Ισίδωρος Κ. Μαρκάκης – «Χρήση αρωματικών φυτών στη διατροφή του μαγιάτικου (Seriola dumerili) ως φυσικά αντιφλεγμονώδη, αντιοξειδωτικά, αντιβακτηριακά και αντιπαρασιτικά: οικονομικές επιπτώσεις από τη χρήση τους» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

“Χρήση αρωματικών φυτών στη διατροφή του μαγιάτικου (Seriola dumerili) ως φυσικά αντιφλεγμονώδη, αντιοξειδωτικά, αντιβακτηριακά και αντιπαρασιτικά: οικονομικές επιπτώσεις από τη χρήση τους”

“Use of aromatic plants in the diet of greater amberjack (Seriola dumerili) as natural anti-inflammatory, antioxidants, antibacterial and antiparasitic: economic implications of their use”

Ισίδωρος Κ. Μαρκάκης

 

Εξεταστική Επιτροπή

Δημητρόγλου Αρκάδιος, Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ (επιβλέπων)

Οικονόμου Γαρυφαλλιά, Καθηγήτρια ΓΠΑ

Νέγκας Ιωάννης, Διευθυντής έρευνας  ΕΛΚΕΘΕ- ΙΘΑΒΒΥΚ

ΑΘΗΝΑ 2023

“Χρήση αρωματικών φυτών στη διατροφή του μαγιάτικου (Seriola dumerili) ως φυσικά αντιφλεγμονώδη, αντιοξειδωτικά, αντιβακτηριακά και αντιπαρασιτικά: οικονομικές επιπτώσεις από τη χρήση τους”

ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
  • Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Περίληψη

Οι υδατοκαλλιέργειες αναδεικνύονται ως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος της ζωικής παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα. Αυτή η ανάπτυξη έχει οδηγήσει στην ένταξη νέων ειδών και στην εντατικοποίηση της παραγωγής, η οποία, παρόλο που αυξάνει την ποσότητα παραγωγής, μπορεί να επιφέρει και προβλήματα, όπως ταχύτερη μετάδοση ασθενειών, κανιβαλισμούς και τραυματισμούς, καθώς και υψηλά ποσοστά θνησιμότητας λόγω παρασίτων. Ακόμα άλλοι παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα κατά την διάρκεια εκτροφής είναι η απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας, χημικές ουσίες που μπορούν να εντοπιστούν στο νερό από άλλες δραστηριότητες όπως η γεωργία. Τα προαναφερθέντα είναι προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί. Σε κάποιες περιπτώσεις όπως η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τα χημικά η αντιμετώπιση είναι δύσκολη λόγω της ιδιαιτερότητας του προβλήματος. Σε άλλες περιπτώσεις όπως οι παρασιτώσεις οι παραγωγοί χρησιμοποιούν αντιβιοτικά, φορμόλη και υπεροξείδιο του υδρογόνου.

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάδειξη των αρωματικών φυτών ως φυσικών αντιοξειδωτικών, αντιφλεγμονωδών, αποπαρασιτικών και αντιβακτηριακών πρόσθετων στη διατροφή των μαγιάτικων (Seriola dumerili). Ο κύριος στόχος είναι το οικονομικό όφελος που θα προκύψει για τους παραγωγούς από τη μείωση της θνησιμότητας και της μείωσης θεραπειών, καθώς και από τη βελτίωση της συνολικής υγείας των μαγιάτικων όταν τρέφονται συστηματικά με ιχθυοτροφές που περιέχουν αρωματικά φυτά. Ειδικότερα τα αρωματικά φυτά έχουν ενταχθεί συστηματικά στην διατροφή των ιχθύων καθώς φαίνεται ότι η χρήση τους στις υδατοκαλλιέργειες μπορεί να οδηγήσει στην μείωση των αντιβιοτικών και άλλων θεραπευτικών ουσιών, αλλά και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των υδατοκαλλιεργειών.

Συμπερασματικά, παρόλο που η έρευνα σχετικά με την χρήση αρωματικών φυτών στη διατροφή του μαγιάτικου είναι περιορισμένη με βάση την γενικότερη βιβλιογραφία φαίνεται ότι είναι ένα πολύ αναδυόμενο πεδίο έρευνας.

 

Επιστημονική περιοχή: Υδατοκαλλιέργεια

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά φυτά, μαγιάτικο, Seriola dumerili, αντιοξειδωτικά, αντιφλεγμονώδη, αποπαρασιτικά, αντιβακτηριακά, οικονομικό όφελος.

 

“Use of herbs in the diet of greater amberjack (Seriola dumerili) as natural anti-inflammatory, antioxidants, antibacterial and antiparasitic: economic implications of their use”

MSc Farm Business Management

  • Department of Agricultural Economics & Rural Development
  • Department of Animal Science

Abstract

Aquaculture is emerging as the fastest-growing sector in animal production worldwide, including Greece. This development has led to the inclusion of new species and the intensification of production, which, although it increases the quantity of production, can also lead to problems such as faster disease transmission, cannibalism, injuries, and high mortality rates due to parasites. Other factors that can create problems during farming include abrupt temperature changes and chemical substances that can be detected in the water from other activities such as agriculture. These aforementioned issues are challenges that producers must address. In some cases, such as abrupt temperature changes or chemicals, treatment is difficult due to the specificity of the problem. In other cases, such as parasite infestations, producers use antibiotics, formalin, and hydrogen peroxide.

The purpose of this postgraduate thesis is to highlight aromatic plants as natural antioxidant, anti-inflammatory, anti-parasitic and antibacterial additives  in the diet of greater amberjack (Seriola dumerili). The main objective is the economic benefit that producers will gain from reducing mortality and treatment costs, as well as improving the overall health of greater amberjack when systematically fed with fish feed containing aromatic plants. Specifically, aromatic plants have been systematically incorporated into fish diets as their use in aquaculture appears to reduce the use of antibiotics and other therapeutic substances, as well as the environmental footprint of aquaculture.

In conclusion, although research on the use of aromatic plants in the diet of greater amberjack is limited based on the general literature, it appears to be a highly emerging field of research.

 

Scientific area: Aquaculture

Keywords: Aromatic plants, greater amberjack, Seriola dumerili, antioxidant, anti-inflammatory, anti-parasitic, antibacterial, economic benefit