Ηλέκτρα Γ. Κιρατζιή – «Προοπτικές ανάδειξης μιας περιοχής και ενίσχυσης του Brand Name με βάση τη μοναδικότητα αγροτικών προϊόντων»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Διατριβή
«Προοπτικές ανάδειξης μιας περιοχής και ενίσχυσης του Brand Name με βάση τη μοναδικότητα αγροτικών προϊόντων»
“Prospects of highlighting an area and strengthening the Brand Name based on the uniqueness of agricultural products”

Ηλέκτρα Γ. Κιρατζιή

Εξεταστική Επιτροπή
Γεώργιος Μαλινδρέτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χαροκόπειο Παν/μιο (επιβλέπων)
Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠA
Αντώνιος Ρεζίτης, Καθηγητής ΓΠΑ

ΑΘΗΝΑ 2021

ΠEΡΙΛΗΨΗ

Στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής είναι να αναδείξει πρώτα όλα τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε προορισμού και πως αυτά κάνουν τον προορισμό να αποκτήσει Brand name στην αγορά κυρίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό.

Σημαντικό κομμάτι για την ανάδειξη μιας περιοχής συνδέοντας την ιστορία και την κουλτούρα κάθε περιφέρειας με τη γαστρονομία και τον τουρισμό, αποτελούν τα αγροτικά προϊόντα ανάλογα με το πως εξελίσσονται. Η σημαντικότητα που αποκτούν στην αγορά στηρίζεται στο ποσοστό που κερδίζουν το ενδιαφέρον του καταναλωτή. Στο κείμενο αναφερόμαστε σε αυτά τα προϊόντα και στο πως αυτά βοηθούν στην ανάδειξη μιας περιοχής/περιφέρειας. Ο ανταγωνισμός στις μέρες μας είναι μεγάλος και για να καταφέρει μια επιχείρηση, ένας προορισμός ή ακόμη και
ένας τομέας να ξεχωρίσει θέλει προσπάθεια, τρόπο και θέληση.

Χρησιμοποιώντας τη δύναμη του διαδικτύου, μέσα από άρθρα βασισμένα πάνω στο θέμα, αναζητώντας στατιστικά και τεκμήρια μέσω διαφόρων εργαλείων, διαπιστώνεται πως υπάρχουν πολλά προϊόντα ανά περιοχή. Πολλοί είναι αυτοί που προτιμούν το τοπικό, αυθεντικό και «από το χωράφι, στο ράφι» προϊόν. Οι καταναλωτές είναι πλέον προσαρμοσμένοι στις νέες διατροφικές συνήθειες και τάσεις αγοράς στηρίζοντας την παράδοση και πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου. Με αφορμή την παραγωγή και μοναδικότητα τους, οι περιφέρειες κατάφεραν να αναδειχθούν και να αποκτήσουν brand name μέσα από πολλές ενέργειες.

Μέσα από τις δράσεις κάθε περιφέρειας αλλά και στατιστικά στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί φαίνεται πως η καθεμιά έχει κάτι μοναδικό να μας παρουσιάσει με το μεγαλύτερο μερίδιο της ανάδειξης να οφείλεται, σε πολλές περιπτώσεις, στα προϊόντα που προκαλούν φήμη στην περιοχή.

Υπάρχουν προορισμοί που κατάφεραν να επιτύχουν το καλύτερο brand name για τον τόπο τους καθώς παρουσιάζονται συγκριτικά τα στοιχεία κάθε περιφέρειας. Περιοχές που από το γενικό brand name της Ελλάδας φτάνουν στο δικό τους σήμα αναγνώρισης.

Επιστημονική περιοχή: Brand name περιφερειών
Λέξεις-κλειδιά: ανάδειξη περιοχής, αγροτικά προϊόντα, περιφέρειες Ελλάδας, ελληνικά προϊόντα, τουρισμός, Ελλάδα, Κύπρος, Στατιστικά στοιχεία, δράσεις περιφερειών

ABSTRACT

The aim of this dissertation is to first highlight all the unique characteristics of each destination and how they make the destination acquire a brand name in the market mainly in Greece and Cyprus but also abroad.

An important part of highlighting an area by connecting the history and culture of each region with gastronomy and tourism, are agricultural products depending on how they evolve. The importance they gain in the market is based on the percentage they gain consumer’s interest. In the text we refer to these products and how they help to highlight an area/region. Nowadays, the competition is great and in order for a company, a destination or even a sector to stand out, it needs effort, way and will.

Using the power of the internet, through topic-based articles, searching for statistics and items through various tools, it is found that there are many products per region. Many people prefer the local, authentic and “from the field, on the shelf” product. Consumers are now adapted to new eating habits and market trends by supporting the tradition and cultural heritage of each place. On the occasion of their production and uniqueness, the regions managed to stand out and acquire a brand name through many actions.

Through the actions of each region and statistical data that have been used, it seems that each has something unique to present us with the largest share of the promotion being due, in many cases, to the products that cause fame in the region.

There are destinations that have managed to achieve the best brand name for their place as the data of each region are presented comparatively. Areas that from the general brand name of Greece reach their own identification mark.

Scientific area: Regions’ Brand name
Keywords: area’s promotion, agricultural products, regions of Greece, Greek products, tourism, Greece, Cyprus, Statistical data, regional actions, brand name