Μαρία Κωνσταντίνα Θ. Κοσμοπούλου – «Επιχειρηματικό σχέδιο ίδρυσης επιχείρησης παραγωγής λικέρ με τη χρήση ελληνικών αρωματικών φυτών και βοτάνων» 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Επιχειρηματικό σχέδιο ίδρυσης επιχείρησης παραγωγής λικέρ με τη χρήση ελληνικών αρωματικών φυτών και βοτάνων

“Business plan for the establishment of a liqueur production company using Greek aromatic plants and herbs”

Μαρία Κωνσταντίνα Θ. Κοσμοπούλου

Εξεταστική επιτροπή:

Γεώργιος Μαλινδρέτος, Αναπλ. Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (επιβλέπων)

Γαρυφαλλιά Οικονόμου, Καθηγήτρια, ΓΠΑ

Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Καθηγητής, ΓΠΑ

 

ΑΘΗΝΑ 2023

 

Επιχειρηματικό σχέδιο ίδρυσης επιχείρησης παραγωγής λικέρ με τη χρήση ελληνικών αρωματικών φυτών και βοτάνων

  • ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
  • Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής μελέτης είναι η παρουσίαση ενός επενδυτικού σχεδίου ίδρυσης επιχείρησης με κύρια ασχολία την παραγωγή, εμφιάλωση και πώληση ηδύποτων. Με την εκπόνηση της μελέτης επιδιώκεται ο λεπτομερής σχεδιασμός της επιχειρηματικής ιδέας προτού γίνει η υλοποίηση της και η έναρξη των δραστηριοτήτων της. Η διαδικασία σύνταξης του επενδυτικού σχεδίου δίνει την δυνατότητα στον επενδυτή να αξιολογήσει ξανά την ιδέα και να βελτιώσει τα απαραίτητα σημεία έτσι ώστε η μελλοντική επιχείρηση να καταστεί βιώσιμη και κερδοφόρα. Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια τη στρατηγική της επιχείρησης, τα κεφάλαια που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της επένδυσης και την κατάσταση της αγοράς και του ανταγωνισμού στον τομέα των αλκοολούχων ποτών. Είναι σημαντικό το επιχειρηματικό σχέδιο να αντικατοπτρίζει τις ιδέες και τις φιλοδοξίες της επιχείρησης.

Η μελέτη που αφορά το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο αφορά σε επιχείρηση που θα παράγει λικέρ με βάση ελληνικά φαρμακευτικά και αρωματικά βότανα, ελληνικό παραδοσιακό αλκοόλ και γενικά τοπικά προϊόντα.

Η δομή που θα ακολουθηθεί είναι η αναλυτική περιγραφή του οργανισμού υπό εξέταση, η περιγραφή της αγοράς των αλκοολούχων ποτών που σκοπεύει να ενταχθεί η επιχείρηση, η στρατηγική μάρκετινγκ που πρέπει να ακολουθήσει έτσι ώστε να εδραιώσει το προϊόν της στο μυαλό των καταναλωτών. Επιπλέον περιγράφεται το περιβάλλον στο οποίο θα μπει η επιχείρηση και το τι δυσκολίες/ευκολίες πρόκειται να αντιμετωπίσει σε αυτό. Έπειτα αναλύεται η παραγωγική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και δίνονται οι προβλέψεις της παραγωγής και των πωλήσεων. Ύστερα αναλύονται τα κόστη αυτής της παραγωγής και βάση όλων αυτών γίνεται η χρηματοοικονομική ανάλυση και η αξιολόγηση της επένδυσης.

Τέλος, βγαίνει το συμπέρασμα αν αυτή η επένδυση αξίζει να υλοποιηθεί και προτείνονται κάποιοι τρόποι περαιτέρω βελτίωσης που προέκυψαν από την εκπόνηση του σχεδίου.

 

Επιστημονική περιοχή: Επιχειρηματικός σχεδιασμός

Λέξεις κλειδιά: επιχειρηματικό σχέδιο, αξιολόγηση επένδυσης, λικέρ – ηδύποτα, αλκοολούχα ποτά, καθαρή παρούσα αξία, εσωτερικός βαθμός απόδοσης, μείγμα μάρκετινγκ.

 

Business plan for the establishment of a liqueur production company using Greek aromatic plants and herbs

  • MSc Entrepreneurship & Consulting in Rural Development
  • Department of Agricultural Economy & Development
  • Department of Animal Production

ABSTRACT

The purpose of this postgraduate study is the presentation of an investment plan for the establishment of a business with the main occupation of the production, bottling and sale of spirits. By preparing the study, the detailed planning of the business idea is sought before its implementation and the start of its activities. The process of drafting the investment plan enables the investor to re-evaluate the idea and improve the necessary points so that the future business becomes sustainable and profitable. The business plan must clearly describe the strategy of the business, the capital required to make the investment and the state of the market and competition in the alcoholic beverages sector. It is important that the business plan reflects the ideas and aspirations of the business.

The study concerning the specific business plan concerns a company that will produce liqueurs based on Greek medicinal and aromatic herbs, Greek traditional alcohol and general local products.

The structure that will be followed is the detailed description of the organization under consideration, the description of the alcoholic beverages market that the company intends to enter, the marketing strategy that it must follow in order to establish its product in the minds of consumers. In addition, it describes the environment in which the company will enter and what difficulties/facilities it is going to face in it. Then the production process to be followed is analyzed and production and sales forecasts are given. Then the costs of this production are analyzed, and the financial analysis and evaluation of the investment is based on all of this.

Finally, the conclusion is drawn whether this investment is worth implementing and some ways of further improvement are suggested that resulted from the elaboration of the plan.

Scientific area: Business planning.

Keywords: business plan, investment appraisal, liqueurs, spirits, net present value, internal rate of return, marketing mix.