Ιωάννης Χρ. Γκίκας – «Τεχνικοοικονομική ανάλυση για την παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση του αρωματικού φυτού Βασιλικός» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  

“Τεχνικοοικονομική ανάλυση για την παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση του αρωματικού φυτού Βασιλικός”

“Technoeconomic analysis for production, alteration and distribution of aromatic plant of Basil”

Ιωάννης Χρ. Γκίκας

Εξεταστική επιτροπή:

Γαρυφαλλιά Οικονόμου, Καθηγήτρια ΓΠΑ (επιβλέπουσα)

Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ

Παναγιώτης Τριβέλλας, Καθηγητής ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ 2023

 

 

Τεχνικοοικονομική ανάλυση για την παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση του αρωματικού φυτού Βασιλικός

  • ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ζήτηση των Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) έχει αυξηθεί κατακόρυφα παγκοσμίως. Ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο προϊόν αποτελεί το φρέσκο Αρωματικό φυτό, κατηγορία στην οποία κυρίαρχος είναι ο βασιλικός (Ocimum basilicum L.). Οι χρήσεις του ποικίλουν και είναι γνωστές από την αρχαιότητα, στη μαγειρική, στην ποτοποιία, ακόμα και σε θρησκευτικές τελετές πολλών λαών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι φαρμακευτικές χρήσεις του φυτού, κυρίως του αιθέριου ελαίου, αφού φαίνεται να έχει πολλές ιδιότητες, π.χ. αναλγητική, αντιοστεπορική, αντιοξειδωτική, αντιηπατοτοξική κ.α.

          Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η καλλιέργεια του βασιλικού τύπου Genovese σε υδροπονικό σύστημα λεπτού θρεπτικού διαλύματος (Nutrient Film Technique-NFT) σε θερμοκηπιακή εγκατάσταση στην περιοχή της Βοιωτίας. Η εκμετάλλευση παράγει σπορόφυτα βασιλικού, τα οποία τροφοδοτούν την εγχώρια αγορά ως νωπό προϊόν σε φυτοδοχεία. Πρόκειται για ένα υψηλών προδιαγραφών προϊόν, καινοτόμο στην παραγωγή του, πιστοποιημένης προέλευσης και με δυνατότητα άριστης διατήρησης στο ράφι των super markets. Καθώς πρόκειται για μια πρωτότυπη καθετοποιημένη παραγωγή βασιλικού, αναλύεται στην μελέτη αυτή το κόστος αρχικής εγκατάστασης, το κόστος παραγωγής του προϊόντος και τα οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης.

          Η τιμή πώλησης ανά μονάδα προϊόντος καθορίζεται στα 0,90 € και η συνολική ετήσια παραγωγική δυναμική της εκμετάλλευσης φθάνει στα 800.000 φυτοδοχεία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η εκμετάλλευση παρουσιάζει κερδοφορία από το πρώτο έτος παραγωγής, η οποία μάλιστα αυξάνεται  του για τα επόμενα 10 παραγωγικά έτη που μελετώνται. Όμοια απόδοση φαίνεται και στο γεωργικό εισόδημα του παραγωγού. Τα δύο αυτά οικονομικά μεγέθη αποτελούν και την βάση των συγκρίσεων, καθώς αποτελούν τα δύο πιο σημαντικά οικονομικά δεδομένα για τον παραγωγό.

          Με σκοπό τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της αρχικής υπόθεσης, μελετάται η επίδραση στα οικονομικά μεγέθη από την αλλαγή της τιμής πώλησης (από 0,90 € σε 1 €), από τη μείωση της δαπάνης ρεύματος (κατά 20%) και από την ενοικίαση του θερμοκηπίου έναντι αγοράς του. Από την σύγκριση των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι η αύξηση της τιμής πώλησης δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα, ενώ η ενοικίαση του θερμοκηπίου δεν προκρίνεται.

Επιστημονική περιοχή: Αγροτική Οικονομία

Λέξεις κλειδιά: Βασιλικός, σπορόφυτο, τεχνοοικονομική, υδροπονία, οικονομικότητα  

 

 

Technoeconomic analysis for production, alteration and distribution of aromatic plant of Basil

  • MBA in Agribusiness: Management Farm Business Management and Advisory Services for Rural Development
  • Department of Agricultural Economics and Rural Development

ABSTRACT

Demand for Medicinal and Aromatic Plants (MAP) has increased worldwide. A highly specialized product is the fresh Aromatic plant of Basil (Ocimum basilicum L.) dominating in this category. Its various uses have been known since ancient times, in cooking, in distillery and even in religious ceremonies in many cultures. Of particular interest are its medicinal uses, especially of its essential oil, which is tested for various functions (e.g. analgesic, antiosteporic, antioxidant, antihepatotoxic, etc.).

In this study, the cultivation of Genovese basil in a greenhouse facility in the region of Boeotia, in a hydroponic system of a thin nutrient solution (Nutrient Film Technique-NFT), is examined. The farm produces basil seedlings which supply the domestic market as fresh potted products. It is a high-standard product, innovative in its production, of certified origin and with excellent shelf-life on super markets. As it is a new concept of vertically integrated basil production, the initial installation cost, the production cost and the financial results of the farm are analyzed in this study.

The selling price per product unit is set at € 0.90 and the total annual production potential of the farm reaches 800.000 pots. According to the results, the holding shows profitability in the first year of production with an increasing trend of its price for the next 10 production years studied. A similar effect can be seen in the producer’s agricultural income. These two financial figures form the basis of the comparisons, as they are the two most important financial performance indicators for the producer.

In order to compare the results of the original case, we study the effect on the financial figures from the change in the selling price (from € 0.90 to € 1), from the reduction in electricity costs (by 20%) and from the rental of the greenhouse instead of its purchase. From the results comparisons, it is obvious that increasing the selling price gives the best results, while renting the greenhouse is not recommended.

 

Scientific area: Agricultural Economy

Keywords: Basil, seedling, technoeconomics, hydroponics, value