Νίκη Γ. Μαρούτα – «Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που εντάχθηκαν στο μέτρο των Επενδυτικών Ενισχύσεων. η περίπτωση της Π.Ε. Αρκαδίας» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

“Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που εντάχθηκαν στο μέτρο των Επενδυτικών Ενισχύσεων. η περίπτωση της Π.Ε. Αρκαδίας”

“Techno-economic Analysis of Agricultural Holdings that joined the Measure of Investment Aid: the case of the Arcadia Regional Unit”

 

Νίκη Γ. Μαρούτα

 

Εξεταστική Επιτροπή
Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΓΠΑ (επιβλέπων)
Γεώργιος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ
Ελευθέριος Νέλλας, ΕΔΙΠ, ΓΠΑ

 

ΑΘΗΝΑ 2022

Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που εντάχθηκαν στο μέτρο των Επενδυτικών Ενισχύσεων: η περίπτωση της Π.Ε. Αρκαδίας

  • ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
  • Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κύριο αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής μελέτης είναι, η τεχνικοοικονομική ανάλυση γεωργικών εκμεταλλεύσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας που εντάχθηκαν στο μέτρο των επενδυτικών ενισχύσεων : 4.1.1. “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2022.

Μέσα από την συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των κύριων χαρακτηριστικών και των συντελεστών παραγωγής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μελετήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση το έτος 2017, το οποίο αποτέλεσε και έτος αναφοράς για την υποβολή προτάσεων στο μέτρο 4.1.1. Ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία μελετήθηκε στην συνέχεια η μελλοντική κατάσταση των ιδίων εκμεταλλεύσεων, ένα έτος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Από την συγκριτική μελέτη των αναλύσεων των δύο αυτών ετών προκύπτουν ωφέλιμα συμπεράσματα σχετικά με την επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή.

Επιστημονική περιοχή: Αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Λέξεις κλειδιά: Τεχνικοοικονομική Ανάλυση, Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, Κοινή Αγροτική Πολιτική, Αγροτική Ανάπτυξη, Επενδυτικές Ενισχύσεις, Σχέδια Βελτίωσης

 

Technical and economic analysis of Agricultural Holdings that joined the measure of Investment Aid: the case of the Arcadia Regional Unit

  • MSc Entrepreneurship & Consulting in Rural Development
  • Department of Agricultural Economics & Development
  • Department of Animal Production Science

ABSTRACT
The main object of this postgraduate study is the techno-economic analysis of agricultural holdings of the Regional Unit of Arcadia that were included in the measure of investment aid: 4.1.1. “Implementation of investments that contribute to the competitiveness of the holding” of the Rural Development Program of Greece during the programming period 2014-2022.

Through the collection, processing, and analysis of the main characteristics and factors of production of agricultural holdings, the current situation was studied in the year 2017, which was also the reference year for the submission of proposals to measure 4.1.1. Following the same methodology, the future situation of the same farms was then studied, one year after the successful completion of their business plan.

The comparative study of the analyses of these two years reveals useful conclusions on the achievement of the objective of improving the sustainability of agricultural holdings in the region.

Scientific area Agricultural holdings

Keywords: Techno-economic Analysis, Agricultural Holdings, Regional Unit of Arcadia, Common Agricultural Policy, Rural Development, Investment Aid, Improvement Plans