Κωνσταντίνα Π. Ακαμάτη – «Περιβαλλοντική επίδραση και βιωσιμότητα μιας εκτατικής εκτροφής μαύρου χοίρου»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή
«Περιβαλλοντική επίδραση και βιωσιμότητα μιας εκτατικής εκτροφής μαύρου χοίρου»
“Environmental impact and sustainability of an extensive breeding of black pig”

Κωνσταντίνα Π. Ακαμάτη

Εξεταστική Επιτροπή
Ιωσήφ Μπιζέλης, Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων)
Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ
Γεώργιος Λαλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ 2021

ΠEΡΙΛΗΨΗ

Οι αυξημένες διατροφικές απαιτήσεις –οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο– οδήγησαν την επιστημονική κοινότητα στη διερεύνηση και ανάπτυξη μεθόδων εκτροφής ταχέως αναπτυσσόμενων ζώων, όπως οι χοίροι και τα πουλερικά. Ειδικότερα, η αξία της χοιροτροφικής παραγωγής, δεδομένης της ταχείας και συνεχόμενης αύξησης στις προτιμήσεις κατανάλωσης χοιρινού κρέατος, διατηρείται σε υψηλά επίπεδα με τη ζήτηση να καταγράφει σταθερή άνοδο.
Στην παρούσα εργασία μελετάται συγκεκριμένη εκμετάλλευση εκτατικής εκτροφής τής φυλής εγχώριου μαύρου χοίρου με στόχο την αξιολόγηση των συνθηκών εκτροφής και της συνολικής διαχείρισης της εκμετάλλευσης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις στη συγκεκριμένη εκμετάλλευση και ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων αξιοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις με την ιδιοκτήτρια της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης. Οι επιτόπιες επισκέψεις βοήθησαν στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της εκμετάλλευσης και επέτρεψαν την ακριβή απεικόνιση των εγκαταστάσεων. Οι συνεντεύξεις –οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων και δομημένων ερωτηματολογίων– οδήγησαν σε σημαντικές διαπιστώσεις για τη λειτουργία της εκμετάλλευσης.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης εκτατικής εκτροφής τής φυλής εγχώριου μαύρου χοίρου, όπως προέκυψαν τόσο από τις επιτόπιες επισκέψεις όσο και από τις γόνιμες συνεντεύξεις με την ιδιοκτήτρια, επέτρεψαν την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εκμετάλλευσης, τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Επιστημονική περιοχή: Εκτατική εκτροφή μαύρου χοίρου
Λέξεις κλειδιά: Μαύρος χοίρος, εκτατική εκτροφή, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οικονομική βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα

ABSTRACT

The increased nutritional requirements – which resulted from global popula-tion growth – have led the scientific community to explore and develop methods for rearing fast-growing animals, such as pigs and poultry. In particular, the value of pig production, because of the rapid and continuous increase in pork-meat consumption preferences, is maintained at high levels with demand recording a steady increase.
In the present study, a specific extensive breeding farm of the domestic black pig breed is studied with the aim of evaluating the breeding conditions and the overall management of the holding. In order to achieve this goal, on-site visits were made to the specific farm and interviews with the owner of the pig farm were used as a data collection tool. The on-site visits helped to understand better the management of the farm and allowed an accurate depiction of the facilities. The interviews – which were conducted using specially designed and structured questionnaires – led to important findings about the management of the farm.
The results of the evaluation of the specific extensive breeding farm of the domestic black pig breed, as emerged from both the field visits and the fruitful inter-views with the owner, allowed to draw useful conclusions for the environmental footprint of the farm, to ensure the economic as well as enhancing competitiveness.

Scientific area: Extensive breeding of black pig
Keywords: Black pig, extensive breeding, environmental footprint, economic, com-petitiveness.