Μαρία Ι. Ρήγα – «Μελέτη μετατροπής του παραγωγικού συστήματος ωοπαραγωγικής μονάδας από κλωβοστοιχία σε αχυρώνα» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

“Μελέτη μετατροπής του παραγωγικού συστήματος ωοπαραγωγικής μονάδας από κλωβοστοιχία σε αχυρώνα”

‘’Evaluation of the laying hens’ productive system transition from enriched cages to barn system’’

 

Μαρία Ι. Ρήγα

 

Εξεταστική επιτροπή
Γκολιομύτης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής, ΓΠΑ (επιβλέπων)
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, ΓΠΑ
Παππάς Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, ΓΠΑ

 

ΑΘΗΝΑ 2022

 

Μελέτη μετατροπής του παραγωγικού συστήματος ωοπαραγωγικής μονάδας από κλωβοστοιχία σε αχυρώνα

  • ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
  • Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η απαίτηση των καταναλωτών για πιο υγιεινά προϊόντα καθώς και η ευαισθητοποίηση τους σε θέματα περιβάλλοντος και ευζωίας, συνέβαλε στην διαφοροποίηση του τρόπου εκτροφής στην πτηνοτροφία τα τελευταία χρόνια. Τα αυγά που παράγονται από όρνιθες εκτρεφόμενες σε συνθήκες αχυρώνα, ελευθέρας βοσκής και βιολογικής εκτροφής κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στις αγορές.

Ο σκοπός της μελέτης είναι η οικονομική αξιολόγηση της μετατροπής μιας υφιστάμενης μονάδας εκτροφής ορνίθων ωοπαραγωγής από διευθετημένη κλωβοστοιχία σε εκτροφή τύπου αχυρώνα. Στο παραγωγικό σύστημα του αχυρώνα διερευνώνται 2 περιπτώσεις: η περίπτωση της εκτροφής αποκλειστικά στο δάπεδο και η περίπτωση της εκτροφής σε πολυώροφο εσχαρωτό δάπεδο (aviary).

Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η περίπτωση πτηνοτροφικής μονάδας με δυναμικότητα 18.400 ωοτόκων ορνίθων. Κατά τις μεταβάσεις διατηρείται σταθερός ο αριθμός των ορνίθων.

Εισαγωγικά, γίνεται αναφορά στην υφιστάμενη κατάσταση της ωοπαραγωγικής πτηνοτροφίας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο ερευνητικό μέρος γίνεται αναφορά στην υφιστάμενη κατάσταση της μονάδας που μελετάται καθώς και το νομικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας ωοπαραγωγικών μονάδων.
Ακολουθεί η οικονομοτεχνική μελέτη όπου υπολογίζονται οικονομικά μεγέθη και δείκτες που αξιολογούν την βιωσιμότητα της μετάβασης. Η επένδυση χρηματοδοτείται εξολοκλήρου με λήψη δανείου με επιτόκιο 7,60% το οποίο θα αποπληρωθεί σε 10 έτη με τη μέθοδο της σταθερής δόσης. Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζεται το αρχικό κόστος των επενδύσεων και υπολογίζονται τα έσοδα και οι δαπάνες της αρχικής εκτροφής και των εκτροφών μεταβάσεων. Εξετάζονται οι μεταβάσεις με τη μέθοδο του γεωργικού προϋπολογισμού και αξιολογήθηκε η κάθε επένδυση με τη μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ), του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ) και του Χρόνου Επανείσπραξης Κεφαλαίου (ΠΕΚ). Όλες οι παράμετροι υπολογίστηκαν με την κατάρτιση πινάκων στο Excel.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης για τη μετάβαση από τις κλωβοστοιχίες στον αχυρώνα επί δαπέδου και στο πολυώροφο εσχαρωτό δάπεδο ανήλθε σε 384.100 € και 375.000 €, αντίστοιχα. Ο μερικός προϋπολογισμός έδειξε θετική μεταβολή τόσο στο σύστημα δαπέδου όσο και στο πολυώροφο εσχαρωτό δάπεδο. Κατά την αξιολόγηση των επενδύσεων κρίνοντας διαφορετικά τις 2 μεταβάσεις, στην πρώτη μετάβαση σε αχυρώνα επί δαπέδου η ΚΠΑ ανέρχεται σε 572.550,35 € ενώ ο ΕΒΑ σε 34,37% και στη δεύτερη μετάβαση στο πολυώροφο εσχαρωτό δάπεδο η ΚΠΑ ανήλθε σε 592.960,85 € και ο ΕΒΑ σε 36,70%, με τις δυο επενδύσεις να θεωρούνται συμφέρουσες.

Συμπερασματικά, με βάση τις τρέχουσες τιμές εισροών και εκροών η μετάβαση του παραγωγικού συστήματος εκτροφής ωοτόκων ορνίθων από διευθετημένη κλωβοστοιχία σε εκτροφή τύπου αχυρώνα αποκλειστικά δαπέδου καθώς και η περίπτωση μετάβασης σε πολυώροφο εσχαρωτό δάπεδο είναι οικονομικά βιώσιμες με πιο βελτιωμένα αποτελέσματα στην περίπτωση του πολυώροφου εσχαρωτού δαπέδου. Σε κάθε περίπτωση μια τέτοια βελτίωση της εκτροφής ορνίθων θα ικανοποιήσει την απαίτηση της κοινωνίας για παραγωγή αυγών με βελτιωμένες συνθήκες ευζωίας για τα εκτρεφόμενα ζώα.

Επιστημονική περιοχή: Ορνιθοτροφία

Λέξεις κλειδιά: ωοτόκες όρνιθες, εκτροφή αχυρώνα, πτηνοτροφία, ορνιθοτροφία

 

Evaluation of the laying hens’ productive system transition from enriched cages to barn system

  • MSc Entrepreneurship & Counseling in Rural Development
  • Department of Agricultural Economics & Development &
  • Department of Animal Science

ABSTRACT

Consumer requirements for healthier products as well as their awareness of environmental and welfare issues contributed to the differentiation of poultry farming in recent years. Eggs produced from hens reared in barns, free range and organic farms are increasing their share in the food market.

The purpose of the present study is the financial assessment of the transition of an existing battery cage farm into a barn-type farm. The two alternatives of rearing hens, either in deep litter or in an aviary system are examined.

A case study of an 18,400 laying hens poultry farm is evaluated with the number of hens being fixed through transition alternatives.

A number of financial figures and indicators that assess the viability of the transition are calculated. The investment will be entirely financed by a loan. In particular, the initial costs of investment in the transition are determined along with the revenue and expenditure of both the original and transitioned farms. Transitions’ viability is examined by the agricultural budget method and each investment was assessed using the Net Present Value (NPV), the Internal Rate of Return (IRR), and the Payback Period method. All parameters were calculated with the aid of MS Excel workbooks.

The total amount of the transition investment from battery cages to deep litter or aviary production system was determined at 384,100 € and 375,000 €, respectively. The partial budget method showed a positive change for both deep litter and aviary system. When evaluating investments, considering the two transitions, the first one (deep litter) transition resulted in a NPV of 572.550,35 € and a IRR of 34,37% whereas, in the second transition (aviary system) the NPV was determined at 592.960,85 € and IRR at 36,70%, therefore, the investment is considered profitable in both cases.

In conclusion, on the basis of current input and output resource prices, the transition of the production system of laying hens from a battery cage production system to barn production system is financially viable. Nevertheless, this improvement of the poultry production system will successfully respond to our society’s requirement for eggs produced under improved welfare conditions.

Scientific area: Poultry farming

Keywords: egg-laying hens, barn breeding, poultry farming, chicken farming