Ιωάννης Δ. Ηλιόπουλος – «Προστιθέμενη Αξία & Αλυσίδα Αξίας Αγελαδινού Γάλακτος στο Ν. Σερρών»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ»
«ADDED VALUE & VALUE CHAIN OF COW’S MILK IN THE REGIONAL UNIT OF SERRES»

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Εξεταστική Επιτροπή
Παύλος Καρανικόλας(Επιβλέπων)
Κωνσταντίνος Τσιμπούκας
Αντώνιος Ρεζίτης

ΑΘΗΝΑ 2020

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος αποτελεί μια σημαντική πτυχή της ελληνικής κτηνοτροφίας, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της ζήτησης των καταναλωτών στην Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει κυρίως εξαιτίας της διάρθρωσης του κλάδου, καθώς ο τελευταίος αποτελείται από πολλές μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας και να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Από την επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής εργασίας, διαπιστώθηκε ότι η τιμή ανά κιλό του αγελαδινού γάλακτος είναι ιδιαίτερα χαμηλή, γεγονός που σε συνδυασμό με το σχετικά υψηλό κόστος παραγωγής, οδηγεί στο αποτέλεσμα ο κλάδος να αντιμετωπίζει προβλήματα. Θα πρέπει ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, σε σχέση με τις μικρότερες κτηνοτροφικές μονάδες.

Επιστημονική περιοχή: αγροτική οικονομία

Λέξεις κλειδιά: γαλακτοκομικά προϊόντα, γαλακτοκομικός τομέας, αγελαδινό γάλα, κοινή αγροτική πολιτική, αλυσίδα αξίας, ζήτηση, κανάλια διάδοσης, διαπραγματευτική ισχύς, κόστος παραγωγής, Κεντρική Μακεδονία, Σέρρες, Επιτόπια έρευνα, οικογενειακό γεωργικό εισόδημα, προστιθέμενη αξία.

ABSTRACT
The production of cow’s milk is an important aspect of Greek livestock farming, but is not able to fully meet the needs of consumer demand in Greece. This is mainly due to the structure of the sector, as the latter consists of many small farms which cannot exploit economies of scale and reduce production costs. In the field survey conducted for the purposes of this thesis, According to the results of the research, the price per kilogram of cow’s milk is very low, which in combination with the relatively high production costs, leads to problems for the industry. It should be noted, however, that the larger holdings are in a better position than the smaller holdings.

Scientific field: Agricultural economics

Keywords: dairy products, dairy sector, cow’s milk, common agricultural policy, value chain, demand, distribution channels, bargaining power, product cost, Central Macedonia, Serres, field research, farm household income, added value