Κυριακή Ι. Στειακάκη – «Καλλιέργεια γλυκάνισου και καταγραφή περιπτώσεων στη Χίο και τη Λέσβο» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

Καλλιέργεια γλυκάνισου και καταγραφή περιπτώσεων στη Χίο και τη Λέσβο

“Cultivation of anise and a report of cases in Chios and Lesvos”

 

Κυριακή Ι. Στειακάκη

 

Εξεταστική Επιτροπή

Γαρυφαλιά Οικονόμου, Καθηγήτρια ΓΠΑ (επιβλέπουσα)

Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Καθηγητής ΓΠΑ

Δημήτριος Μπιλάλης, Καθηγητής ΓΠΑ

 

ΑΘΗΝΑ  2023

 

 

Καλλιέργεια γλυκάνισου και καταγραφή περιπτώσεων στη Χίο και τη Λέσβο

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Η παρούσα εργασία με θέμα «Καλλιέργεια γλυκάνισου και καταγραφή περιπτώσεων στη Χίο και τη Λέσβο», αποτελεί μία μελέτη που έχει ως κύριο σκοπό την ανάλυση της καλλιέργειας του γλυκάνισου και την καταγραφή δύο περιπτώσεων στα νησιά της Χίου και της Λέσβου.

Η εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο, δίνονται πληροφορίες σχετικά με το φυτό Pimpinella Anisum L., την ιστορία και προέλευσή του, τις χρήσεις του, όπως ακόμη την ασφαλή χρήση του και τις αντενδείξεις.

Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στην καλλιέργεια του φυτού, περιγράφοντας διεξοδικά τις περιβαλλοντικές του απαιτήσεις, όπως και τα παράσιτα και ο έλεγχός τους. Αναλύονται επίσης όλες οι απαραίτητες διαδικασίες από τη σπορά μέχρι την ξήρανση-αποθήκευση, αλλά και η απόδοση του φυτού.

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, αναφέρονται κάποια στατιστικά δεδομένα σε σχέση με την καλλιέργεια γλυκάνισου στην Ελλάδα, αλλά και τις κύριες παραγωγικές χώρες στον κόσμο.

Τέλος, καταγράφθηκαν δεδομένα από δύο ξηρικές καλλιέργειες γλυκάνισου, η μία με χειρωνακτική συγκομιδή στο χωριό Νένητα της Χίου και η άλλη με μηχανική συγκομιδή στο χωριό Λισβόρι της Λέσβου. Οι συνεντεύξεις δόθηκαν από τους ίδιους τους καλλιεργητές στα προαναφερθέντα χωριά των δύο νησιών.

Επιστημονική περιοχή: Αρωματικά φυτά

Λέξεις-κλειδιά: γλυκάνισος, καλλιέργεια, Χίος, Λέσβος

 

 

Cultivation of anise and a report of cases in Chios and Lesvos

A B S T R A C T

The present work entitled “Cultivation of anise and a report of cases in Chios and Lesvos”, is a study with main purpose the analysis of the cultivation of anise and the reporting of two cases in the islands of Chios and Lesvos, Greece.

The work is structured in four chapters. In the first introductory chapter, information is given about the plant Pimpinella Anisum L., its history and origin, its uses, as well as its safe use and contraindications.

The second chapter focuses on the cultivation of the plant, thoroughly describing its environmental requirements, as well as pests and their control. All the necessary procedures from sowing to drying-storage are also analyzed, as well as the yield of the plant.

In the third chapter of the work, some statistical data are presented in relation to the cultivation of anise in Greece, but also the main producing countries in the world.

Finally, data have been reported from two dry anise crops, one with manual harvesting in the village of Nenita, Chios, Greece and the other with mechanical harvesting in the village of Lisvori, Lesvos, Greece. The interviews were given by the farmers in the villages of the two islands.

 

Scientific area: Aromatic plants

Keywords: anise, cultivation, Chios, Lesvos