Μιχαήλ Θ. Καραγιάννης – «Επιχειρηματικό σχέδιο καλλιέργειας ακτινιδίου στην περιοχή Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
“Επιχειρηματικό σχέδιο καλλιέργειας ακτινιδίου στην περιοχή Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης”

“Kiwi farming business plan in Chalkidona of Thessaloniki”

  

Μιχαήλ Θ. Καραγιάννης

  

Εξεταστική Επιτροπή
Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Καθηγητής, ΓΠΑ (Επιβλέπων)
Γεώργιος Μαλινδρέτος, Αν/της Καθηγητής, Χαροκόπειo Παν/μιο Αθηνών
Πέτρος Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΓΠΑ

  

ΑΘΗΝΑ 2022

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται κάποια αύξηση στην καλλιέργεια ακτινιδίου. Το ακτινίδιο καλλιεργείται στην Ελλάδα περισσότερα από 40 χρόνια, αλλά μόλις την τελευταία δεκαετία περίπου, το φρούτο έχει λάβει τη δέουσα προσοχή. Αυτό σημαίνει ότι ολοένα και περισσότερα στρέμματα αντικαθίστανται από κλασσικές καλλιέργειές σε καλλιέργειες ακτινιδίου. Λόγω της υψηλής ζήτησης του προϊόντος καθώς και της υψηλής τιμής πώλησης οι παραγωγοί στρέφονται στην καλλιέργεια αυτή αφήνοντας πίσω, τους κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί μία καλλιέργεια με άγνωστες γι’ αυτούς καλλιεργητικές τεχνικές, έχοντας στόχο την αύξηση του γεωργικού τους εισοδήματος.

Στόχος της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής διατριβής είναι η μελέτη της εφικτότητας, αλλά́ και των προοπτικών που υπάρχουν σχετικά́ με την καλλιέργεια του ακτινιδίου . Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός επιχειρηματικού́ σχέδιού με κύριο στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης εκμετάλλευσης 40 στρεμμάτων με ακτινίδια στην περιοχή της Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης, η οποία ακολουθώντας συγκεκριμένη στρατηγική́ και συγκεκριμένες ενέργειες παραγωγικών τεχνικών και μάρκετινγκ, θα καταφέρει να αποκτήσει μία θέση στις αγορές.

Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας αναλύεται η διαδικασία της καλλιέργειας των ακτινιδίων καθώς και τα χαρακτηριστικά των καρπών. Επίσης αναλύονται τα στοιχεία της αγοράς των ακτινιδίων τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναλύεται η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου για την καλλιέργεια ακτινιδίων στην περιοχή.

Βασικός στόχος από την εκπόνηση της μελέτης είναι να υπάρχει μία ολοκληρωμένη εικόνα σε ότι αφορά την παραγωγική διαδικασία καθώς επίσης και μία εικόνα της οικονομικής κατάστασης καθώς αναλύονται και μελετώνται, η τμηματοποίηση της αγοράς, ο ανταγωνισμός του περιβάλλοντος, οι ευκαιρίες και οι απειλές της καλλιέργειας του ακτινιδίου στην περιοχή.

Επιστημονική περιοχή: Ακτινίδιο
Λέξεις κλειδιά: Ακτινίδιο, καλλιέργεια, αγορά, εξαγωγές, κατανάλωση, επιχειρηματικό σχέδιο

Abstract
In the last few years, there has been some increase in the cultivation of kiwifruit. Kiwi has been cultivated in Greece for more than 40 years, but it is only in the last decade or so that the fruit has received the attention it deserves. This means that more and more hectares of conventional cultivation are being replaced by kiwifruit crops. Due to the high demand for the product and its high selling price, producers are choosing kiwifruit crops, without taking into consideration the risks that can be associated with growing it by using cultivation techniques that are unfamiliar to them, aiming to increase their agricultural income

The aim of this postgraduate thesis is to study the feasibility, but also the prospects that exist regarding the cultivation of kiwifruit. More specifically, it examines the possibility of creating a business plan with the main objective of creating a modern farm of 40 acres with kiwifruit in the area of Chalkidona in Thessaloniki, which by following a specific strategy and specific actions of production techniques and marketing, will be able to get a foothold in the markets.

The theoretical part of the thesis analyses the process of kiwi cultivation and the characteristics of the fruits. The market data of kiwifruit are also analyzed both at a domestic and a global level. The second part of the thesis analyses the creation of a business plan for kiwi cultivation in the region.

The main objective of the study is to have a comprehensive picture in terms of the production process as well as a picture of the economic situation as market segmentation, environmental competition, opportunities, and threats of kiwi cultivation in the region are analyzed and studied.

Scientific area: Kiwifruit
Key words: kiwifruit, cultivation, market, exports, consumption, business plan