Παπαντωνίου Χ. Ιωάννα – «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ίδρυσης Μικροζυθοποιίας Για Παραγωγή Μπύρας Εμπλουτισμένης Με Αρωματικά Φυτά»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μεταπτυχιακό ΔΠΜΣ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΥΡΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ»

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΑ

Εξεταστική Επιτροπή
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Επιβλέπων)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (Μέλος)
ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μέλος)

ΑΘΗΝΑ 2020

ΠEΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η μικροζυθοποιία αναδείχθηκε σε τάση που έχει κερδίσει ένα μεγάλο μερίδιο των καταναλωτών. Στην παρούσα εργασία, καταστρώνεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση μικροζυθοποιίας που θα παράγει ένα καινοτόμο προϊόν εμπλουτισμένο με αρωματικά φυτά, ενδημικά στην Κρήτη, και πιο συγκεκριμένα το δίκταμο και το μελισσόχορτο. Το επιχειρηματικό πλάνο εξετάζει την δυνατότητα που έχει η συγκεκριμένη μπύρα να κατακτήσει μερίδιο της αγοράς στην Ελλάδα.

Για την κατάρτιση του σχεδίου προηγείται μια εμπεριστατωμένη μελέτη της αγοράς της μπύρας τόσο παγκόσμια όσο και στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα της Κρήτης που αποτελεί και την αγορά στόχο.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η SWOT analysis, PEST analysis and Porter analysis. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου προϊόντος είναι η εντοπιότητα των πρώτων υλών, η επαναχρησιμοποιούμενη και ανακυκλώσιμη συσκευασία, η μοναδικότητα της γεύσης και η ανάθεση κάποιων παραγωγικών διαδικασιών σε άλλες εταιρείες (outsourcing).

Οι στρατηγικές marketing καθορίστηκαν με βάση τις αρχές του marketing mix (4P), και για την αποτίμηση του σχεδίου χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV) και τιμής εσωτερικής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (IRR). Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα των παραπάνω μεθόδων το επιχειρηματικό σχέδιο αποδεικνύεται οικονομικά βιώσιμο.

Λέξεις κλειδιά: επιχειρηματικό σχέδιο, μικροζυθοποιία, ανάλυση αγοράς, SWOT, Porter, PEST, 4P, NPV, IRR, Κρήτη

ABSTRACT

In the past few years, local microbrewing in Greece has become a rising trend, popular among consumers. The purpose of this study is to conduct a business plan for setting up a beer-producing company; the novelty of the product is that it is flavoured with two indigenous plants from the island of Crete, dittany (Origanum dictamus) and lemon balm (Melissa officinalis). Specifically, the study examines the feasibility and prospects of this flavoured beer to gain a share of the Greek beer market, following specific strategies and marketing activities.

In order to analyze the plan, a comprehensive presentation of the beer industry, both globally and in Greece (focusing in Crete, as being the target market) is being carried out.

Key components of the approach are SWOT analysis, PEST analysis and Porter analysis. Competitive advantages of the certain product are the use of indigenous components and the environmental friendly, recyclable packaging. In addition, production outsourcing leads to reduced cost for the initially limited volume.

Marketing strategies are defined in terms of 4P (Product, Price, Promotion, Place), while Project Appraisal is performed with the use of Net Present Value and IRR methods.

Based on the results of the latter methods, the project is accepted and financially sustainable.

Subject: Business plan for the establishment of a microbrewery for the production of beer enriched with aromatic plants

Key words: business plan, microbrewery, market analysis, SWOT, Porter, PEST, 4P, NPV, IRR, Crete