Ιωάννης Δ. Κιένης – «Έρευνα αγοράς σε σχέση με την συμπεριφορά καταναλωτών σε αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα κατά την περίοδο της COVID-19»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Έρευνα αγοράς σε σχέση με την συμπεριφορά καταναλωτών σε αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα κατά την περίοδο της COVID-19

“Market research relation to consumer behavior in agricultural products and food during the COVID-19 pandemic”

Ιωάννης Δ. Κιένης

Εξεταστική Επιτροπή:

Γεώργιος Μαλινδρέτος, Αναπλ. Καθηγητής Χαροκόπειο Παν/μιο Αθηνών (επιβλέπων)

Σταύρος Ζωγραφάκης, Καθηγητής ΓΠΑ

Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ

 

ΑΘΗΝΑ 2022

Έρευνα αγοράς σε σχέση με την συμπεριφορά καταναλωτών σε αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19

  • Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

Περίληψη

Έως τώρα, υπάρχουν χώρες που κατάφεραν να μειώσουν σημαντικά τη μετάδοση της νόσου COVID-19, καθώς και χώρες που βιώνουν μια πρώιμη επεκτατική φάση. Ο στόχος αυτής της μεταπτυχιακής διατριβής είναι να επισημάνει τις επιπτώσεις της κρίσης από τον ιό του COVID-19 στην κατανάλωση αγροτικών τροφίμων, στη διανομή και τροφοδοσία των προϊόντων αλλά και στην συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι σε αυτού του είδους τα προϊόντα. Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί η λειτουργία παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και τα κανάλια διανομής τους, θα αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών σχετικά με αυτά τα προϊόντα και θα επεκταθεί στην σημαντική επιρροή της πανδημίας σε σχέση με τον τομέα. Θα χρησιμοποιηθεί η ανάλυση PEST για να καταγράφει το κοινωνιολογικό και δημογραφικό περιβάλλον της αγοράς αγροτικών προϊόντων κατά την περίοδο της πανδημίας, μια περίοδο χωρίς προηγούμενο στην σύγχρονη ανθρώπινη ιστορία. Τέλος, ακολουθεί έρευνα αγοράς  για να διατυπώσει την συμπεριφορά του καταναλωτή πριν αλλά και κατά την διάρκεια της πανδημίας στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα και τα κανάλια διανομής τους

Επιστημονική περιοχή: Συμπεριφορά καταναλωτή

Λέξεις κλειδιά: COVID-19, αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα, καταναλωτές, κανάλια διανομής

 

 

 

Market research relation to consumer behavior in agricultural products and food during the COVID-19 pandemic

  • Department of Animal Science
  • Department of Agricultural Economy & Development

Abstract

So far, there are countries that have significantly reduced the transmission of COVID-19, as well as countries that are experiencing an early expansion phase. The aim of this master’s study is to highlight the effects of the COVID-19 virus crisis on the consumption of agricultural food, on the distribution and supply of products and on the behavior of consumers towards this type of products. In this study we will analyze the production function of agricultural products and their distribution channels, analyze the factors that influence consumer behavior regarding these products and extend to the significant influence of the pandemic in relation to the sector. PEST analysis will be used to record the sociological and demographic environment of the agricultural market during the pandemic period, a period unprecedented in modern human history. Finally, a market research follows to formulate the change in consumer behavior before and during the COVID 19 period in agricultural products and food and their distribution channels.

Scientific area: Consumer behavior

Keywords: COVID-19, agricultural products, foods, consumers, distribution channels