Καρολίνα Ν. Μητσούλη – «Συγκριτική μελέτη Ελλάδας- Κύπρου αναφορικά  με την τιμολογιακή πολιτική της ύδρευσης» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

“Συγκριτική μελέτη Ελλάδας- Κύπρου αναφορικά  με την τιμολογιακή πολιτική της ύδρευσης”

“Comparative study of Greece-Cyprus regarding the pricing policy of water supply”

  

Καρολίνα Ν. Μητσούλη

  

Εξεταστική Επιτροπή 

Αθανάσιος Καμπάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΓΠΑ

Γεώργιος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής, ΓΠΑ

Χρήστος Παπαδάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΓΠΑ

  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2022

 

 

Συγκριτική μελέτη Ελλάδας- Κύπρου αναφορικά  με την τιμολογιακή πολιτική της ύδρευσης

  • ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
  • Τμήμα Ζωικής Παραγωγής

Περίληψη

Βασικό αντικείμενο διερεύνησης της παρούσας εργασίας είναι το νερό, ένα πραγματικά πολύτιμο αγαθό για την ανθρώπινη ύπαρξη και τον ίδιο τον πλανήτη. Ειδικότερα, ασχολούμαστε με τη διάσταση της ύδρευσης και κυρίως με τον τρόπο που τιμολογείται το νερό. Ειδική αναφορά γίνεται στην ευρωπαϊκή οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον τρόπο που στην πραγματικότητα αυτή εφαρμόζεται. Η τιμολόγηση που εφαρμόζεται σε Ελλάδα και Κύπρο αποτελούν το ερευνητικό μέρος της εργασίας μας.

Επιστημονική περιοχή: Τιμολόγηση

Λέξεις – Κλειδιά: νερό, τιμολόγηση, τιμολογιακή πολιτική, Ελλάδα, Κύπρος

 

 

Comparative study of Greece-Cyprus regarding the pricing policy of water supply

  • Farm Business Management and Advisory Services for Rural Development
  • Department of Agricultural Economics & Rural Development
  • Department of Animal Science

Abstract

The main object of investigation of the present work is water, a valuable commodity for human existence and the planet itself. In particular,  we deal with the dimension of water supply and mainly with the way water is priced. Special reference is made to European Parliament Directive 2000/60 / EC and how it is actually implemented. Pricing applied in Greece and Cyprus are the research part of our work.

Scientific area: Pricing

Keywords: water, pricing, pricing policy, Greece, Cyprus