Μαρία Γ. Γιαλελή – «Στρατηγική Μάρκετινγκ στον αγροτουρισμό μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο ρόλος του facebook»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

Στρατηγική Μάρκετινγκ στον αγροτουρισμό μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο ρόλος του facebook

Marketing strategy in agritourism through social networks. The role of facebook

Μαρία Γ. Γιαλελή

Εξεταστική Επιτροπή:

Δαμιανός Σακάς, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων)

Μαρία Αλεμπάκη, Δρ. Εντεταλμένη Ερευνήτρια Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Μαρία Νταλιάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ 2021

 

Στρατηγική Μάρκετινγκ στον αγροτουρισμό μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο ρόλος του facebook

  • ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το μάρκετινγκ αποτελεί μια συνεχώς μεταβαλλόμενη επιστήμη, προκειμένου να καταφέρει να προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί στο περιβάλλον το οποίο ζούμε, το οποίο τείνει να αλλάζει συνεχώς και με δραστικούς ρυθμούς.  (Kotler, et.al., 1999).  Η ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνολογίας, η άνθιση του διαδικτύου και η εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πρόσφεραν  στους καταναλωτές τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε ποικίλες πηγές πληροφόρησης και ενημέρωσης. Το διαδίκτυο επέφερε επαναστατική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, των επιχειρήσεων, και  κατ’ επέκταση στην κοινωνία.

Η αλλαγή στο επικοινωνιακό τοπίο καθώς και ο αποτελεσματικός χειρισμός του διαδικτύου συνεισφέρει στην απόδοση των επιχειρήσεων.  Συγκεκριμένα, προσφέρει την δυνατότητα επέκτασης τω επιχειρήσεων  σε νέες αγορές, με σκοπό την προσφορά νέων υπηρεσιών, ώστε να σταθούν ανταγωνιστικά έναντι μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Από την άλλη, όσον αφορά το καταναλωτικό κοινό, το διαδίκτυο μέσω του διαδικτύου επικρατεί μια  ευρύτερη επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών, σε μεγάλο εύρος τιμών, ενώ αποτελεί πλέον ένα ασφαλές τρόπο ταχύτερων και λιγότερο απαιτητικών αγορών.

Αποτελεί ένα μέσο το οποίο έχει επεκτείνει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι καταναλωτές με τα προϊόντα / υπηρεσίες  και τις επιχειρήσεις (Edelman, 2010).

Βάσει των όσων προαναφέρθηκαν, η συνεχής εξέλιξη του διαδικτύου και οι όλο και περισσότερο διαφοροποιημένες καταναλωτικές ανάγκες, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για αλλαγή σε πολλούς τομείς συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού. Οι καταναλωτές, αναζητούν πλέον νέους καινοτόμους και πιο αποδοτικούς τρόπους αναζήτησης πληροφοριών και αγοράς τουριστικών προϊόντων /υπηρεσιών.  Η ανάγκη αυτή οδήγησε στην δημιουργία ενός νέου τρόπου προώθησης και προβολής των τουριστικών επιχειρήσεων,  αντίστοιχο του «παραδοσιακού» marketing , ο οποίος όμως θα στηριζόταν στην ανάπτυξη του διαδικτύου.  Το Digital (ψηφιακό) Marketing, ενσωματώνει το σύνολο των χαρακτηριστικών του «παραδοσιακού» marketing, ξεκινώντας από την ανάλυση και κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών  και τελειώνοντας με την προβολή και διαφήμιση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, προσθέτοντας τα στοιχεία αυτά στον κόσμο του διαδικτύου.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι να παρουσιάσει την έννοια του διαδικτύου, του marketing καθώς και του ψηφιακού Marketing με την ευρύτερη εφαρμογή τους αλλά και συγκεκριμένα στον κλάδο του αγροτουρισμού.

Σε επόμενο στάδιο, αναλύθηκε η Στρατηγική marketing μέσω των κοινωνικών δικτύων και συγκεκριμένα μέσω του facebook, καθώς η ανάλυση – βελτίωση της ιστοσελίδας (web analytics) μέσω της μηχανής SEO.

Τέλος, στοχεύει στην παρουσίαση πέντε παγκόσμιων οργανισμών με κύρια δραστηριότητα στον τουρισμό και αγροτουρισμό και την ανάλυση των ιστοσελίδων τους ως μέσω διαφήμισης των υπηρεσιών και προσέγγισης πελατών.

Διαμορφώθηκαν πέντε διαφορετικές υποθέσεις βάσει συγκεκριμένων μετρικών του διαδικτύου και ύστερα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, διαμορφώθηκαν βασικά συμπεράσματα τόσο για τους εν λόγω οργανισμούς, όσο και για τον κλάδο του αγροτουρισμού γενικότερα.

Επιστημονική περιοχή: Στρατηγική μάρκετινγκ στον αγροτουρισμό

Λέξεις κλειδιά: αγροτουρισμός, διαδίκτυο, μάρκετινγκ, μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων, διαφήμιση, κοινωνικά δίκτυα – facebook, μεγάλα δεδομένα, ανάλυση δεδομένων ιστοτόπων, βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης

 

 

Marketing strategy in agritourism through social networks. The role of facebook

  • MSc Entrepreneurship and Consulting in Agricultural Development
  • Department of Agricultural Economy and Development

ABSTRACT

Marketing is a multifaceted science that is constantly changing, so that it can adapt and respond to the ever-changing environment in which we live (Kotler, et.al., 1999). However, the rapid development of new technologies, the development of the internet and the invention of social media, have given consumers access to many sources of information. The internet has revolutionized the way people, businesses, and society at large operates and communicates.

The change in the communication landscape as well as the effective handling of the internet contributes to the performance of businesses. In particular, companies are given the opportunity to expand into new markets, offer new services and compete with larger companies. On the other hand, for the consumer public, the internet offers a wider choice of products and services, in a wide range of prices, while it is now a safe way of faster and less demanding shopping.

It is a tool that has expanded the way consumers interact with products / services and businesses (Edelman, 2010).

Based on the above, the ever-evolving internet and the ever-changing needs of consumers have created the need for change in many areas including tourism. Consumers are now looking for new innovative and more efficient ways to search for information and purchase tourism products / services. This need led to the creation of a new way of promoting and promoting tourism businesses, equivalent to “traditional” marketing, but which would be based on the development of the internet. Digital Marketing includes all the elements of “traditional” marketing, starting from the analysis and understanding of consumer behavior and ending with the promotion and advertising of the product or service, integrating these elements into the world of the internet.

The purpose of this dissertation is to present the concept of internet, marketing and digital Marketing with their broader application and specifically in the field of agritourism.

In the next stage, the Marketing Strategy through social networks and specifically through facebook was analyzed, as well as the analysis and improvement of the website (web analytics) through the SEO engine.

Finally, it aims to present five global organizations with main activity in tourism and agritourism and the analysis of their websites as a means of advertising services and reaching customers.

Five different hypotheses were made based on specific metrics of the internet and after the analysis of the results that emerged, basic conclusions were formed both for these organizations and for the agritourism bucket in general.

Scientific area: Marketing strategy in agritourism

Keywords: agritourism, Internet, marketing, digital marketing, advertising, social media- facebook, big data, web analysis, search engine optimization (SEO).