Μαρία Β. Κοντζικλίδη – «Αξιοποίηση πτηνοτροφικών αποβλήτων μια φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή
«Αξιοποίηση πτηνοτροφικών αποβλήτων: μια φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση»
“Poultry waste utilization: an environmentally friendly approach”

Μαρία Β. Κοντζικλίδη

Εξεταστική Επιτροπή
Παππάς Α. , Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ (Επιβλέπων)
Γκολιομύτης Μ. , Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ
Τσιμπούκας Κ. , Καθηγητής ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ 2021

ΠEΡΙΛΗΨΗ

Η πτηνοτροφία αποτελεί έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους κλάδους της κτηνοτροφίας, και της αγροτικής οικονομίας γενικότερα. Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και η αύξηση του βιοτικού επιπέδου σε πολλές χώρες, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για την παροχή μεγαλύτερων ποσοτήτων κρέατος για να μπορέσει να τραφεί ο πληθυσμός. Καθώς η παραγωγή πουλερικών παρέχει ένα τρόφιμο υψηλής ποιότητας για καταναλωτές και κέρδος για τους παραγωγούς, δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες και συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Επομένως, μπορεί κανείς να πει ότι η πτηνοτροφία ανταποκρίνεται επιτυχώς στις απαιτήσεις των πυλώνων της οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Ωστόσο, η εντατικοποίηση, η συγκέντρωση, και η αύξηση του μεγέθους λειτουργίας, έχουν συζευχθεί με κάποιες ζημιογόνες περιβαλλοντικές συνέπειες. Η ανάπτυξη του τομέα της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας με την αναπόφευκτη λειτουργία σφαγείων πουλερικών, έχει οδηγήσει στη δημιουργία σημαντικών ποσοτήτων αποβλήτων και υποπροϊόντων, τα οποία καλούνται να διαχειριστούν οι ίδιες οι μονάδες.
Τα πτηνοτροφικά απόβλητα χαρακτηρίζονται από υψηλό οργανικό και ανόργανο φορτίο αλλά και από υψηλή περιεκτικότητά σε παθογόνους μικροοργανισμούς. Η ανεξέλεγκτη απόθεση των αποβλήτων αυτών έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.
Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά ζητήματα, το νέο αυστηρότερο περιβαλλοντικό δίκαιο, και το αυξανόμενο κόστος διαχείρισης, οι μονάδες καλούνται να αξιοποιήσουν τα υλικά αυτά δημιουργώντας προϊόντα με προστιθέμενη αξία αλλά και άμεση χρήση, τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Στην παρούσα εργασία, αναλύονται διεξοδικά οι χρήσεις των υποπροϊόντων που προκύπτουν από τη σφαγή των πτηνών, καθώς επίσης δίνεται το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο καλύπτει την χώρα μας αναφορικά με την αξιοποίηση που μπορεί να λάβει χώρα. Επιπλέον, γίνεται ανασκόπηση των κυριότερων ζητημάτων που σχετίζονται με τα πτηνοτροφικά απόβλητα και την διαχείρισή τους.

Επιστημονική περιοχή : Ζωική Παραγωγή και Περιβάλλον

Λέξεις κλειδιά: πτηνοτροφεία, απόβλητα, διαχείριση, περιβάλλον, αξιοποίηση, υποπροϊόντα

ABSTRACT

Poultry farming is one of the fastest growing sectors of animal husbandry, and the agricultural economy in general. The increase of the world population and the increase of the living standard in many countries have created the need to provide more quantities of meat in order to be able to feed the population. As poultry production provides an affordable dietary item of a good quality for consumers and profit for producers. Additionally it generates up and downstream investment opportunities and it contributes to the development of the local economy. Therefore, one can say that it clearly meets first two dimensions (economic and social) of sustainability. However, intensification, concentration, and an increase in operation size, have been coupled with some detrimental environmental consequences. However, the growth of the poultry slaughter sector has led to the creation of significant quantities of waste and by-products, which are called upon to be managed by the units themselves.
Poultry waste is characterized by high organic and inorganic load but also by high content of pathogenic microorganisms. The uncontrolled dumping of this waste has significant effects on the environment and on humans.
Given the growing public awareness of environmental issues, the new, stricter environmental law, and rising management costs, units are required to utilize these materials to create value-added and immediate-use products that can contribute financially to their sustainability business.
In the present work, the uses of the by-products resulting from the slaughter of birds were analyzed in detail, as well as the legal framework, which covers our country regarding the utilization that can take place. In addition, the main issues related to poultry waste and their management is reviewed.

Scientific area: Animal Production & Environment

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.