματος υποδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω έρευνας.

Λέξεις – κλειδιά: συμβολαιακή γεωργία, συνέργειες, αγροδιατροφική αλυσίδα, πρωτογενής τομέας

ABSTRACT
At first and theoretical stage, the current research is studying the collaborations in agri-food chain and analyzing the existing situation in relation to the institution of contract farming in Greece. In particular, the targets of this specific study are to depict producers’ attitude towards the contract farming method, to present the rate of spreading and application of this commercial institution in agri-food section, to promote the positive aspects which contract farming brings as well as recording any problems which may arise because of this method. The empirical analysis, apart from descriptive statistics, is based on chi-squared tests for independence as well as the estimation of multiple linear and logit regression. The results show that contract farming is well known among Greek producers. However, their willingness to make a contract farming deal depends on the nature of agricultural products they produce, on the existence or non-existence of previous contract farming experience, on the creation of incentives and on producers’ participation in some kind of copartnership form. However, the complexity of the matter suggests the need for further research.

Key words: contract farming, collaborations, agri-food chain