Παναγιωτακοπούλου Μαρία – «Η προβατοτροφία στην ορεινή Αχαΐα Η περίπτωση της Δάφνης – Προτάσεις για εξέλιξη»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«Η προβατοτροφία στην ορεινή Αχαΐα: Η περίπτωση της Δάφνης – Προτάσεις για εξέλιξη»

Παναγιωτακοπούλου Μαρία

Εξεταστική Επιτροπή
Χατζηγεωργίου Ιωάννης – Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (Επιβλέπων)
Βλάχος Γεώργιος- Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ
Παπαδομιχελάκης Γεώργιος- Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος 2020

ΠEΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μεταπτυχιακή έρευνα εστίασε σε ένα σημαντικό κλάδο την ελληνικής κτηνοτροφίας, την προβατοτροφία. Ως περίπτωση μελέτης χρησιμοποιήθηκε μια κτηνοτροφική περιοχή της ορεινής Αχαΐας, αυτή της Δάφνης Καλαβρύτων. Η συγκεκριμένη περιοχή φιλοξενεί τη δραστηριότητα πολλών κτηνοτρόφων, για τους οποίους η προβατοτροφία και η αιγοτροφία είναι η κύρια απασχόληση. Το μεγαλύτερο μερίδιο της παραγωγής τους καταλήγει στον Αγροτικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων, όπου μεταποιείται σε διάφορα προϊόντα με κύριο την φέτα Καλαβρύτων (προϊόν Π.Ο.Π), αλλά και προϊόντα όπως γάλα, γιαούρτι και ρυζόγαλο. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία για την κτηνοτροφική δραστηριότητα μέσω ερωτηματολογίων στους παραγωγούς και από τον Συνεταιρισμό. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε εφαρμοστική δοκιμή καλλιέργειας ζωοτροφών, προκειμένου να αξιολογηθεί η περίπτωση της ιδιοπαραγωγής σε σχέση με την αγορά έτοιμων μιγμάτων ζωοτροφών. και παράλληλα συγκρίθηκααν τα αποτελέσματα της συγκαλλιέργειας ψυχανθών-σιτηρών και αξιολογήθηκε κατά πόσο είναι συμφέρουσα τόσο σε παραγωγή όσο και σε κόστος. Τέλος έγινε οικονομική ανάλυση και σχολιασμός των συνθηκών άσκησης αυτής της κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Λέξεις Κλειδιά: Προβατοτροφία, Ορεινή Αχαΐα, Δάφνη, Συγκαλλιέργεια, Ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine an important aspect of Greek livestock, Greek sheep farms. We studied Greek sheep farms in mountainous Achaia, a village of Kalavryta, named Dafni. A number of the population of Dafni, as main occupation has sheep farms and goat farms. The largest part of their production ends up to the Agricultural Dairy Cooperative of Kalavryta. There it processed in order to produce products, such as Feta of Kalavryta (a product with protected designation of origin). The cooperative also produces other dairy origins goods, such as milk, yogurt and rice pudding. We also did an experimental research of sheep food. We compared produced on farm feed, with industrial feed for sheep. We compared regular crop with inter-cropping systems of cereals and legumes. On the last chapter we did a financial analysis and concluded upon the results.

Key Words: Sheep Farms, Mountainous Achaia, Dafni, Inter-Cropping, Produced on Farm