Παύλος Γ. Μακρίδης – «Επιχειρηματικό σχέδιο δημιουργίας μονάδας παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας ακτινιδίου (πράσινου και κίτρινου) στον νομό Πιερίας» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

“Επιχειρηματικό σχέδιο δημιουργίας μονάδας παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας ακτινιδίου (πράσινου και κίτρινου) στον νομό Πιερίας”

“Business Plan for the establishment of unit production, standardization, and trade of Kiwifruit (green and yellow) in Pieria’s prefecture”

  

Παύλος Γ. Μακρίδης

  

Εξεταστική Επιτροπή
Μαλινδρέτος Γεώργιος, Αναπληρωτής Kαθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων)
Καρανικόλας Παύλος, Αναπληρωτής Kαθηγητής ΓΠΑ
Βλάχος Γεώργιος, Επίκουρος Kαθηγητής ΓΠΑ

  

ΑΘΗΝΑ,2022

 

 

Επιχειρηματικό σχέδιο δημιουργίας μονάδας παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας ακτινιδίου (πράσινου και κίτρινου) στον νομό Πιερίας

  • ΔΠΜΣ Επιχειρηματικοτητα & συμβουλευτική στην αγροτική ανάπτυξη
  • Τμήμα Αγροτικής οικονομίας & ανάπτυξης
  • Τμήμα Επιστήμης ζωικής παραγωγής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου μιας εταιρείας με επωνυμία «The magic of Kiwifruit» το οποίο έγκειται στην υλοποίηση αγροτικής μονάδας παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας πράσινου και κίτρινου ακτινιδίου στον νομό Πιερίας. Παρουσιάζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο στοιχειοθετημένο με εμπορικά δεδομένα. Αρχικά πραγματοποιείται ανάλυση του κλάδου των οπωροκηπευτικών, στον οποίο ανήκει το προϊόν. Επιπλέον εξετάζεται το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και η στρατηγική Μάρκετινγκ της επιχείρησης. Συγκεκριμένα στο εξωτερικό περιβάλλον αναλύεται το μακρό- περιβάλλον , Πολιτικό, Οικονομικό, Κοινωνικό και Τεχνολογικό (P.E.S.T. Analysis) που διαφαίνεται πως η στροφή των καταναλωτών σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής έχει θετικό αντίκτυπο στον κλάδο των οπωροκηπευτικών και το μικρό- περιβάλλον της επιχείρησης (Porter Analysis), που διαπιστώνεται πως η σχετικά εύκολη εισαγωγή μιας επιχείρησης στον κλάδο και ο υψηλός ανταγωνισμός εντός αυτού, είναι δύο παράγοντες οι οποίοι δεν επηρεάζουν σημαντικά την συγκεκριμένη επιχείρηση. Επίσης, παρουσιάζονται τα δυνατά και αδύναμα σημεία, οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι μιας τέτοιας επαγγελματικής κίνησης (S.W.O.T. Analysis) σε επίπεδο κλάδου και σε επίπεδο επιχείρησης. Στο εσωτερικό περιβάλλον αναλύεται το προϊόν της επιχείρησης, τα χαρακτηριστικά τους και οι ιδιότητες τους. Στόχος αποτελεί η καλύτερη κατανόηση, η ανάλυση και η παρουσίαση του οικονομικού σχεδιασμού της επένδυσης αυτής.

Επιστημονική περιοχή: Χρηματοοικονομικά
Λέξεις-κλειδιά: Αγροτική μονάδα παραγωγής, Πιερία, Τυποποίηση, Διακίνηση, Εμπορία, Ακτινίδια.

 

 

Business Plan for the establishment of unit production, standardization, and trade of Kiwifruit (green and yellow) in Pieria’s prefecture

  • ΜSc Entrepreneurship & consulting in rural development
  • Department of Agricultural Economy & Development
  • Department of Animal production science

ABSTRACT
The subject of this diploma is to present a business plan of a company named «The Magic of Kiwifruit» which examines the production of an agricultural unit to packaging, merchandising, and marketing of green and yellow Kiwifruit around Pieria. More specifically a business plan based on empirical data is being studied. Initially, there is an analysis of the fruit sector in which these products belong. In addition, the company’s external, and internal environments and strategic marketing plan are examined. In particular, the external environment analyzes the macro-environment, political, Economic, Social, and Technological (P.E.S.T Analysis) which shows that the shift of consumers towards a healthier way of life has a positive impact on the fruit sector. The analysis of the microenvironment of the enterprise (Porter Analysis), shows that the relatively easy entry introduction of a company into the industry and the high competition within it, are two factors that do not significantly affect the specific business. Last but not least, this thesis presents the strengths and weaknesses, opportunities, and risks of such a professional movement (S.W.O.T. Analysis) at the sector and company level. In the internal environment are analyzed the company’s products, their characteristics, and properties. The aim is to better understand, analyze and present the financial planning of this investment.

Scientific area: Financial
Keywords: Agricultural production, Pieria, Marketing, Kiwifruit