Κωνσταντίνα Α. Ζαχαρούλη – «Ρόλος του παράγοντα “Παγκόσμια Κατάταξη” στις μηχανές αναζήτησης για την επίτευξη στρατηγικών στόχων ψηφιακού μάρκετινγκ: εφαρμογή στα φυτικά και γαλακτοκομικά προϊόντα» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  

“Ρόλος του παράγοντα «Παγκόσμια Κατάταξη» στις μηχανές αναζήτησης για την επίτευξη στρατηγικών στόχων ψηφιακού μάρκετινγκ: εφαρμογή στα φυτικά και γαλακτοκομικά προϊόντα”

“Role of the “world ranking” factor in search engines to achieve digital marketing strategies: application to herbal and dairy products”

 

Κωνσταντίνα Α. Ζαχαρούλη

 

Εξεταστική Επιτροπή

Σακάς Δαμιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΓΠΑ (επιβλέπων)

Σωτήρης Καρέτσος, Δασολόγος Ερευνητής ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας

Μαρία Νταλιάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΓΠΑ

 

ΑΘΗΝΑ 2021

 

Ρόλος του παράγοντα «Παγκόσμια Κατάταξη» στις μηχανές αναζήτησης για την επίτευξη στρατηγικών στόχων ψηφιακού μάρκετινγκ: εφαρμογή στα φυτικά και γαλακτοκομικά προϊόντα

  • ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
  • Τμήμα Επιστήμης ζωικής παραγωγής

Περίληψη

Σύμφωνα με τον Andrew Cohen ως marketing ορίζεται η ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών ενός καταναλωτή. Το μάρκετινγκ είναι η διεργασία σχεδιασμού και εκτέλεσης της σύλληψης, τιμολόγησης, προώθησης και διανομής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών για ανταλλαγές που ικανοποιούν ατομικούς και οργανωτικούς στόχους (Sam Hill and Glenn Rifkin, 1999). Πρόκειται για μια πολύ παλιά επιστήμη, η οποία συνεχώς μεταβάλλεται προκειμένου να ανταποκριθεί κάθε φορά στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των καταναλωτών (Kotler, et.al., 1999). Ωστόσο, η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου καθώς και η ταχύτατη διάδοση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έδωσαν στους ανθρώπους την δυνατότητα να μπορούν να ανταποκριθούν πιο εύκολα στις απαιτήσεις της αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του διαδικτύου έδωσε την δυνατότητα στις ήδη υπάρχουσες αλλά και στις start up επιχειρήσεις να αρχίσουν να αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο στην αγορά, προσφέροντας τους νέα μέσα και υπηρεσίες, κάνοντάς τες με αυτό τον τρόπο να λειτουργούν μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Όσον αφορά το καταναλωτικό κοινό, το διαδίκτυο δίνει μέχρι και σήμερα την δυνατότητα σε αγαθά και υπηρεσίες, που είναι αναμφίβολα σημαντικές γι’ αυτούς. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα ασφαλές μέσο για να πραγματοποιήσει κανείς ταχύτατα αλλά και με μεγάλη ευκολία τις αγορές του.

Η συνεχής εξέλιξη του διαδικτύου σε συνδυασμό πάντα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών, οδηγούν στην δημιουργία νέων μέσων, κάτι τέτοιο το οποίο παρατηρείται και στον τομέα των φυτικών ροφημάτων. Οι καταναλωτές πλέον, λαμβάνοντας υπόψη και την εποχή της πανδημίας του Covid-19 την οποία βιώνουμε, έχουν στραφεί στην αναζήτηση προϊόντων μέσω του διαδικτύου. Το διαδίκτυο αποτελεί έναν από τους πιο αποδοτικούς τρόπους αναζήτησης πληροφοριών και αγοράς. Όλα εκείνα τα νέα μέσα και υπηρεσίες για την διευκόλυνση του ανθρώπου είναι το ψηφιακό μάρκετινγκ (ή αλλιώς digital marketing), το οποίο πλέον έχει αντικαταστήσει με επιτυχή τρόπο το παραδοσιακό μάρκετινγκ.

Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να δώσει μια καλύτερη έννοια του διαδικτύου, του ψηφιακού μάρκετινγκ αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δη του Facebook, για την διαφήμιση φυτικών προϊόντων στον ψηφιακό κόσμο. Για να επιτευχθεί όμως μια καλύτερη εικόνα του ψηφιακού μάρκετινγκ δόθηκε έμφαση τόσο στην έννοια των μηχανών αναζήτησης, όσο και των μεγάλων δεδομένων (η αλλιώς Big Data).

Εν συνεχεία έγινε μια ενδελεχής αναφορά στα φυτικά ροφήματα που υφίστανται στην αγορά έως και σήμερα, καθώς και στην εμφάνιση τεσσάρων διεθνών φυτικών εταιρειών, που προβάλλουν τα προϊόντα τους μέσω του Facebook, με σκοπό την καλύτερη δυνατή διαφήμιση.

Σε επόμενο στάδιο τέθηκαν τέσσερεις μελετώμενες υποθέσεις με βάση αντίστοιχες μετρικές, σχετικά με την διαφήμισή τους μέσω της πλατφόρμας Facebook. Ύστερα από ενδελεχή μελέτη και στατιστική έρευνα, προέκυψαν αντίστοιχα συμπεράσματα, τόσο για τις εκάστοτε επιχειρήσεις, όσο και για την διεθνή αγορά.

Επιστημονική περιοχή: Digital Marketing

Λέξεις-Κλειδιά: Διαδίκτυο, ψηφιακό μάρκετινγκ, κοινωνικά δίκτυα, διαφήμιση μέσω Facebook, μηχανές αναζήτησης, ανάλυση δεδομένων.

 

Role of the “world ranking” factor in search engines to achieve digital marketing strategies: application to herbal and dairy products

  • MSc Entrepreneurship and Consulting in Agricultural Development 
  • Department of Agricultural Economy and Development
  • Department of Animal Science

Abstract

According to Andrew Cohen, marketing is defined as the satisfaction of the needs and desires of each consumer. Marketing is the process of designing and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of new ideas, goods, and services for exchanges that meet individual and organizational goals (Sam Hill and Glenn Rifkin, 1999). It is a very old science, that is constantly improving in order to correspond to the consumers’ demands and needs throughout the years (Kotler, et.al., 1999). However, the rapid growth of the internet along with the spread of social media has given anyone the opportunity to easily adapt to the ongoing demands of marketing.

Especially discovery and the growth of the internet helped not only existing companies but also the start-up ones to begin growing even more. In this way, it made them learn how to work in a competitive environment that changes repeatedly. On the other hand, referring to the consumer, the Internet is the main lead that can help them find any goods or services they may need. In other words, it is said to be a safe place for everyone who wants to purchase anything or choose a needed service quickly and with easy access.

The ongoing improvement of the Internet combined with the changing needs of consumers, undisputedly, leads to the creation of new products which is also happening in the field of plant-based beverages. Taking into consideration the Covid-19 pandemic era we live in, consumers are now more familiar with the search and purchase of products through the Internet. The internet is one of the most beneficiary ways of searching for information and purchasing goods. Everything new among the media and services for the convenience of consumers is what we call digital marketing, which has already replaced the traditional form of marketing.

The aim of this dissertation is to give a better understanding of the Internet, digital marketing, and social media, especially Facebook, for the advertising of plant-based products in the digital world. However, in order to achieve a better image of digital marketing, emphasis was placed on both the concept of search engines and big data.

Then there was a thorough reference to the herbal drinks that exist in the market to date, as well as the appearance of four international herbal companies, which promote their products through Facebook, in order to provide the best possible advertising. In the next stage, four case studies were put forward based on respective metrics, regarding their advertising through the Facebook platform. After a thorough study and statistical research, corresponding conclusions emerged, both for the respective companies and for the international market.

Scientific area: Digital Marketing

Keywords: Internet, digital marketing, social networks, Facebook advertising, search engines, data analysis.

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.