Μαρία Ν. Φραγκαντώνη – «Μελέτη επέκτασης και εκσυγχρονισμού μονάδας ωοπαραγωγικών ορνίθων τύπου αχυρώνα στα Μέγαρα Αττικής» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

“Μελέτη επέκτασης και εκσυγχρονισμού μονάδας ωοπαραγωγικών ορνίθων τύπου αχυρώνα στα Μέγαρα Αττικής”

“Study on capacity expansion and modernization of laying hens’ farm in Megara of Attica”

 

Μαρία Ν. Φραγκαντώνη

 

Εξεταστική Επιτροπή

Αθανάσιος Παππάς, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ

Μιχαήλ Γκολιομύτης, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ

Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Καθηγητής ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ 2022

 

Μελέτη επέκτασης και εκσυγχρονισμού μονάδας ωοπαραγωγικών ορνίθων  τύπου αχυρώνα στα Μέγαρα Αττικής

  • ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης 
  • Τμήμα Επιστήμης Ζωικής παραγωγής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αύξηση της κατανάλωσης ζωικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον σχετικά με την ευζωία των ζώων και πως μπορεί αυτή να βελτιωθεί. Οι σύγχρονοι καταναλωτές είναι πιο ενημερωμένοι αλλά και ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τα θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής των ζώων. Σε αυτά τα πλαίσια έχει επηρεαστεί και ο αυγοπαραγωγικός κλάδος της πτηνοτροφίας, όπου υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ποιότητα διαβίωσης των ορνίθων τόσο αυτών που εκτρέφονται σε εμπλουτισμένες  κλωβοστοιχίες όσο και του αχυρώνα.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η οικονομική μελέτη της αύξησης δυναμικότητας και του εκσυγχρονισμού μιας μονάδας ωοπαραγωγικών ορνίθων εκτροφής αχυρώνα. Αρχικά παρουσιάζεται η αυγοπαραγωγική πτηνοτροφία σήμερα σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και στην Ελλάδα. Έπειτα γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των προδιαγραφών της παραγωγής και εμπορίας αυγών και κατόπιν ακολουθεί ανάλυση του μακρο-περιβάλλοντος με την ανάλυση PEST καθώς και του μικρο-περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας τις 5 δυνάμεις του Porter και η έρευνα ολοκληρώνεται με τη SWOT ανάλυση.

Στη συνέχεια γίνεται σύντομη παρουσίαση της παρούσας κατάστασης της μονάδας και προσδιορίζεται η επένδυση που απαιτείται για να επεκταθεί και να εκσυγχρονιστεί η μονάδα ώστε να αυξήσει τη δυναμικότητά της από 2.500 σε 6.000 όρνιθες. Παρουσιάζεται η χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης όπου προσδιορίζονται οι δείκτες ώστε να εξεταστεί αν η επένδυση είναι βιώσιμη. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η υφιστάμενη μονάδα και τα οικονομικά της μεγέθη και κατόπιν προσδιορίζεται τι απαιτείται για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της και πως διαμορφώνονται αντίστοιχα οι οικονομικοί δείκτες και τα οικονομικά αποτελέσματα. Η επένδυση αξιολογήθηκε με τη μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ), του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ) και του Χρόνου Επανείσπραξης Κεφαλαίου (ΠΕΚ). Για τη μελέτη θεωρείται ότι η μετάβαση πραγματοποιήθηκε το 5ο έτος λειτουργίας και η επένδυση αναλύθηκε για περίοδο 10 ετών.

Από την αξιολόγηση της επένδυσης προκύπτει ότι ΚΠΑ= 90.842,50 και  ΕΒΑ= 18,33% οπότε η επένδυση θεωρείται επωφελής. Επίσης από τη σύνταξη του μερικού προϋπολογισμού προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα.

Επομένως, με βάση την παρούσα εργασία συμπεραίνεται ότι η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μιας πτηνοτροφικής μονάδας όπου ωοτόκες όρνιθες εκτρέφονται σε παραγωγικό σύστημα αχυρώνα είναι οικονομικά συμφέρουσα, συμβάλλοντας παράλληλα με αυτό τον τρόπο και στη στην ευζωία των ορνίθων.

Επιστημονική περιοχή: ωοπαραγωγικές όρνιθες

Λέξεις κλειδιά: όρνιθες, αχυρώνας, αυγό, ευζωία, χρηματοοικονομική ανάλυση 

 

 

Study on capacity expansion and modernization of   laying hens’ farm in Megara of Attica

  • MSc Entrepreneurship & Counseling in Rural Development
  • Department of Agricultural Economics & Development
  • Department of Animal Science

ABSTRACT

Increasing consumption of animal products worldwide has created a strong interest in animal welfare and how it can be improved. Contemporary consumers are more informed but also aware of the issues regarding animal welfare. In this context, the egg production industry has also been affected, there is great interest in hens’ welfare raised either in enriched cages or on floor production systems. The purpose of this study is the economic evaluation of the expansion and modernization of a unit of laying hens reared in the barn. Initially, the egg-producing poultry farm sector is presented, worldwide and in Greece. Then there is a brief presentation of the specifications of egg production and marketing and then follows the analysis of the macro-environment with the PEST analysis as well as the microenvironment using the 5 forces of Porter and the research is completed with the SWOT analysis. The current status of the unit is briefly identified and the investment required to expand and modernize the unit to increase its capacity from 2,500 hens to 6,000 is identified. The financial analysis of the investment is presented where the indicators are determined in order to examine whether the investment is sustainable. Specifically, the existing unit and its financial figures are presented and then it is determined what is required for its expansion and modernization and how the economic indicators and financial results are formed respectively. The investment was evaluated using the method of Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Return on Capital (RPC). For the study, it is considered that the transition took place in the 5th year of operation and the investment was analyzed for a period of 10 years.

From the evaluation of the investment it results that NPV = 90.842.50 and IRR = 18.33% so the investment is considered profitable. Also, the drafting of the partial budget results in a positive economic result.

Therefore, based on the present work, it is concluded that the expansion and modernization of a poultry unit where laying hens are bred in a barn production system is economically advantageous having in mind that the barn system is a welfare-friendly system.

Scientific Area: laying hens

Keywords: hens, barn, egg, welfare, financial analysis