Πέτρος Ν. Χατζηρούσσος – «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στη Τοπική Αυτοδιοίκηση»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στη Τοπική Αυτοδιοίκηση»
«Social Media on Local Government»

ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΧΑΤΖΗΡΟΥΣΣΟΣ

Εξεταστική Επιτροπή
Κωστοπούλου Κωνσταντίνα, Αν. Καθηγήτρια Γ.Π.Α

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Η δημοτικότητα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης παρουσιάζει ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης τις τελευταίες δεκαετίες. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να αξιοποιήσει τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την επικοινωνία των δήμων με τους πολίτες και συγχρόνως για εσωτερική επικοινωνία και οργάνωση των δημοσίων φορέων. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το βαθμό υιοθέτησης και αξιοποίησης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις των 325 ελληνικών δήμων, ως εργαλείο ενίσχυσης της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής των πολιτών. Η μελέτη επικεντρώνεται στο Facebook και το Twitter, τα οποία αποτελούν τη συνηθέστερη επιλογή των δήμων για την παρουσία τους στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για την ολοκληρωμένη εικόνα του πεδίου έρευνας πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία εστιάζει στις συνιστώσες που προωθούν την Ηλεκτρονική Συμμετοχή των πολιτών με τους δήμους. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε σύγκριση της παρουσίας που είχαν οι δήμοι το 2017 στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με το 2019. Για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης των δήμων με τους πολίτες μέσω αυτών των κοινωνικών μέσων, πραγματοποιήθηκε εξαγωγή και μελέτη δεδομένων μέσω των εργαλείων διαχείρισης και ανάλυσης Likealyzer και Fanpage Karma για το Facebook και Followerwonk για το Twitter, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά το έτος 2019. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναδεικνύουν ότι οι δήμοι δεν αξιοποιούν σε ικανοποιητικό βαθμό τις δυνατότητες που προσφέρουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για Ηλεκτρονική Συμμετοχή, παρόλο που οι πολίτες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την αλληλεπίδραση τους με την εκάστοτε Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική συμμετοχή, Τοπική αυτοδιοίκηση, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
Δήμοι, Ελλάδα

ABSTRACT
The popularity of Social Media has been growing rapidly in past decades. Local Government can utilize Social Media to communicate with municipalities and citizens, as well as for internal communication and organization of public entities. This thesis deals with the extent to which the Local Governments of the 325 Greek municipalities have adopted and utilized the Social Media as a tool for enhancing citizens’ E-Participation. The study focuses on Facebook and Twitter, which are the most common choice of municipalities for their presence on Social Media platforms. A comprehensive overview of the field of research was carried out with a bibliographic overview focusing on the components that promote the E-Participation of citizens with municipalities. In addition, there has been a comparison between the 2017 municipalities’ presence on Social Media with the 2019. To understand the interaction of municipalities with citizens through these Social Media, data was extracted and studied through analytics and monitoring tools, Likealyzer and Fanpage Karma for Facebook and Followerwonk for Twitter at specific time periods in 2019. The results of the analyzes indicate that municipalities are not making the most of the opportunities offered by Social Media for E-participation, although citizens are interested in the interaction with their Local Government.

Keywords: Electronic participation, e-participation, Local Government, Social media,
Municipalities, Greece