Μαρία Π. Πανάγαρη – «Μελέτη εφικτότητας ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου λειτουργίας μονάδας συσκευασίας φρούτων και λαχανικών»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«Μελέτη εφικτότητας ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου λειτουργίας μονάδας συσκευασίας φρούτων και λαχανικών»

«Feasibility study of a business plan for the operation of a fruit and vegetable packaging unit»

Μαρία Π. Πανάγαρη

Εξεταστική Επιτροπή
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Αναπλ. Καθηγητής, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (επιβλέπων)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ Καθηγητής Γ.Π.Α
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Καθηγητής Γ.Π.Α

ΑΘΗΝΑ 2020

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία μελέτη εφικτότητας δημιουργίας μίας μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών. Σκοπός της είναι ο έλεγχος εφικτότητας δημιουργίας μιας επιχείρησης συσκευασίας, τυποποίησης και εμπορίας νωπών φρούτων και λαχανικών, όπως πατάτα, πορτοκάλι και καρπούζι, στη Γαστούνη Ηλείας. Αρχικά, στο επιχειρηματικό σχέδιο παρουσιάζεται μια ανάλυση αγοράς τόσο εγχώριας όσο και διεθνούς, εμφανίζοντας τις ευκαιρίες και τάσεις του κλάδου. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μία μελέτη του εξωτερικού και εσωτερικού
περιβάλλοντος της επιχείρησης. Για την ανάλυση του μακρο-περιβάλλοντος της επιχείρησης πραγματοποιείται μία ανάλυση PEST, ενώ για το μικρο-περιβάλλον της επιχείρησης μία ανάλυση βάση των πέντε δυνάμεων του PORTER. Ακόμα, παρουσιάζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία του κλάδου, οι ευκαιρίες και οι απειλές μέσα από μία ανάλυση SWOT. Η στρατηγική μάρκετινγκ εμφανίζεται σε επόμενο στάδιο, καθώς στηρίζεται στα δεδομένα της ανάλυσης αγοράς και θέτει στόχους για την δημιουργία ενός πλάνου μάρκετινγκ. Μετέπειτα, αναλύεται το προϊόν και παρουσιάζονται τα υλικά συσκευασίας, τα οποία θα χρησιμοποιήσει η επιχείρηση. Οι εγκαταστάσεις και ο μηχανολογικός εξοπλισμός, μπορούν να φανερώσουν την δυναμικότητα της επιχείρησης σε παραγωγή συσκευασμένων φρούτων και λαχανικών. Τέλος, η οικονομική ανάλυση βασισμένη σε εμπειρικά δεδομένα, απεικονίζει ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση θα είναι κερδοφόρα και αποτελεί μία ευκαιρία για να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο σήμερα.

Επιστημονική Περιοχή: Επιχείρηση συσκευασμένων προϊόντων

Λέξεις – Κλειδιά: δημιουργία επιχείρησης, συσκευασία, τυποποίηση, φρούτα, λαχανικά, επιχειρησιακό σχέδιο, εξαγωγές

ABSTRACT

The current Thesis is a feasibility study for the establishment of a packing- standardization unit of fresh fruits and vegetables, such as potatoes, oranges and watermelons. In particular, this study examines the creation of a packing – standardization and selling unit Gastouni Ilias. Initially, the business plan presents a market analysis of both domestic and international markets, showing the opportunities and trends of the industry. Then, a study of the external and internal environment of the company is accomplished. For the analysis of the macro-environment of the company, a PEST analysis is performed, while for the micro-environment of the company, an analysis based on the five forces of PORTER is performed. Also, the strengths and weaknesses of the industry, the opportunities and the threats are presented through a SWOT analysis. The marketing strategy appears in the next stage, as it relies on the data of the market analysis and sets goals for the creation of a marketing plan. Afterwards, are analyzed the products and the packaging materials. The facilities and the mechanical equipment can reveal the capacity of the company in production of packaged fruits and vegetables. Finally, the economic analysis based on empirical data, reflects that this company will be profitable and is an opportunity to be active in the industry today.

Scientific area: Packing products business

Key Words: business creation, packing, standardization, fruits, vegetables, business plan, exports